Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu

 

 

Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu został opracowany na podstawie:

·        Ustawy z 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U z 1996r. nr 67, poz.329) ostatnia zmiana z 27 czerwca 2003 (Dz. U. z 2003 nr 137, poz. 1304),

·        Konwencji o prawach dziecka,

·        Rozporządzenia MENiS z 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001r nr 61.poz. 624 – ostatnia zmiana z 8 sierpnia 2003r., Dz. U. z 2003r. nr 146, poz.1416),

·        Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002r. nr 100, poz.908),

·        Rozporządzenia MENiS z 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2002r. nr 51, poz. 458),

·        Rozporządzenia MENiS z 21 marca 2001r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2001r. nr 29,poz.323 – ostatnia zmiana z 7 września 2004r. (Dz.U. z 2004r.nr 199,poz. 2046),

·        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. z 2003r. nr 26 poz. 226)

·        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2002r. nr 6, poz. 69).

 

 

 

 

ROZDIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami.

 

1.   Nazwa szkoły brzmi:

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu.

2.   W skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu wchodzi:

a)   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu typu publicznej szkoły sześcioletniej.

b)   Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu typu publicznego trzyletniego gimnazjum.

c)   W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu znajduje się oddział przedszkolny.

 3. Ilekroć w Statucie jest mowa:

a)   „Zespół” –należy przez to rozumieć Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu,

b)   „Szkoła Podstawowa”- należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu,

c)   „Gimnazjum”- należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu.

d)   „Dyrektor”- należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu.

 4. Obwód Zespołu obejmuje:

 a) dla Szkoły Podstawowej następujące miejscowości :

·        Baby Dolne

·        Baby Górne

·        Budy Kozickie

·        Dąbrówka od nr 21

·        Polesie od nr 5

·        Kozice

·        Solec

·        Wrząca

·        Rybne

 b) dla Gimnazjum:

·        Baby Dolne

·       Baby Górne

·       Budy Kozickie

·       Dąbrówka od nr 21

·       Polesie od nr 5

·       Kozice

·       Solce

·       Wrząca

·       Rybne

·       Choinek

·       Huta Nowa

·       Krzywie

·       Nagodów

·       Rumunki

·       Zuzinów

·       Aleksandrynów

 5. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nosi imię patrona Władysława Stanisława Reymonta

 nadane na podstawie uchwały Rady Gminy. Przyjmuje się także skróconą nazwę :

 Wł. St. Reymont.

 6. Zniesienie lub zmiana imienia wymaga powtórzenia procedury określonej w ust. 4.

 7. Siedzibą Zespołu są obiekty i tereny położone na działkach należących do gminy

 Gostynin, nr działki 75.

8. Adres Zespołu : 09-500 Gostynin, Solec 6, woj. mazowieckie.

9. W Zespole stosuje się ceremoniał szkolny oraz używa sztandaru i godła Zespołu

według wzorów i treści określonych w ceremoniale Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu.

10.             Regulamin, o którym mowa w ust.6., przygotowuje nauczyciel historii i WOS-u a uchwala Rada Pedagogiczna szkół wchodzących w skład Zespołu.

11.              Zespół posiada hymn szkolny.

 

§ 2

1.   Nadzór pedagogiczny prowadzi Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2.   Organem prowadzącym Zespół jest samorząd lokalny: Gmina Gostynin.

3.   Gmina Gostynin wykonuje czynności organu prowadzącego poprzez swoje organy: Radę Gminy i Wójta Gminy.

4.   Gmina Gostynin odpowiada za działalność Zespołu, a w szczególności:

a)   zapewnia warunki działania szkół, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki,

wychowania i opieki,

b) wykonuje zadania inwestycyjne w zakresie budowy, rozbudowy i remontów

 obiektów szkolnych,

c) zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną,

d) wyposaża Zespół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej

 realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych.

 

§ 3

1.    Zespół może używać trzech prostokątnych pieczęci nagłówkowych o treści rozmieszczonej w kolejnych wierszach od góry:

a)   pełna nazwa: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, siedziba Zespołu Szkół, kod pocztowy, nazwa województwa, numer telefonu/faxu, adres internetowy, numer identyfikacji podatkowej, znak statystyczny Regon-zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)   pełna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta, siedziba Szkoły, kod pocztowy, nazwa województwa, numer telefonu/faxu, adres internetowy, numer identyfikacji podatkowej, znak statystyczny Regon- zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)   Pełna nazwa: Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta, siedziba Gimnazjum, kod pocztowy, nazwa województwa, numer telefonu/faxu, adres internetowy, numer identyfikacji podatkowej, znak statystyczny Regon- zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§4

 W Zespole może być prowadzony przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające

 proces nauczania i wychowania dzieci, działalność opiekuńczo-wychowawcza

 w świetlicy, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zapewnieniu przez te

 organizacje niezbędnych środ­ków rzeczowych i finansowych.

 

§5

 Zespół może prowadzić, w czasie wolnym od nauki, placówkę wypoczynku dla dzieci

 i mło­dzieży, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę, zgodnie z odrębnymi

 przepisami.

§6

 Zespół może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako

 pozaszkolną formę nauczania, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę,

 zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

ROZDIAŁ II

Cele i zadania Zespołu

 

§7

1.   Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami na jej podstawie, w szczególności:

2.   Umożliwia realizację prawa do zdobycia wiedzy podstawowej i umiejętności niezbędnych do własnego rozwoju i uzyskania świadectw ukończenia szkoły oraz kontynuację nauki w następnym etapie kształcenia poprzez:

a)   prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

b)   atrakcyjny, nowatorski i dostosowany do możliwości dziecka proces nauczania,

c)   opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,

d)   rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,

e)   udział w projektach edukacyjnych,

f)    udział w projektach badawczych,

g)   systematyczne diagnozowanie trudności szkolnych i organizowanie pomocy,

h)   poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne.

3.   Kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zadań,

określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:

 a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły,

 b) systematyczne monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów,

 c) rozwijanie aktywności społecznej uczniów.

 4. Sprawuje opiekę nad uczniami – w miarę posiadanych środków oraz na podstawie

 diagnozy dokonanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub lekarza –

 odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

 a) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

 b) prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

 c) prowadzenie terapii pedagogicznej, 

 d) opiekę pedagoga szkolnego,

 e) nauczanie indywidualne po wydaniu orzeczenia przez poradnię pedagogiczno–

 psychologiczną,

 f) prowadzenie zajęć logopedycznych.

 5. Organizuje pomoc materialną potrzebującym uczniom z budżetu Rady Rodziców,

 ze środków GOPS oraz innych instytucji wspomagających działania szkoły w tym

 zakresie.

 6. Realizuje również inne, niż wymienione w ust. 1, zadania wynikające z ustawy i

 wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności:

a)   umożliwia uczniom i dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej,

etnicznej i religijnej, m. in. poprzez:

-   umieszczenie w programie wychowawczym szkoły i wykorzystywanie, w czasie m.in. lekcji wychowawczych, tematów związanych z tolerancją i potrzebą każdego człowieka do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

-   organizowanie w szkole imprez, mających na celu możliwość zaprezentowania wartości kultury materialnej i pozamaterialnej uczniów i dzieci innych niż polskiej narodowości, należących do różnych grup etnicznych,

 7. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, m. in. poprzez:

a)       stwarzanie warunków do świadomego i aktywnego ich udziału w procesie

 dydaktycznym i wychowawczym,

b)     rozpoznawanie indywidualnych potrzeb oraz analizowanie przyczyn

 niepowodzeń szkolnych,

c)     określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom

 wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

d)     organizowanie nauczania indywidualnego dla niepełnosprawnych uczniów,

e)     wdrażanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów

 realizujących indywidualny program lub tok nauki,

f)      prowadzenie lub organizowanie różnego rodzaju form terapii psychologicznej

 lub pedagogicznej,

g)     prowadzenie doradztwa pedagogicznego i psychologicznego dla uczniów oraz

 ich rodziców (prawnych opiekunów),

h)     prowadzenie zajęć terapeutycznych.

