Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://solec.net.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2005r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2021r.

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących;

2. Zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ; 

3. Zamieszczone na stronie teksty nie posiadają kontrastu czcionki dla osób niedowidzących;

4. Zamieszczone na stronie treści nie posiadają warstwy OCR.

 

Powody wyłączenia:

1. Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

2. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego. W zależności od możliwości finansowych i technicznych przewidywany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony do 31 grudnia 2021r. Oświadczenie sporządzono dnia 10.03.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

 

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły.

Zgłoszenia można dokonać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 235 79 33.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 

Budynek Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta znajduje się miejscowości Solec 6. Główne wejście do szkoły znajduje się od strony ulicy, boczne od strony parkingu. Boczne wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do szkoły jest też wejście od boiska otwierane tylko okazjonalnie i nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem od strony głównej znajduje się i utwardzony teren bez stopni i przeszkód dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy żadnym wejściu nie ma dzwonka.

 

 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 

 Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do Sekretariatu zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

 Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz przy wejściu do szkoły. W budynku trójkondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. W budynku brak łazienki przystosowanej dla osób na wózkach inwalidzkich.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 

W szkole nie ma pochylni.

 W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

 

 Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak położenie budynku pozwala na zaparkowanie samochodu bezpośrednio przed wejściem bocznym do budynku.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 

 Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym. Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

 

Dodatkowe informacje

 Deklarujemy jednocześnie, że będziemy czynić starania, by strona internetowa szkoły spełniała wszystkie wymagania prawne Ustawy o dostępności cyfrowej. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.