Regulamin dowozu i odwozu uczniów

Podstawa prawna:

Art. 17 pkt 2, 3 i 3a oraz art 14 a pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

                                                                         § 1

Przepisy ogólne

1.      Organizatorem dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy Gostynin jest Urząd  Gminy Gostynin, który zapewnia bezpłatny transport i opiekę uczniom, jeżeli droga dziecka przekracza:

·         3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,

·         4 km - w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjum,

·         3 km - w przypadku dzieci z oddziałów przedszkolnych (pięcioletnich i sześcioletnich).

2.      Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w pierwszym tygodniu września, każdego roku.

3.      Organizator dowozu określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego.

4.      Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

5.      Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów                           

                                                         § 2

Uczeń

1.      Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły:

Uczeń ma prawo do:

a)      zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu;

b)      zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy;

c)      zapewniania mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu;

d)     opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia do autobusu;

2.      Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a)      wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu lub pod nieobecność opiekuna,

b)      wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu ,

c)      zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

d)     żądać zatrzymania autobusu  w miejscu do tego nie przeznaczonym,

e)      dokonywać zniszczeń w autobusie.

3.      Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych i który wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami podpisał                    i dostarczył do szkoły do dnia 10 września każdego roku szkolnego, kartę zgłoszenia uczniów dojeżdżających  załącznik nr 1a  do niniejszego regulaminu.

4.      Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w autobusie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.

5.      Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w miejscu ustalonym przez organizatora dowozu.

6.      Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.

7.      Przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną ostrożność  tak,  aby  nie  narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.

§ 3

                                      Szkoła- przywozy

1.      Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych i odwożonych od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

2.      Rodzice, których dziecko dojeżdża lub odjeżdża autobusem PKS do szkoły zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkoły.
(Dziecko korzystające z dojazdów obligatoryjnie uczestniczy w zajęciach świetlicy).
Karta jest do pobrania u wychowawcy świetlicy, wychowawcy klasy, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

3.      Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych.

4.      Uczniów z autobusu po przyjeździe do szkoły opiekun kursu przekazuje w szkole nauczycielowi dyżurującemu lub świetlicowemu.

5.      Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni, a następnie przebywają pod
   opieką nauczyciela dyżurującego do godz. 800.

6.      Uczniowie, którzy maja zajęcia na II piętrze po rozebraniu się w szatni przechodzą
od razu na świetlicę małą.

7.      Uczniowie kl. I i III, którzy nie dojeżdżają autobusem przed zajęciami wchodzą na świetlicę małą.

8.      O godz. 825 nauczyciele kl. I i III zabierają dzieci do swoich klas na zajęcia lekcyjne.

9.      O godz. 800  następuje rozlokowanie korytarza dolnego i dzieci, które będą miały zajęcia na korytarzu górnym przechodzą pod klasy.

10.  Uczniowie przyjeżdżający autobusem PKS – 820 wchodzą do szkoły pod opieka nauczyciela dyżurującego w autobusie i przechodzą pod klasy gdzie będą mieli pierwsze lekcję

11.  Wyjątek stanowią uczniowie kl. II, którzy bezpośrednio po przyjściu do szkoły wchodzą do sali nr 6.

12.  Uczniowie, którzy przyjeżdżają autobusem-landrynką 820 wchodzą na teren szkoły
z zatoczki autobusowej pod opieka nauczyciela dyżurującego w autobusie.

13.  Po wejściu na teren szkoły znajdują się pod opieka nauczyciela pełniącego dyżur.
 Od godziny 740 przed szkołą opiekę nad dziećmi przejmuje nauczyciel dyżurujący
w dużej świetlicy.

14.  Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz  za bezpieczeństwo dzieci powracających po zajęciach z przystanku  do domu.

15.  Za bezpieczeństwo dziecka przychodzącego lub przywożonego przez rodzica do szkoły odpowiedzialny jest rodzic. Szkoła przejmuje ten obowiązek od momentu wejścia dziecka na teren szkoły.

16.  W sytuacji kiedy przed lub po zajęciach dziecko ma potrzebę zrobienia zakupów w sklepie spożywczym. Rodzic zobowiązany jest do podpisania deklaracji wyrażającej zgodę na powyższe wyjście.( Zał. Nr 4)

17.  Opiekun dowozu współpracuje z dyrektorem oraz wychowawcami świetlicy zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły oraz przebywającymi na świetlicy
w zakresie:

·         prawidłowej organizacji dowozów,

·         zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas odwozów i dowozów oraz podczas przebywania na świetlicy,

18.Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym
     regulaminie. Podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub
     wypadku autobusu.

19. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie
z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, poinformowania dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.

20. W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów kierowca niezwłocznie informuje o awarii organizatora dowozu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego lub ponownego uruchomienia autokaru.

21. W sytuacji awarii i konieczności oczekiwania na podstawienie drugiego autobusu opiekun autobusu informuje o tym zdarzeniu sekretariat szkoły lub dyrektora szkoła. Sekretariat może również poinformować o zaistniałym zdarzeniu rodziców dzieci

§ 4

                                      Szkoła- odwozy

1.      Uczniowie powracający do domu autobusem po zakończeniu zajęć, oczekują na autobus
 w świetlicy szkolnej
lub w innym miejscu wyznaczonym przez nauczyciela świetlicy.

2.      Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć, uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym miejscu.

3.       W przypadku ( dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus szkolny, zobowiązany jest on do udania się do sekretariatu szkoły i zgłoszenia swojego spóźnienia pracownikowi administracyjnemu/ nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły.

4.       Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych
w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów dowozu oraz kierowcy.

5.      Opiekun świetlicy zobowiązany jest przekazać opiekunowi kursu (autobusu) ilość uczniów zgodną ze stanem faktycznym odjeżdżających danym kursem.

6.      Opiekun kursu w czasie odwozu po przybyciu autobusu  na przystanek przy szkole odbiera uczniów od opiekuna świetlicy i przejmuje nad tymi uczniami opiekę, a w drodze
z przystanku do domu rodzice dzieci lub ich prawni opiekunowie. ( karta – zał. Nr 2a  ) .

7.      W przypadku dzieci do lat 7 opiekun autokaru przekazuje dziecko rodzicowi lub pełnoletniemu opiekunowi lub upoważnionej osobie.

8.      W przypadku nie odebrania dziecka do lat 7 z autobusu opiekun kursu zobowiązany jest do telefonicznego kontaktu z rodzicem.

9.      W przypadku braku kontaktu opiekun zobowiązany jest do powrotu z dzieckiem do szkoły i zgłoszenia tego faktu opiekunowi świetlicy bądź pracownikom administracji lub dyrektorowi szkoły.

10.  Pracownik administracji lub dyrektor szkoły informuje rodzica o nieodebraniu dziecka
z przystanku autobusowego.

11.  W chwili braku kontaktu z rodzicami szkoła kontaktuje się z kolejna osobą z listy osób upoważnionych do odbioru dziecka.

12.  W sytuacji wyczerpania wszystkich możliwości szkoła powiadamia o tym fakcie policję.

13.  Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły             w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.

14.  Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy.

 

§ 5

Przepisy końcowe

1.      Niniejszy regulamin zostanie przedstawiony wszystkim uczniom dowożonym oraz ich rodzicom na zebraniu szkolnym, najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują: podczas trwania dowozów- opiekun; w innym czasie - dyrektor szkoły.

3.      Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

4.      Regulamin dowożenia uczniów pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna.      


 

Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

Solec 6         09 – 500 Gostynin

tel./fax (0–24) 235 79 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.          www.solec.net.pl

Regulamin świetlicy szkolnej działającej
w Zespole Szkoły  Podstawowej i Gimnazjum
im. Wł. St. Reymonta w Solcu

I.  Podstawa prawna:

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

2. Rozporządzenie MEN z dn.21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego

   przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z dn. 19 czerwca 2001 r. Nr 61, poz.624 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie

    bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
   (Dz. U. z dn. 22 stycznia 2003 r. Nr 6, poz. 69)

§ 1

 

Postanowienia ogólne
 1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas.
  * świetlica ,,Mała”- OP-IV;
  * świetlica ,,Duża” V-III g.
 3. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.
 4. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
 5. Pracownikami świetlicy są nauczyciele oraz wychowawcy świetlicy.
 6. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły (mała – sala 207, duża – sala 6).
 7. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
 8. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych
  i innych urządzeń elektronicznych.
 9. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.
 10. Harmonogram zajęć wywieszony jest w ogólnie dostępnym miejscu, na gazetce informacyjnej, na stronie internetowej oraz przekazywany uczniom i rodzicom przez wychowawcę

§ 2

 

Cele i zadania

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy
  w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

 1. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

a)      organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,

b)      organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej           
w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

c)      organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań,  uzdolnień,

d)     stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,

e)      upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny         
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

f)       współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków, a także ze specjalistami zatrudnionymi w szkole,

g)      dbanie o bezpieczeństwo,

h)      Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,

i)        Wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,

j)        Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

k)      Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem.