 8. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,

 m. in. poprzez:

 a) pomoc psychologiczno – pedagogiczną w zakresie adaptacji w środowisku

 szkolnym,

 b) obniżenie wymagań edukacyjnych z różnych przedmiotów nauczania, w

 zależności od rodzaju niepełnosprawności,

 c) na podstawie wniosku poradni psychologiczno – pedagogicznej, zorganizowanie

 nauczania indywidualnego w domu ucznia,

 d) utrzymywanie kontaktów uczniów, uczęszczających do szkoły, z uczniami

 pobierającymi naukę w domu,

 9. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizuje indywidualne programy

 nauczania, m. in. poprzez:

a)      indywidualną pracę z uczniem wybitnie zdolnym,

b)      organizowanie kółek zainteresowań i przedmiotowych (w miarę możliwości

 finansowych szkoły),

c)   przygotowywanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach przedmiotowych

 i zawodach sportowych,

d)   uczestniczenie uczniów w życiu kulturalnym środowiska lokalnego i regionalnego,

e)   udzielanie uczniom zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki.

 10. Zespół wykonuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów oraz

 potrzeb środowiska, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych

 przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

a)    sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć

obowiązkowych oraz nadobowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, m. in. poprzez:

- dbanie, by budynek szkoły oraz przynależne do niego tereny i urządzenia

odpowiadały ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadały urządzenia przeciwpożarowe – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

- organizowanie dla pracowników szkoły różnych form szkolenia w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bieżące zapoznawanie ich z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie,

- organizowanie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych według ustalonego na początku roku harmonogramu. Dyżury pełnione są wewnątrz budynku i na terenie posesji szkoły (w miesiącach wrzesień i czerwiec). Dyżury rozpoczynają się 15 min przed rozpoczęciem zajęć, kończą się 10 minut po zakończeniu ostatniej lekcji.

 b) organizowanie zajęć świetlicowych dla dzieci, które muszą przebywać dłużej w

 szkole ze względu na dojazdy i czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów)

 bądź z przyczyn wyznaniowych nie uczęszczają na zajęcia lekcyjne.

 11. Sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie

 wycieczek organizowanych przez szkołę, m. in. poprzez:

a)   zapewnienia opieki w czasie wyjścia z uczniami poza teren szkoły w obrębie

Solca, na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolnej, wycieczki przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej,

b)    zapewnienie opieki jednego opiekuna dla grupy 15 uczniów, w czasie wyjścia

 (wyjazdu) z uczniami poza Solec,

 12. Zespół organizuje opiekę zdrowotną nad uczniami m. in. poprzez:

 a) opiekę sanitariusza,

 b) sprawowanie opieki nad uczniami z problemami zdrowotnymi,

 c) wezwanie pomocy w nagłych zachorowaniach uczniów,

 d) edukację prozdrowotną uczniów,

 e) współpracę z terenową przychodnią Medicus,

 f) współpracę z terenową stacją sanitarno – epidemiologiczną.

 13. Zespół systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski

 z realizacji celów i zadań.

 14. Kładzie duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje

 oczekiwania wobec szkoły. Stwarza mechanizmy zapewniające realizację tych

 oczekiwań.

 15. Realizuje określone wyżej cele i zadania w procesie dydaktycznym według

 obowiązujących programów nauczania, w procesie wychowawczym według

 własnego „Programu Wychowawczego Szkoły” oraz „Programu

 Profilaktyki Szkoły”, które są integralną częścią Statutu.

 

ROZDZIAŁ III

Organy Zespołu

 

§ 8

1.   Organami szkoły są:

 

·        Dyrektor

·        Rada Pedagogiczna, w której skład wpisywany jest w danym roku do księgi protokołów na pierwszym posiedzeniu

·        Rada Rodziców

·        Rada Samorządu Uczniowskiego

·        Pedagog Szkolny

 

§ 9

l. Do kompetencji i zadań Dyrektora należy w szczególności:

 

a) kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b)  sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków do harmonijnego

 rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

c)  zapewnianie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków do realizacji celów i zadań

 szkoły w zakresie zaufania, kształcenia umiejętności i wychowania, uwzględniających

 Program Wychowawczy Szkoły,

d)  zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu

 zawodo­wym,

e)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w innych przepisach,

f)    realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji,

g)  wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej podjętych niezgodnie z

 przepisami prawa,

h)  opracowywanie i przedstawienie projektu planu finansowego szkoły do zaopiniowania

 Radzie Pedagogicznej, dysponowanie środkami w nim określonymi oraz ponoszenie

 odpowiedzial­ności za ich prawidłowe wykorzystanie,

i) organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi szkoły,

j) realizacja zarządzeń organów nadzorujących szkołę,

k)   współdziałanie i realizowanie zaleceń i wniosków organu prowadzącego szkołę,

l)    współdziałanie ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji

 praktyk pedagogicznych,

ł) realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów,

m)  tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

n)  podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania samorządnej i samodzielnej pracy

 uczniów,

o) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły,

p)  kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie

 szkoły.

q)  występowanie z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej

 szkoły,

r)    zgłaszanie zastrzeżeń do zaleceń, uwag i wniosków wydanych przez organ uprawniony

 do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą,

s)  powierzanie i zalecanie nauczycielom wykonania określonych zadań i nadzór nad ich

 realizacją,

t)    przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,

u)  przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

 ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz

 informacji o dzia­łalności szkoły,

v)  zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz prowadzenie

 ich spraw osobowych,

w)   dokonywanie oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, zgodnie z odrębnymi

 przepisami,

x)  określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie

 z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

y)  przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar nauczycielom i innym pracowni­kom

 szkoły,

z)   występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

 w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych

 pracowników szkoły,

ź) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i

 Pedagogiem Szkolnym,

aa)        kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków

 pracy i stosun­ków pracowniczych,

bb)     przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia projektów planów pracy

 Zespołu, kierowanie ich realizacją, składanie Radzie Pedagogicznej okresowych

 sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-

 wychowawczej Szkolnej Rady Rodziców,

cc) przygotowanie i przedstawianie organowi prowadzącemu arkusz organizacji pracy

 szkoły oraz aneksów do ww. arkusza,

dd)        ustalenie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym

 zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć,

ee)        inicjowanie, a następnie przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały -

 projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

ff)  przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji

 i promocji uczniów,

gg)        przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, prac i zajęć w

 ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych,

 wychowaw­czych i opiekuńczych oraz nadzór nad ich realizacją,

hh)        umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

 językowej i religijnej,

ii) współdziałanie z zakładową organizacją związkową działającą w szkole,

jj) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

kk)     egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego

 porządku oraz dbałości o czystość i estetykę,

ll) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą,

mm) organizowanie i nadzorowanie pracy sekretariatu szkoły,

nn)   nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz

 prawidło­wego wykorzystania druków szkolnych,

oo)   organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwatorsko-remontowych, inwentaryzacji majątku szkolnego,

pp)   zapoznawanie członków Rady Pedagogicznej z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczą­cymi Zespołu, wyrażenie zgody lub odmowa wyrażenia zgody na działalność stowarzyszenia, fundacji lub innej organizacji, której celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności szkoły w zakresie nauczania, kształcenia i wychowania,

qq)   tworzenie aktów prawa wewnętrznego, w tym wydania zarządzeń porządkowych,

rr)  wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych odrębnymi przepisami,

ss)    wyrażanie zgody na działalność na terenie szkoły organizacji i stowarzyszeń,

 po pozytyw­nym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

tt)  inicjowanie działań zmierzających do prowadzenia przez szkołę w czasie wolnym od nauki, placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z odrębnymi przepisami, występowa­nie do organu prowadzącego z wnioskiem o wyrażenie zgody na ich prowadzenie,

uu)   inicjowanie działań zmierzających do prowadzenia przez szkołę kursów i szkoleń dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania,

 zgodnie z odrębnymi prze­pisami, występowanie do organu prowadzącego z wnioskiem

 o wyrażenie zgody na ich prowadzenie,

vv)    opracowywanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy szkoły,

xx) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich

 wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa

 pedagogicznego,

yy)     sporządzanie raportu o jakości pracy szkoły, a następnie przekazanie go organowi prowadzące­mu, organowi nadzorującemu, Radzie Pedagogicznej,

 Radzie Rodziców, Radzie Samorządu Uczniowskiego,

zz) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

2.   W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni nauczyciel, któremu Dy­rektor powierzył pełnienie tych obowiązków na czas swojej nieobecności.

3.   W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej, Dyrektor informuje pra­cowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wy­kładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim na tablicy ogłoszeń. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora oraz do terminowego wykonywania zawartych w nim poleceń.

4.   Dyrektor nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych, realizacje zadań powierza wicedyrektorowi do spraw pedagogicznych.

 

§10

1.   Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3. W skład Rady Pedagogicznej Gimnazjum wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Rady Pedagogiczne Szkoły Podstawowej i Gimnazjum działają zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Pedagogicznej, który ustala zasady działalności Rady.

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek Kuratorium Oświaty, z inicjatywy przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta Gminy albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor, który prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

9. Rady Pedagogiczne szkół obradują nad sprawami wspólnymi dla szkół w jednym czasie

 i miejscu.

10. Przebieg obrad Rady Pedagogicznej jest niejawny. Uczestnicy zebrania są zobowiązani przede wszystkim do nie ujawniania spraw osobowych poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, zwłaszcza tych, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

11. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

12. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania rady szkoły do czasu jej powołania.

 

§ 11

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) uchwalanie zmian w Statucie Zespołu,

b) zatwierdzanie planów pracy Zespołu,

c) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzenie

 planu WDN, ZDN,

f) uchwalenie, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolnego zestawu programu

 nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

g) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b) projekt planu finansowego Zespołu,

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach

 wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,

 wychowawczych i opiekuńczych,

e) kryteria oceny pracy nauczyciela,

f) kryteria przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych,

g) podjęcie działalności w Zespole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne organizacje,

 których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza,

h) propozycje Wójta Gminy w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora ustalonej przez ten organ osobie, w przypadku braku kandydatów do konkursu lub braku kandydatów wyłonionych w wyniku konkursu,

i) propozycje Wójta Gminy w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora na kolejny okres.

 

§12

l. Rada Rodziców jest reprezentantem ogółu rodziców (prawnych opiekunów), uczniów szko­ły.

2. Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności Zespołu, a także wnioskuje do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

3. Rada Rodziców działa w oparciu o “Regulamin działalności Rady Rodziców Zespołu

 Szkoły Podsta­wowej i Gimnazjum w Solcu"

5.   Rodzice mają prawo do:

a) poznania zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz dokumentów zewnątrz i wewnątrzszkolnych, które realizuje lub w oparciu o które działa,

b) uwzględnienia, w granicach realnych możliwości szkoły, potrzeb własnego dziecka w zakre­sie edukacji,

c) uzyskania pełnej, obiektywnej informacji na temat ucznia, jego osobowości, postępów w nauce oraz wnikliwej analizy przyczyn niepowodzeń,

d) znajomości regulaminu Oceniania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

e) znajomości Programu Wychowawczego Szkoły,

f) znajomości Szkolnego Zestawu Programów Nauczania,

g) uzyskania informacji o grożącej uczniowi śródrocznej lub końcoworocznej ocenie niedostatecznej, o możliwości zdawania egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych,

h) uzyskania porad na temat predyspozycji i szczególnych uzdolnień dziecka,

 i) wyrażania opinii o pracy szkoły oraz czynnego uczestnictwa w organizowaniu życia

 pla­cówki.

6.   Rodzice mają obowiązki:

a) odpowiadają za prawidłowy rozwój dziecka i zaspakajanie jego, przynajmniej elementarnych potrzeb,

b) odpowiadają za wszystkie szkody i zniszczenia dokonane przez ich dzieci na terenie szkoły i poza nią,

c) w przypadkach skrajnych, na wniosek szkoły lub innych instytucji, rodzice ponoszą odpo­wiedzialność prawną za maltretowanie i demoralizowanie dzieci.

 

 

§13

1.   W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.   Zasady działania samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

3.   Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu

 uczniów szkoły.

4.   Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej, dotyczą one spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią,

 celem i stawia­nymi wymaganiami,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie

 właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością

 zaspokajania własnych zainteresowań,

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz

 rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi

 szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem,

e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu

 Uczniowskiego,

 f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Rzecznika Praw Ucznia.

5.   Samorząd Uczniowski opiniuje na wniosek Dyrektora pracę ocenianego nauczyciela.

 

 

 

§14

1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w niniejszym statucie i regulaminie, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wszystkie organy Zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.

3. Dyrektor, wykonując zadania współpracuje ze wszystkimi organami Zespołu oraz ułatwia kontakty i współdziałanie zainteresowanych organów.

4. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu o plano­wanych i podejmowanych działaniach decyzyjnych.

5. Upoważnieni przedstawiciele każdego organu Zespołu mogą brać udział w posiedzeniach pozostałych organów, z prawem przedstawienia opinii i wniosków organu, który reprezen­tują. W niektórych posiedzeniach organów Zespołu przedstawiciele innych organów uczest­niczą obligatoryjnie, zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w ich regulaminach.

6. Na wniosek jednego z organów szkoły mogą być organizowane wspólne posiedzenia tj. Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego lub wszystkich trzech organów.

7. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie Dyrektorowi i Radzie Pedago­gicznej poprzez przedstawicieli swoich reprezentacji: Radę Rodziców i Radę Samorządu Uczniowskiego. Wnioski i opinie własne oraz Rady Pedagogicznej przedstawia pozostałym organom Dyrektor.

8. Każdy z organów Zespołu przedstawia swoje wyniki i opinie pozostałym organom w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

9. Przedstawiane wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

10. Wszystkie organy Zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

§ 15

1. W przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielem a uczniem, na pisemny wniosek jednej ze stron, postępowanie w pierwszej instancji prowadzi:

a)  wychowawca klasy- w stosunku do nauczycieli uczących w danej klasie,

b)  Dyrektor- w stosunku do wychowawcy i pozostałych nauczycieli zatrudnionych w szkole.

2. Od rozstrzygnięcia podjętego przez wychowawcę może być wniesione odwołanie do Dyrektora, a od rozstrzygnięcia Dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne.

3. Odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty podjęcia rozstrzygnięcia w tej sprawie.

 

§ 16

1.W przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi, na

 pisemny wnio­sek jednej ze stron, Dyrektor.

2. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu, na wniosek Dyrektora, postępowanie konty­nuuje

 Rada Pedagogiczna.

3. Od decyzji Dyrektora lub Rady Pedagogicznej może być wniesione odwołanie do organu

 prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne.

4.Odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione po

 upływie 2 tygodni od daty orzeczenia.

 

§17

 

1.    W przypadku konfliktu pomiędzy rodzicami, a innymi organami szkoły postępowanie pro­wadzi, na pisemny wniosek jednej ze stron Dyrektor.

2.    Od decyzji Dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu jest ostateczne.

3.    Odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty orzeczenia.

§18

 

1. Jeżeli stroną sporu jest Dyrektor, wówczas organem właściwym do jego rozstrzy­gnięcia, na pisemny wniosek jednej ze stron, jest organ prowadzący szkołę.

2. Od decyzji organu prowadzącego może być wniesione odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest osta­teczne.

3. Odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty orzeczenia.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Zespołu

 

§ 19

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

2. Arkusz organizacyjny zatwierdza Wójt Gminy Gostynin po zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty do dnia 30 maja danego roku.

3. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Na ich podstawie Dyrektor przygotowuje Kalendarz Roku Szkolnego.

4. Kalendarz Roku Szkolnego przygotowany przez Dyrektora powinien być podany do wiadomości uczniom i ich rodzicom przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym ro­ku szkolnym.

5. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora zgodnie z arkuszem organizacyjnym, opiniowany przez Radę Pedagogiczna Zespołu.

6. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców ma obowiązek powiadomić uczniów i ich rodziców o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, tj. 6 dni w Szkole Podstawowej i 8 dni w Gimnazjum w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

7. W zależności od możliwości finansowych szkoły, mogą być organizowane w dni wolne od zajęć edukacyjnych, zajęcia pozalekcyjne i imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu i turystyki.

 

§20

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział (klasa).

 2. Liczbę uczniów w oddziale regulują odrębne przepisy.

 3. Przy podziale na oddziały w Szkole Podstawowej i Gimnazjum decyduje

 liczba uczniów z obwodu gimnazjum oraz decyzja rodziców z innego obwodu.