 1. Świetlica może współpracować z placówkami oświatowymi wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.
 2. Działania pozaszkolne wymienione wyżej są podejmowane za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły; zgoda może być wyrażona ustnie.
 3. Każda impreza świetlicowa musi być zgłoszona dyrektorowi szkoły; zgłoszenie może być ustne.

§ 3

 

Organizacja pracy w świetlicy

 1. Jednostka zajęć w świetlicy wynosi 60 minut, przerwy regulowane są zgodnie z potrzebami grupy lub dziecka.
 2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.
 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców/opiekunów (wzór karty – zał. Nr 1).
 4. Zapisy do świetlicy odbywają się  do 10 września bieżącego roku szkolnego.
 5. W uzasadnionych przypadkach w miarę potrzeb rodziców (opiekunów) i możliwości szkoły zapisanie dziecka do świetlicy jest możliwe od września do czerwca danego roku szkolnego.
 6. Opieką wychowawczą w świetlicy są również objęci uczniowie zwolnieni                                    z uczęszczania na zajęcia edukacyjne np. religii czy wychowania fizycznego, WDŻ.
 7. Opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela lub z powodu oczekiwania na zajęcia dodatkowe.
 8. W świetlicy szkolnej przebywają uczniowie, którzy:

·       ze względu na czas pracy rodziców pozbawieni są opieki wychowawczej,

     ·    oczekują na autobus,

     ·    czekają na realizację zajęć pozalekcyjnych,

     ·    oczekują na dalsze zajęcia, ponieważ nie uczestniczą w zajęciach religii,

     ·    nie mają lekcji z powodu nagłej nieobecności nauczyciela i są do świetlicy  skierowani
           przez dyrektora szkoły.

 1. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych.
 2. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25 wychowanków.
 3. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, żywego słowa, ruchowe, rekreacyjne, dydaktyczne i inne.
 4. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.
 5. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach czasowych.
 6. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody
   i dostępności pomieszczeń szkoły.
 7. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.
 8. Jeżeli dziecko jest pod opieką specjalisty (lekarz, terapeuta, psycholog) rodzic zobowiązany jest poinformować pracowników świetlicy o zaleceniach do pracy z dzieckiem.
 9. Uczniowie zapisani do świetlicy lub skierowani do niej przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela są zobowiązani do przebywania w świetlicy pod opieką wychowawcy świetlicy. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów
  w przypadku ucieczek z zajęć, przebywania na terenie szkoły lub poza nią bez opieki nauczyciela.
 10. Nauczyciel świetlicy zgłasza ucieczkę dziecka ze świetlicy bezpośrednio rodzicowi.
 11. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osoba małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
 12. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece czyli zostały zapisane na świetlicę przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych oraz w czasie drogi ze świetlicy do autobusu i z autobusu do świetlicy..
 13. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie wychowawcy świetlicy. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.
 14. Dzieci klas OP, I, II, III przyprowadzane są na świetlicę i przekazane nauczycielowi świetlicy przez nauczyciela prowadzącego ostatnie zajęcia lekcyjne.
 15. Nauczyciel przyprowadzający dzieci na świetlicę ma obowiązek powiadomić nauczyciela świetlicy o nieobecności ucznia w szkole zapisanego na świetlicę.
  Powiadomienie to dotyczy również przypadku zwolnienia dziecka przez rodzica np. do lekarza.
 16. Rodzice/prawni opiekunowie (osoby upoważnione) zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 17. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy świetlicy.
 18. Rodzic/opiekun dziecka do 10 roku życia osobiście odbiera je ze świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się
  z nim przed szkołą.
 19. Dziecko, które ukończyło 10 rok życia  samodzielnie wracając do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów)

Zał. Nr 2:.

*Deklaracja na samodzielny powrót dziecka do domu;

*Zmiany organizacji pracy.