 4. Uczniowie Szkoły Podstawowej uczą się w dwóch etapach w cyklu trzyletnim:

 1) etap I: klasy I – III nauczanie zintegrowane;

 2) etap II: klasy IV –VI. Drugi etap nauki kończy się przeprowadzeniem sprawdzianu

 w klasie VI.

6.   Uczniowie Gimnazjum uczą się w cyklu trzyletnim. Nauka w gimnazjum kończy się przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego w klasie III oraz wykonaniem projektu edukacyjnego.

7.    Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, prowadzone

 w systemie klasowo – lekcyjnym. Dopuszcza się możliwość odbywania zajęć

 terenowych.

8.   Godzina lekcyjna w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum trwa 45 minut.

9.   W klasach I-III Szkoły Podstawowej odbywają się zajęcia zintegrowane.

10.       Uczniowie w jednorocznym cyklu nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich

przedmiotów przewidzianych planem nauczania, według programu wybranego z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

11.       Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz warunków szkoły.

12.       Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, zwłaszcza nadobowiązkowe i pozalekcyjne, mogą

odbywać się poza terenem szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

13.       Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki oraz

wychowania fizycznego.

14.       Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach powyżej 24 uczniów.

15.       Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach wychowania fizycznego powyżej 26 uczniów.

13. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 bądź 26 uczniów,

 podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą

 organu prowadzącego szkołę.

14. Zajęcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa organizuje się zgodnie z Regulaminem

Organizacji wycieczek szkolnych.

 

§ 21

1.   Zespół organizuje wspólnie dla szkół:

a) świetlicę,

b) system dożywiania uczniów,

c) obsługę administracyjną i gospodarczą.

 2. Przy Zespole znajduje się Gminna Biblioteka.

 

 

§ 22

1. Świetlica szkolna jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazdy i czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) bądź z przyczyn wyznaniowych nie uczęszczają na zajęcia lekcyjne.

2. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę wychowania i prowadzi działalność opiekuńczą nad uczniami.

3. Nauczyciel świetlicy dba o bezpieczeństwo, właściwą organizację czasu wolnego uczniów pozostających pod jego opieką.

4. Szczegółową organizację pracy świetlicy określa Regulamin świetlicy opracowany przez nauczyciela świetlicy, zatwierdzony przez Dyrektora.

 

 

§23

1.           Do klasy oddziału przedszkolnego przyjmuje się w pierwszej kolejności:

a)   dzieci sześcioletnie,

b)   dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,

c)   dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,

d)   dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

2.           Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są:

a)     dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im

 rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego,

b)     dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do Szkoły

 Podstawowej.

3.           Dziecko przyjmowane jest na podstawie dowodu osobistego rodzica (prawnego opiekuna).

4.           Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmuje się:

a)   z urzędu- dzieci mieszkające w obwodzie szkoły,

b)   na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)- dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

5.           Zasady i tryb udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasie pierwszej, objętym Rządowym Programem wyrównania Warunków Startu Szkolnego określają odrębne przepisy.

 

§24

 

Uwzględniając potrzeby uczniów, w miarę możliwości, szkoła może prowadzić zajęcia dodat­kowe np.: sportowe, korekcyjno-kompensacyjne, koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia w ramach projektów edukacyjnych i in­ne.

 

 

§25

1. Zespół zapewnia opiekę, wsparcie i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych jest ona potrzebna.

2. Formami tej pomocy może być:

a)    współpraca z rodziną patologiczną i nieudolną wychowawczo, przy współudziale wychowawcy, pedagoga, kuratorów sądowych, policji,

b) profilaktyka wychowawcza młodzieży narażonej na demoralizację przez dorosłych i rówie­śników,

c) indywidualna opieka dydaktyczna i wychowawcza,

d)   niesienie pomocy w nauce na zajęciach kompensacyjno-wyrównawczych lub w grupach ko­leżeńskich,

e)     współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, nakierowana na pośrednictwo pomiędzy nimi a publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyninie (min. diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, zaburzeń zachowania i ustalania optymalnej pomocy),

f) adekwatna do potrzeb opieka nad uczniami niepełnosprawnymi,

g) w uzasadnionych sytuacjach nauczanie indywidualne ucznia, na podstawie decyzji Kuratora Oświaty oraz organu prowadzącego szkołę,

h) stała lub doraźna pomoc materialna,

i) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

3. Zespół współdziała z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom m.in. poprzez:

a)    umożliwienie uczniom i rodzicom korzystania z poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego, pedagogicznego, psychiatrycznego, neurologicznego, itp.,

b)    korzystanie z pomocy poradni w zakresie pracy pedagogicznej nauczycieli, w szczególności w przypadkach pojawiających się problemów,

c)    doskonalenie pedagogiczne nauczycieli.

 

§26

 

1. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora, w celu uzyskania zgody na jej przeprowadzenie.

2. Dyskoteki organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie organizacji dys­kotek szkolnych.

3. Wycieczki szkolne są organizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz z zasadami za­wartymi w regulaminie organizacji wycieczek szkolnych.

4. Organizację i program wycieczek i imprez należy dostosować do wieku, zaintereso­wań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

5. Udział uczniów w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych, odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach wymaga zgody rodziców albo opiekunów prawnych.

6. Zespół może organizować wyjazdy zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie wyjazdu wydaje Dyrektor po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pe­dagogiczny.

7. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu.

8. Zespół zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom. Szczegółowe zasady dotyczące zapewnienia opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych określają odrębne przepisy.

9. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika i opiekunów określa karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza Dy­rektor.

10.Wskazane jest, aby kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej był nauczyciel zatrudniony w Zespole.

11. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki lub imprezy należy:

a) opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu oraz wy­pełnienie karty wycieczki lub imprezy,

b) opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników,

c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

d) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

e) określenie zadań dla opiekunów, przypomnienie zasad bezpieczeństwa, zapewnienie opieki i bez­pieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

f) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz ap­teczkę pierwszej pomocy,

g) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,

h) podział zadań wśród uczestników,

i) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

i)      podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

12. Opiekunami wycieczki lub imprezy powinni być nauczyciele albo w uzgodnieniu z

 Dyrekto­rem — inne pełnoletnie osoby (np. rodzice).

13. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami,

b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

 c) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników,

 ze szczególnym uwzględnie­niem zasad bezpieczeństwa,

d) nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań,

e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

 

 

§27

 

1. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecz­nych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych, organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

2. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów powinien być ustalony, w miarę możliwości, z uwzględnieniem:

- równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

- różnorodności zajęć w każdym dniu,

- nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

3. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. W czasie konkursów, zawodów sporto­wych organizowanych przez Zespół (lub w których uczestniczą uczniowie szkoły), ucznio­wie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych.

4. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według zatwierdzonego przez Dyrektora harmonogramu.

5. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru w trakcie jego trwania, w wyjątko­wych wypadkach może to mieć miejsce po zastąpieniu go przez innego nauczyciela. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego w pracy, wyznacza się kolejno dyżur innemu nauczycielowi.

6. Do pełnienia dyżurów międzylekcyjnych zobowiązani są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W uzasadnionych przypadkach, Dyrektor może okresowo zwolnić nauczyciela z peł­nienia dyżurów międzylekcyjnych.

7. Czas pełnienia dyżurów uzależniony jest od wymiaru godzin dydaktycznych.

8. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkoły, w obrębie tej samej miejscowości, na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wy­cieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opie­ka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb.

9. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów.

10.        Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba dorosła nad grupą do 10 uczniów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

11. Dyrektor jest zobowiązany do organizowania dla pracowników szkoły różnych form

 szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznawania ich na bieżąco

 z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowania

 nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów.

12. Budynki szkoły oraz przynależne do nich tereny i urządzenia powinny odpowiadać

 ogól­nym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia

 przeciwpożarowe — zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

13. Pomieszczenia szkolne powinny posiadać — zgodnie z obowiązującymi normami

 właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową.

14. Stoliki uczniowskie, krzesła i inny sprzęt szkolny powinny być dostosowane do wzrostu

 uczniów i rodzaju pracy.

15. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia szkolne, powinny być wietrzone w czasie

 każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

16. Jeżeli pozwalają, na to warunki atmosferyczne, uczniowie powinni przebywać w czasie

 przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu pod nadzorem nauczycieli. Uczniom, prze­bywającym w czasie przerw w budynku szkolnym, należy zapewnić odpowiedni nadzór na­uczycieli.

17. W salach lekcyjnych powinna być zapewniona temperatura

 co najmniej + 15 C.

18. W przypadku niemożliwości zapewnienia w salach lekcyjnych odpowiedniej temperatury, Dyrektor zawiesza czasowo zajęcia po powiadomieniu organu prowadzącego szkołę.

19. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego szkołę, również może zawiesić czasowo zajęcia szkolne:

- jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach po­przedzających zawieszenie zajęć wynosi —15 C lub jest niższa,

-     w przypadku wystąpienia na danym terenie klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów.

20. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest obowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora.

21. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia wychowania fizycznego powinna znajdować się apteczka wyposażona w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania.

22. Nauczyciele, szczególnie prowadzący zajęcia w pracowniach chemicznych lub fizycznych, a także zajęcia wychowania fizycznego, powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierw­szej pomocy.

23. W niektórych pracowniach - chemicznych, fizycznych, informatycznych powinien być wywieszony w wi­docznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin porządkowy, określający zasady bezpieczeń­stwa i higieny pracy.

24. Przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym należy zapoznać uczniów z ww. regulaminami porządkowymi. Przeprowadzenie szkolenia należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

25. Środki chemiczne powinny być umieszczone w odpowiednich naczyniach, opatrzonych na­pisami zawierającymi ich nazwę oraz stwierdzającymi niebezpieczeństwo lub szkodliwość dla zdrowia.

26. Środki żrące, trujące i inne zagrażające zdrowiu lub życiu należy przechowywać w zam­kniętych pomieszczeniach, na zapleczu pracowni.

27. W czasie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolność organizmów uczniów, dobierając ćwi­czenia o odpowiednim zakresie intensywności.

28. Uczestnicy zajęć wychowania fizycznego, uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości, powinni być zwol­nieni w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do lekarza.

29. Ćwiczenia powinny być przeprowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniają­cych pełne bezpieczeństwo ćwiczących.

30. Urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska szkol­nego powinny zapewniać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń i sprzętu; w szczególności bramki do gry oraz konstrukcje podtrzymujące tablice z koszem powinny być przymocowa­ne na stałe do podłoża. Stan techniczny i przydatność tych urządzeń i sprzętu powinny być sprawdzone przed każdymi zajęciami.

31. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie urządzenia i sprzęt oraz zapewnieniu właściwej opieki i bezpiecznych warunków pracy.

 

 

§28

 

l. Dyrektor jest obowiązany:

-     poinformować pracownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i higienę pracy

 oraz społecznego inspektora pracy o wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub

 podczas za­jęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,

-     zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi,

-     zawiadomić bezzwłocznie o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia lub osobę (placówkę) sprawującą nad nim opiekę oraz organ prowadzący szkołę, Ku­ratora Oświaty i Radę Rodziców,

-     o wypadku śmiertelnym, ciężkim, a także o wypadku zbiorowym zawiadomić bezzwłocznie właściwego prokuratora,

-     zawiadomić o wypadku właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie podejrze­nia zatrucia pokarmowego,

-     zbadać okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić dokumentację powypadkową,

-     prowadzić rejestr wypadków uczniów,

-     po sporządzeniu sprawozdania powypadkowego, na najbliższym posiedzeniu Rady Pedago­gicznej przedstawić wyniki analizy wypadków uczniów oraz podjętą działalność zapobie­gawczą.

2. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi i zawia­domić natychmiast o wypadku lekarza oraz Dyrektora.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

 

 

§ 29

 

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji obsługi w oparciu o ar­kusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący. Warunkiem zatrudnienia na sta­nowisku pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z obowią­zującymi przepisami.

2.   W szkole utworzone jest stanowisko dyrektora szkoły.

3.   Pracownicy niepedagogiczni są zatrudniani w szkole na podstawie kodeksu pracy oraz za­kładowego lub ponadzakładowego układu zbiorowego pracy.

 

 

§30

 

l. Obowiązkiem nauczyciela jest:

 

a) realizacja wybranego programu nauczania,

d)    realizacja Programu Wychowawczego Szkoły,

e)    realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły, a także doraźnie przydzielonych przez Dyrektora,

f)      przestrzeganie prawa oświatowego, ujętego w formie ustaw Sejmu RP oraz rozporządzeń MEN,

g)    przestrzeganie Statutu Szkoły, Regulaminu Rady Pedagogicznej, oraz wewnętrznych zarzą­dzeń Dyrektora,

h)    zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć

 szkolnych, obowiązkowych i innych,

i)      doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności pedagogicznych

 poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego,

j)      udzielenie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpo­znanie ich potrzeb,

k)     obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielenie im pomo­cy w wypadku występujących problemów,

l)      rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów

 oraz udzielenie im wszech­stronnej pomocy,

ł) efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych,

m) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne,

n) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, kształcenia i wychowania zgodnie z odręb­nymi przepisami,

o) przestrzegać tajemnicy służbowej.

 

2.   Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

 

a) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów,

b) jakość swojej pracy.

c) bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonych ich opiece uczniów,

d) nieprzestrzeganie prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego,

e) niedopełnienie obowiązków służbowych,

f) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej.

3. Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem do spraw każdego ucznia. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzy­skiwanych od wychowawców, rodziców, Dyrektora lub z innych źródeł - dotyczą­cych spraw osobistych i rodzinnych ucznia.

 

§31

 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z na­uczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi od­dział przez cały okres nauki w szkole w danym etapie nauczania.

3. W przypadkach konfliktowych, Dyrektor, może powierzyć obowiązki wychowawcy innemu nauczycielowi.

4. Zmiana wychowawcy może nastąpić:

-        w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez Dyrektora,

-        na umotywowany wniosek nauczyciela — wychowawcy,

-        w wyniku decyzji Dyrektora, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

5. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor, w terminie 14 dni przekazuje do organu prowadzącego szkołę.

 

§32

1.   Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami:

-  organizowanie zajęć zespołu klasowego, kształtowanie atmosfery dobrej pracy,

 życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów,

-   współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą dla

doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz z rodzicami w celu wczesnego wykrywania cho­rób i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn społecznego niedostosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska,

-   inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, otaczanie opieką uczniów znajdują­cych się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizowanie niezbędnej pomocy w tym zakresie, prowadzenie działalności w celu zapewnienia dożywiania,

-   systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych w zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizowanie wzajemnych kontaktów między rodzi­cami, nauczycielami i Dyrektorem,

-   współpracowanie z Radą Pedagogiczną, Radą Klasową Rodziców w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, prowadzenie działań dla upowszechnienia kultury pedagogicznej wśród rodziców,

-   inspirowanie i organizowanie środowiska wychowawczego na rzecz szkoły i dążenie do możli­wie jak najpełniejszej integracji szkoły ze środowiskiem,

-   organizowanie procesu orientacji zawodowej,

-   inicjowanie samorządowej działalności uczniów poprzez stwarzanie dogodnych

 warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych

 oraz sprawowanie opieki nad samorządem klasowym,

-   systematyczne oddziaływanie na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia odpo­wiedzialności za własne czyny, wyrabianie pożądanych postaw społecznych i obywatelskich, nacechowanych zdolnością dostrzegania i rozwiązywania problemów środowiska,

-   wyrabianie trwałych nawyków uczestniczenia w życiu szkoły oraz współdziałanie w organizacji wy­poczynku uczniów w czasie ferii i wakacji,

-   czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego,

-   wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących oddziału, zgodnie z obowiązującymi prze­pisami oraz zarządzeniami Dyrektora,

2.   Wychowawca w celu realizacji wymienionych zadań:

-      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

-      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia

 zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala

 treści i formy zajęć tema­tycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

-      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi

 i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także

 wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno

 uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z róż­nymi trudnościami

 i niepowodzeniami), informuje ich w sposób dyskretny o problemach

 pozaszkolnych i sytuacjach rodzinnych swoich wychowanków, mających

 wpływ na poziom ich nauki i zachowanie,

-         utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, wizyty w domach, zawiadomienia listowne) w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuń­czych dzieci, okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły,

-         współpracuje ze specjalistami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, świadczącymi wykwalifi­kowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zaintereso­wań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielenia tej pomocy na tere­nie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

3.   Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli, doradców, pedagoga, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, lekarza, kuratorów zawodo­wych, pracowników wydziału prewencji policji, współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi działającymi w środowisku.

4.   Początkujący nauczyciele - wychowawcy będą mieli przydzielonych opiekunów

 spośród doświadczonych wychowawców; bezpośredniej pomocy młodemu

 nauczycielowi-wychowawcy udziela Dyrektor.

 

 

§33

 

Obowiązkiem Pedagoga Szkolnego jest:

 

1)  Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych w szkole.

2)  Rozpoznawanie zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, a także przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów.

3)  Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom oraz ich rodzicom.

4)  Prowadzenie indywidualnej pracy wychowawczej z uczniami zaniedbanymi wychowawczo lub zagrożonymi społecznym niedostosowaniem.

5)  Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

6)  Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

7)  Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

8)  Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

9)  Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy.

10)              Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

11)              Bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole oraz systematyczne przekazywanie informacji na ten temat Radzie Pedagogicznej.

12)              Kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego.

13)              Stała współpraca z wychowawcami klas.

14)              Odpowiada za prawidłowy poziom pracy opiekuńczej i wychowawczej w szkole.

 

 

§34

 

1.   Pracowników, referenta obowiązuje Kodeks Pracy, który określa jego prawa i obowiązki oraz Regulamin Wewnątrzszkolny.

2.   Pracownik sekretariatu powinni rozpoczynać pracę o godz. 7 30, pracując 8 godz. kończąc o 15 30, natomiast pracownicy zatrudnieni na ½ etatu – 4 godziny ( proporcjonalnie do zatrudnienia).

3.   W sytuacjach specyficznych (po uzgodnieniu z Dyrektorem) godziny pracy mogą ulec zmianie.

4.   Samodzielny referent ds. administracyjnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

5.   Ponosi odpowiedzialność za terminowe i zgodne pod względem formalnym i rzeczowym wykonanie zadań, wynikających z zakresu obowiązków.

 

 

§35

 

 Pracownik, referenta ma obowiązek:

1.   Przestrzegać dyscyplinę pracy zgodnie z Kodeksem Pracy i Regulaminem Pracy obowiązującym w Zespole.

2.   Przestrzegać przepisy BHP i P. Poż.

3.   Znajomości obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych.

4.   Organizować i koordynować pracy kancelaryjno – biurowej sekretariatu Zespołu poprzez:

- przestrzeganie przepisów kancelaryjnych i terminowe załatwianie spraw zgodnie

 z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie dziennika korespondencji i książki doręczeń,

- gromadzenie i właściwe przechowywanie zarządzeń, rozporządzeń i okólników,

- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje

 i inne), zużycia znaczków pocztowych, biletów komunikacji miejskiej itp.,

- zabezpieczenie tajności i poufności spraw, w tym ochrona dostępnych

 i wykorzystywanych danych osobowych oraz właściwe przechowywanie

 pieczęci urzędowych,

- organizowanie i wykorzystywanie stanowiska pracy w sposób gwarantujący

 ochronę baz danych,

- właściwe gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji

 wynikającej z zakresu obowiązków, przekazywanie akt do archiwum,

- przestrzeganie zasad oszczędności w gospodarce kancelaryjnej,

- prowadzenie listy obecności pracowników administracji i obsługi,

- organizowanie wysyłki i odbioru korespondencji i przesyłek pocztowych,

- obsługa i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów

 komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków (np. „sekretariat

 uczniowski”, edytor tekstów),

- obsługa kserokopiarki i centralki telefonicznej,

- przygotowywanie i wydawanie legitymacji uczniowskich, służbowych,

 duplikatów świadectw, zaświadczeń itp.,

- dokonywanie zakupów niezbędnych w szkole materiałów oraz wyposażenia

 szkoły w pomoce dydaktyczne.

5.   Współpracować z Dyrektorem we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania placówki, a szczególnie w zakresie:

- prowadzenia księgi uczniów,

- prowadzenia księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i

 podlegających obowiązkowi szkolnemu oraz kontroli wykonywania tego

 obowiązku,

- opracowania sprawozdawczości statystycznej,

- gromadzenia wstępnej weryfikacji i opracowywania wniosków oraz realizacji

 funduszu świadczeń socjalnych.

6. Prowadzenie kasy szkoły - obowiązki kasjera, w tym szczególnie:

- przechowywanie pod ścisłym zamknięciem gotówki, wpłat Rady Rodziców,

 wpłat na obiady oraz innych zleconych przez Dyrektora, znaczków pocztowych

 oraz księgi druków ścisłego zarachowania,

- wypłacanie gotówki na podstawie zrealizowanych rachunków, faktur, delegacji

 służbowych itp., zatwierdzonych przez Dyrektora i księgową,

- ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone pieniądze i inne

 wartości,

- współpraca z księgową w zakresie prowadzenia kasy i obrotu finansowego.

7. Współpraca z nauczycielami oraz rodzicami uczniów, a także z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi szkołę w zakresie realizowanych przez niego obowiązków.

8. Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, o ochronie danych osobowych.

9. Samodzielny referent ponosi odpowiedzialność za skutki finansowe i prawne podjętych przez siebie decyzji.

10.         Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających z potrzeb placówki.

 11. Samodzielny referent ma prawo do:

 

- wnioskowania we wszystkich sprawach, wynikających z funkcjonowania placówki,

- reprezentowania na zewnątrz interesów szkoły w sprawach wynikających z zakresu

 czynności. Czas pracy: 40 godzin / tygodniowo.

 12. Terminowo i zgodne z przepisami wykonywać czynności zawarte w

 poszczególnych punktach.

13. Ściśle przestrzegać tajemnicy służbowej, właściwa i kulturalna współpraca z

 pracownikami szkoły.

 

§36

 

Obowiązki pracowników obsługi

1.   Pracowników obsługi w Zespole obowiązuje Kodeks Pracy, który określa jego prawa i obowiązki oraz Regulamin Wewnątrzszkolny.

2.   Pracownik obsługi (konserwator) rozpoczyna pracę o godz. 7 30, pracuje 8 godz. kończy o 15 30.W sytuacjach specyficznych (po uzgodnieniu z Dyrektorem) godziny pracy mogą ulec zmianie.

3.   Osoba zatrudniona na stanowisku konserwatora ma obowiązek:

a)   przestrzegać dyscyplinę pracy zgodnie z Kodeksem Pracy i Regulaminem Pracy obowiązującym w szkole,

b)   przestrzegać przepisy BHP i P.poż.,

c)   wykonywać czynności zgodnie z przydzielonym wykazem rejonów oraz utrzymywać czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami higieny szkolnej oraz zasadami P.poż.,

d)   odpowiadać pod groźbą odpowiedzialności karnej za powierzone klucze od poszczególnych pomieszczeń i wejść do szkoły oraz za mienie znajdujące w tych pomieszczeniach,

e)   trzymać pieczę nad bezpieczeństwem budynku i całości sprzętu szkolnego oraz urządzeniami sanitarnymi łącznie ze sprzętem ochrony przeciwpożarowej,

f)    pomagać dyżurnym nauczycielom podczas przerw (reagować na wszelkie złe zachowania uczniów),

g)   wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora,

h)   osoba pracująca na stanowisku konserwatora powinna być miła, uśmiechnięta w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, nie dopuszczać do niepotrzebnych konfliktów, dbać o swój wygląd zewnętrzny,

i)     powinna być opiekuńcza w stosunku do dzieci,

j)     informować Dyrektora (a przypadku jego nieobecności zastępcę społecznego) o ewentualnych osobach z zewnątrz znajdujących się na terenie szkoły,

k)   kontrolować na bieżąco stan sprzętu i dokonywać w miarę możliwości wszelkich napraw tego sprzętu znajdującego się na terenie szkoły i poza nią,

l)     konserwować sprzęt szkolny na okres zimowy lub letni,

m) przyjmować zgłoszenia dotyczące napraw czy wykonania danej pracy od nauczycieli po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem (szczególnie gdy praca ta wymaga nakładu finansowego),

n)   odświeżać, malować meble i sprzęt, który takiego odświeżenia wymaga,

o)   wiosną przejrzeć sprzęt na placu zabaw, naprawić i pomalować po okresie zimowym,

p)   pomagać pracownikom obsługi w wykonywaniu ich czynności (np. wieszanie firan, przygotowanie ziemi do kwiatów itp.),

q)   przed ścięciem trawników oczyścić je z kamieni w celu uchronienia zepsucia kosiarki,

r)    na bieżąco dbać o wszystkie trawniki na terenie szkoły i poza nią:

- pilnować ścinania trawy tak, aby zawsze była ona ładnie przycięta szczególnie

 dotyczy to uroczystości szkolnych oraz w dniach wyznaczonych przez

 Dyrektora,

 - dbać o jej nawożenie i dotlenianie (szczególnie dotyczy to terenu przed

 budynkiem szkoły oraz płyty boiska),

 - dbać o odcinanie trawników od miejsc kwiatowych,

 - oczyszczać z liści tereny trawników poza terenami wyznaczonymi dla obsługi

 (pasy kwiatowe),

- pamiętać o odpowiednim przygotowaniu trawników oraz wszystkich krzewów

 na zimę (wszystkie krzewy i drzewka wymagające okrycia okryć tak, aby nie

 zmarzły w czasie mrozów),

 - dbać o bieżnie boiska tak aby nie porosła trawą.

s)   dbać i w pełni odpowiadać za powierzony sprzęt ( np. kosiarka czy każdy inny zakupiony dla konserwatora) pod karą obciążenia finansowego za bezmyślne uszkodzenie czy niedopilnowanie. Za przekazanie sprzętu osobom obcym odpowiada konserwator,

t)     sprzęt z którego korzysta obsługa i konserwator czyścić i konserwować na zimę,

u)   sprzęt szkolny zawsze powinien znajdować się na miejscu do tego wyznaczonym,

 - zabrania się wynoszenia powierzonego sprzętu poza teren szkoły,

v)   konserwator dba o założenie kompostownika w ustalonym miejscu, a następnie o jego odpowiednie funkcjonowanie,

w)  pamiętać o tym, aby kompostownik był przez okres wiosenno – letnio – jesienny w pełni funkcjonalny,

x)   wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu na terenie szkoły i poza nią natychmiast zgłaszać Dyrektorowi,

y)   kontrolować odbiór paliwa podczas jego tankowania tak, aby była zgodność licznika paliwa z wystawianą fakturą,

z)   w każdej porze roku dbać o stan chodników oraz kostki brukowej na terenie szkoły i przed nią:

 - wiosną spuszczać nadmiar wody,

 - latem oczyszczać z nadmiaru piasku i porastającej trawy ,

 - zimą likwidować oblodzenia oraz usuwać nadmiar śniegu w szerokości

 3 metrów.

aa)       systematycznie podlewać trawę i kwiaty, krzewy na terenie szkoły i poza nią, nie dopuszczać do przesuszenia,

bb)       dbać o stan konserwacji oczka wodnego przed szkołą. Pamiętać, aby woda w nim była czysta. Wiosną pamiętać o pomalowaniu dna oczka, jesienią o przygotowaniu go na zimę. Na dni uroczystości szkolnych włączać fontannę.

 

 

§37

 

 Do zakresu obowiązków konserwatora w szczególności należy:

1.   Punktualne przestrzeganie godzin pracy.

2.   Pod karą dyscyplinarną spożywanie alkoholu na terenie szkoły oraz podejmowanie pracy po spożyciu alkoholu.

3.   Terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie czynności zawartych w poszczególnych punktach.

4.   Ścisłe przestrzeganie tajemnicy służbowej, właściwa i kulturalna współpraca z pracownikami szkoły.

5.   Odpowiedzialność za powierzone klucze i mienie znajdujące się n terenie szkoły i wokół niej.

§38

 

1. W szkole tworzy się Zespół Wychowawczy, opracowujący projekt Programu Wycho­wawczego Szkoły i jego zmian, analizujący prawidłowość ustalania ocen zachowania przez wychowawców klas, analizujący sytuację wychowawczą szkoły, wysuwający wnioski w tym zakresie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

 

2. W skład zespołu wchodzą:

·        Dyrektor jako przewodniczący

·        opiekun Samorządu Uczniowskiego

·        wychowawcy wszystkich klas

·        pedagog szkolny

3.   Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice maja obowiązek dostosowania swoich działań wychowawczych do zapisów Programu Wychowawczego Szkoły łącznie z zapisami niniejszego statutu w tym zakresie.

4.   Zespoły Wychowawcze najmniej dwukrotnie w ciągu roku przedstawiają Radzie Pedago­gicznej wyniki analizy stanu wychowawczego szkoły.

5.   W szkole istnieją następujące zespoły robocze:

 

·       Zespół doradczy Dyrektora

·       Zespół ds. Programu Wychowawczego i Profilaktyki

·       Zespół ds. Planu Pracy Szkoły

·       Zespół ds. promocji szkoły

·       Zespół ds. przydziału podręczników szkolnych

·       Zespół ds. patrona szkoły

·       Zespół opracowujący kronikę szkoły

 

 

 

 

ROZDIZAŁ VI

 

Uczniowie Zespołu

 

 

§39

 

Uczeń ma prawo do:

1)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysło­wej,

2)    zapoznania z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

3)    zapoznania z Regulaminem Oceniania Wewnątrzszkolnego,

4)    zapoznania z Programem Wychowawczym Szkoły,

5)    opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochro­nę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę

 i poszano­wanie godności,

6)    korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

7)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

8)    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

9)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

10)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

11)korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bi­blioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, tylko w obecności nauczyciela,

13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową w ramach Samorządu Uczniow­skiego oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

14)przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

15)przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich pro­blemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,

16)poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, za­chowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu,

17)organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z wła­snymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,

18)reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodowych i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami,

19)do pomocy socjalnej w ustalonych formach,

20)dla uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub będących w trudnej sytuacji material­nej istnieje możliwość sfinansowania w całości lub części kosztów drugiego śniadania, za­kupu podręczników lub odzieży z funduszu Rady Rodziców, PCK, GOPS

 lub dochodów własnych szkoły. Podania w tej sprawie uczeń lub jego rodzice składają na ręce Dyrektora. Decyzja o przyznaniu pomocy powinna być uzgadniana z wychowawcą. Przed wy­daniem decyzji organ finansujący pomoc może przeprowadzić wywiad środowiskowy lub rozmowy z zainteresowanymi rodzicami

 w miejscu ich zamieszkania.

 

 

 

 

§40

 

 Uczeń ma obowiązek:

 

1)  Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

 

 2) Udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania się oraz przestrzeganie wskazówek nauczycieli:

 - na rozpoczęcie lekcji uczniowie oczekują przed klasą (pozostawiając swobodne

 przejście na korytarzu);

 - pilnie i uważnie słuchać treści przekazywanych przez nauczyciela;

 - nie opuszczania miejsca w czasie zajęć samowolnie (klasa, boisko);

 - zabronione jest wstawanie z miejsca i poruszanie się po klasie bez zgody

 nauczyciela prowadzącego;

 - wszelkie wyjścia poza teren szkoły lub klasy muszą być uzgodnione z nauczycielem

 dyżurującym, wychowawcą, nauczycielem prowadzącym zajęcia.

 3) Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w określonym terminie i formie.

 4) Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych,

 5) Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:

 - uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania innych środków odurzających.

 6) Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

 7) Dbania o wygląd zewnętrzny.

 8) Przestrzegania zasad korzystania z komórek i innych urządzeń elektronicznych

 podczas pobytu w szkole.

 9) Przestrzegania postanowień Statutu i regulaminu Zespołu.

 

§41

 

1.  Za wszystkie udowodnione szkody wyrządzone na terenie szkoły materialnie odpowiadają rodzice (w terminie 2 tygodni).

2.   Uczeń wyznaczony do pełnienia dyżuru (w określonym dniu i na określonej przerwie) jest zobowiązany do rzetelnego wywiązywania się z obowiązku i informowania nauczyciela dyżurującego o wszelkich zaistniałych sytuacjach.