 1. Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samodzielnie wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic (opiekun) czyli osoba wydająca zgodę.
 2. W przypadku odbioru dziecka przez inne pełnoletnie osoby nie podane w deklaracji  wymagane jest pisemne upoważnienie.
 3. Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze (niepełnoletnie) rodzeństwo, wyrażają zgodę na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo tych dzieci
  w drodze ze szkoły do domu - jest to traktowane jako samodzielny powrót do domu.
 4. W sytuacjach losowych dziecko może być odebrane ze świetlicy przez osobę
  nieupoważnioną w karcie zapisu. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna).
 5. Samowolne opuszczenie świetlicy lub zajęć opiekuńczych bez pisemnego zwolnienia od rodziców/prawnych opiekunów będzie traktowane jak ucieczka z lekcji i będzie skutkować postępowaniem wg ,,Procedur w przypadku opuszczenia przez ucznia świetlicy, zajęć opiekuńczych i autobusu bez pozwolenia”
 6. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 7. Uczniowie korzystający z dowozu wychodzą ze świetlicy pod opieka nauczyciela dyżurującego lub nauczyciela świetlicy w sposób zorganizowany i bezpieczny.
 8. W przypadku zmiany organizacji pracy szkoły (zmiana planu lekcji -  wcześniejszego czy późniejszego odjazdu). Wszyscy uczniowie są zobowiązani do złożenia oświadczenia zgody rodziców na wcześniejszy powrót dziecka ze szkoły. Uczniowie którzy nie dostarczą w/w oświadczenia pozostają pod opieką wychowawcy świetlicy do czasu odbioru dziecka przez rodzica lub opiekuna.
 9.  Na autobus uczniowie wychodzą tylko z nauczycielem pełniącym w tym czasie dyżur.
 10. Nie biegną do autobusu. Idą zgodnie z poleceniami nauczyciela.
 11. Jeżeli uczeń został wpisany na listę osób dojeżdżających, a później nie korzysta z dowozu
  i świetlicy lub zajęć opiekuńczych, wychowawca ucznia wyjaśnia sytuację z rodzicami
  i dokonuje korekty wg ustaleń.
 12. Każde zwolnienie ucznia ze świetlicy/zajęć opiekuńczych (stałe lub jednorazowe) musi
  mieć pisemną formę podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów. Dopuszcza się
  zwolnienia dziecka ze szkoły w formie powiadomienia telefonicznego wychowawcę lub sekretariat szkoły.

Uczeń przedstawia takie zwolnienie wychowawcy lub  nauczycielowi pełniącemu dyżur
w świetlicy. Zwolnienia przechowywane są u nauczyciela pełniącego dyżur w świetlicy.

§ 4 

 

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

 1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:

a)      opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej,

b)      ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,

c)      zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią, np. wycieczki, spacery,

d)     udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych,

e)      pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych,

f)       pomocy w nauce,

g)      życzliwego i podmiotowego traktowania,

h)      otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień,

i)        korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy,

j)        poszanowania swojej własności,

k)      higienicznych warunków przebywania w świetlicy.

 1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest do:

a)      przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy,

b)      dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,

c)      przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych zawartych w "ABC wychowanka świetlicy",

d)     respektowania poleceń nauczyciela,

e)      przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy. Plecak (torba, worek) musi być zamknięty. Świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu
niespełniania powyższych zasad,

f)       uczniowie dojeżdżający mają obowiązek (przed zajęciami i po ich zakończeniu) przebywać w świetlicy,

g)      jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły, rodzice/opiekunowie zaznaczają ten fakt w karcie zgłoszenia na świetlicę.

 

§ 5

 

Nagrody i kary

1.      Każdy wychowanek świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów może otrzymać nagrodę.

2.      Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i inne postawy, zachowania, działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych.

3.      Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych członków społeczności szkolnej.

4.      Wychowankowie, którzy wyróżniają się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie szkoły.

5.      Nagrody:

-          wyróżnienie - pochwała wobec grupy,

-          pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy,

-          pochwała przekazana rodzicom (opiekunom),

-          umieszczenie pochwały na tablicy informacyjnej w świetlicy w formie uzgodnionej z wychowankami na początku każdego roku szkolnego,

-          pochwała pisemna w dzienniczku ucznia,

-          dyplom,

-          podziękowania w formie dyplomu pamiątkowego,

-          list gratulacyjny,

-          nagroda rzeczowa,

-          wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej,

-          pochwała lub podziękowanie dyrektora szkoły.

6.      Za nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy, "ABC wychowanka świetlicy" i zasad dobrego zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary.

7.      Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy, uczniów czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, konkursów świetlicowych.

8.      Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie szkoły.

9.      Kary:

-          upomnienie ustne na forum grupy,

-          poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów),

-          umieszczenie informacji o niewłaściwym zachowaniu na tablicy informacyjnej w świetlicy w formie uzgodnionej z wychowankami na początku każdego roku szkolnego,

-          uwaga pisemna w dzienniczku ucznia,

-          uwaga pisemna w dzienniku zajęć świetlicy,

-          upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

 

§ 6

 

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy

 1. Rodzice (opiekunowie) uczniów mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki
  w szkole.
 2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować
  z opieki świetlicy informując o swojej decyzji wychowawcę klasy, a ten automatycznie przekazuje powyższą informację wychowawcy świetlicy.
 3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie                                   i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
 4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.
 5. W sprawach spornych rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do dyrektora.
 6. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.

      Dzieci do lat 7 odbierają wyłącznie rodzice/ opiekunowie lub osoby pełnoletnie do tego
      upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 1. Rodzice (opiekunowie)  zobowiązani są  do zapoznania się i respektowania regulaminu świetlicy, który udostępniony jest do wglądu w świetlicy, sekretariacie, na stronie internetowej szkoły.

§ 7 

 

Zadania nauczyciela - wychowawcy świetlicy

 1. Wychowawca w świetlicy szkolnej:

a)      prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy,

b)     odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,

c)      dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań,

d)     przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie Świetlicy,

e)      bierze udział w opracowaniu:
Rocznego planu pracy świetlicy
Regulaminu świetlicy
Sprawozdań z działalności świetlicy
Opracowaniu listy uczestników świetlicy zgodnie z deklaracjami
   i monitorowaniu jej przez cały rok
            

Składa zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne wg karty ,,Zapotrzebowanie na materiały do pracy na świetlicę(zał. Nr 3)

f)       realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia, prowadzi zajęcia z dziećmi,

g)      dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy,

h)     systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy,

i)        przestrzega dyscypliny pracy,

j)       sumiennie wypełnia swoje obowiązki,

k)     zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie,

l)        dba o dobre imię i promocję świetlicy w środowisku lokalnym.

 1. Wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej dyrektora szkoły oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych.
 2. Wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły i składa roczne sprawozdania ze swojej działalności.
 3. Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (opiekunami),pedagogiem  i Radą Pedagogiczną.


§ 8

 

Dokumentacja świetlicy

Dokumentacja świetlicy to:

 1. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 2. Regulamin świetlicy.
 3. Ramowy rozkład dnia.
 4. Dzienniki zajęć świetlicy.
 5. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 6. Listy osób uczęszczających do świetlicy, w tym odjeżdżających
 7. Załączniki:
  Nr 1 – Karta zgłoszenia na świetlicę;
  Nr 2 – Oświadczenie rodziców- deklaracja (prawnych opiekunów)
  Nr 3 – Karta ,, Zapotrzebowanie na materiały do pracy na świetlicę”
  Nr 4 – Deklaracja na wyjście do sklepu.

§ 9

Sytuacje wyjątkowe

1.        W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy  przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) ucznia.

2.        Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.

3.        Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci. W przypadku wielokrotnego spóźnienia się opiekunów po wychowanka, zostanie on skreślony z listy.

4.        W przypadku nie odebrania dziecka do godz. 16:00 wychowawca podejmuje następujące działania:

a)      zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku,

b)     kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka,

c)      po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami)lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły.
W przypadku dłuższego braku kontaktu z rodzicami szkoła powiadamia policję.

d)     sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona zgłosiła się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:

a)      niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły;

b)     nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły;
w przypadku odmowy powiadomić policję;

c)      wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka - osobę upoważnioną;

d)     jeżeli wezwanie kolejnego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję;

e)      wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia                  i podjętych działań.

f)        

 

 

§ 10

 

Wyposażenie świetlicy

 1. Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Świetlica szkolna jest wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 3. Sprzęt i wyposażenie świetlicy służy zarówno pracownikom jak i dzieciom.
 4. Pracownicy organizują przestrzeń i ustalają miejsca przechowywania zarówno własności świetlicy jak i przedmiotów należących do osób korzystających ze świetlicy, np. odpowiednie miejsce na plecaki dzieci, właściwe miejsce na dokumentację czy sprzęt audiowizualny.
 5. Dzieci mają prawo do korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy.
 6. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do dbałości o mienie szkolne.

 

 

§ 11

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowuje zespół nauczycieli świetlicy wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły.
 3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy, sekretariacie i na stronie szkoły. Jest jedynym obowiązującym regulaminem świetlicy.
 4. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego regulaminu.
 5. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują
  wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor szkoły.