3.  Pod koniec dyżuru uczeń dyżurujący sprawdza stan techniczny obszaru, na którym dyżurował i powiadamia nauczyciela o ewentualnych szkodach.

4.   Osoba (uczeń) która obserwuje zaistniałą sytuację jest współwinna zaistniałego wydarzenia jeżeli nie zgłosi się do nauczycieli.

 

§42

 

1. Uczeń może być nagradzany za:

 

-        rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,

-        wybitne osiągnięcia,

-        pracę na rzecz szkoły i środowiska,

-        dzielność i odwagę.

2. W szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:

 

-             pochwałę wychowawcy w obecności klasy,

-             pochwałę Dyrektora Szkoły w obecności społeczności szkolnej,

-             nagrody książkowe,

-             dyplomy,

-             świadectwa szkolne z czerwonym paskiem,

-             odznaka Wzorowego Ucznia i Prymusa,

-             listy gratulacyjne dla rodziców,

-             wpis pamiątkowy do Kroniki Szkolnej uczniów, którzy przynieśli zaszczyt szkole i

 rodzicom – wnioskuje wychowawca klasy a zatwierdza wpis Rada Pedagogiczna,

-             inne (np. wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjazd do kina itp.)

3. Uczeń otrzymuje pochwałę wychowawcy klasy, jeżeli jego zachowanie szczególnie się

 wyróżniało na tle klasy.

4. Uczeń otrzymuje pochwałę Dyrektora, jeżeli jego zachowanie wyróżniało się

 szczególnie na tle całej społeczności uczniowskiej.

5. Decyzją Rady Pedagogicznej, uczeń na zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych

 może otrzymać odznakę: “WZOROWY UCZEŃ”.

 6. Na zakończenie klasy I, II i III, uczeń otrzymuje ocenę opisową z poszczególnych

 zajęć edukacyjnych.

7. Uczeń w I etapie edukacyjnym otrzymuje nagrodę książkową, jeżeli:

 a) w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji,

 b) wyróżnia się na tle klasy swoim zachowaniem.

8. Uczeń w II i III etapie edukacyjnym otrzymuje nagrodę książkową, jeżeli:

a)   uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.5,

b)   oceny uzyskane z obowiązkowych zajęć edukacyjnych to oceny celujące, bardzo dobre i dobre,

c) uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania.

9. Uczniowie otrzymują nagrody książkowe, jeżeli uzyskali stuprocentową frekwencję.

10. Uczniowie otrzymują nagrody książkowe, jeżeli wykazali się znaczną pracą społeczną w

 ciągu całego roku szkolnego.

11.        Uczniowie otrzymują świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z czerwonym paskiem w II i III etapie edukacyjnym , jeżeli zostały spełnione poniższe warunki:

a)   uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75,

b)   oceny uzyskane z obowiązkowych zajęć edukacyjnych to oceny bardzo dobre i dobre,

c)    uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

12.       Uczeń otrzymuję odznakę Prymusa jeżeli:

a)  uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5.0,

b) uzyskał wzorową ocenę zachowania,

13.        List gratulacyjny otrzymują rodzice ucznia, który:

a)   w I etapie edukacyjnym opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji w stopniu zasługującym na wyróżnienie, a jego zachowanie w stopniu wyróżniającym spełnia ustalone kryteria,

b)   w II i III etapie edukacyjnym otrzymał świadectwo z czerwonym paskiem,

 odznakę Prymusa oraz wzorową ocenę z zachowania.

14.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści

 olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną

 (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu

 przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, bądź tytuł laureata konkursu przedmiotowego

 o zasięgu wojewódzkim, bądź tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej,

 otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 15. Uczeń, który w danej klasie w wyniku rocznej(semestralnej) klasyfikacji uzyskał ocenę

 niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a z pozostałych oceny

 roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, może zdawać egzamin poprawkowy.

16. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin

 poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na

 pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do

 Dyrektora, najpóźniej w ciągu 3 dni od posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

17. Za termin dostarczenia prośby przyjmuje się dzień jej wpłynięcia do sekretariatu szkoły.

18. O uzyskaniu przez ucznia oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego lub jej braku

 w wyniku nieklasyfikowania, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne informuje

 wychowawcę klasy, najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem

 Rady Pedagogicznej.

19. Wychowawca klasy niezwłocznie informuje o powyższym rodziców (prawnych

 opiekunów) ucznia. Informacja do rodziców przekazywana jest w formie pisemnej.

20. Stały kontakt rodziców ze szkołą (prawnych opiekunów) jest ich obowiązkiem –zarówno

 podczas zebrań ogólnych jak i bieżących kontaktów z wychowawcami.

21.Rodzice (prawni opiekunowie) winni na bieżąco zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w zeszytach uczniów.

22. Wynik egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego ustalony przez komisję egzaminacyjną

 jest ostateczny.

23. Protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego umieszcza się

w arkuszu ocen ucznia.

24. W przypadku uczniów, którzy uzyskali z zajęć edukacyjnych jedną lub dwie oceny niedostateczne, a z pozostałych co najmniej oceny dopuszczające, informacja skierowana do rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów, winna powiadamiać o możliwości przystąpienia do egzaminu poprawkowego oraz o jego warunkach, trybie i terminie przeprowadzenia.

25. Termin egzaminu poprawkowego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) a Dyrektorem.

26. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. Formę egzaminu ustala komisja.

27. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.

28. Protokół zawiera informacje o:

- składzie komisji

- terminie egzaminu

- pytaniach egzaminacyjnych jako załącznik protokołu

- pisemną pracę ucznia jako załącznik protokołu

- odpowiedziach ucznia

- wyniku egzaminu

- ocenie ustalonej przez komisję

- ewentualnych uwagach wniesionych przez członków komisji

- kopię informacji o wyniku egzaminu przekazana uczniowi jako załącznik protokołu.

29. O wynikach egzaminu poprawkowego uczeń jest informowany przez przewodniczącego komisji bezpośrednio po jego zakończeniu i ustaleniu oceny.

30. Przewodniczący ma obowiązek przekazać powyższą informację rodzicom (prawnym opiekunom). Informacja powyższa ma formę pisemną potwierdzoną podpisem rodziców. Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może ubiegać się o wyznaczenie terminie dodatkowego, jednak nie później niż w drugim tygodniu nowego roku szkolnego.

 

§43

1. O ukaraniu ucznia decydują:

a) wychowawca klasy,

b) Zespół Wychowawczy,

c) Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy lub Zespołu Wychowawczego,

d) Dyrektor na wniosek Zespołu Wychowawczego lub Samorządu Uczniowskiego,

 Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

2. Uczeń może zostać ukarany za:

a) nie przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów, zaleceń Dyrektora i innych

 nauczycieli,

b) narażanie siebie i innych na niebezpieczeństwo,

c) chuligańskie wybryki, kradzież,

d) stosowanie wszelkiego rodzaju przemocy wobec innych (bójki, prześladowania, groźby,

 wyzwiska i inne formy przemocy psychicznej i fizycznej) lub namawianie do jej stosowania,

e) przebywanie na terenie szkoły pod wpływem narkotyków, alkoholu, palenia papierosów,

 stosowanie innych zakazanych na terenie szkoły używek i środków dopingujących np.

 sterydów,

f) przynoszenie do szkoły lub rozpowszechnianie ww. środków,

g) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (nieusprawiedliwione nieobecności w

 szkole, powtarzające się spóźnienia, nie przygotowania do zajęć itp.),

h) świadome i celowe przeszkadzanie na lekcjach,

i) brak szacunku dla nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, ludzi starszych

 oraz rówieśników,

j) niszczenie mienia szkoły i cudzej własności,

k) brak kultury osobistej i kultury słowa,

l) nie przestrzeganie zaleceń Statutu dotyczących ubioru i wyglądu ucznia.

3. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły oraz zarządzeń Dyrektora i

 decyzji Rady Pedagogicznej uczeń może być ukarany:

-  ustnym upomnieniem wychowawcy klasy,

-  naganą wychowawcy z powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,

-  ustnym upomnieniem Dyrektora,

-  upomnieniem Dyrektora na forum szkoły,

-  uczeń może być ukarany pracami porządkowymi na terenie szkoły wyznaczonymi

 przez wychowawcę,

-  naganą Dyrektora — uczeń ukarany naganą Dyrektora nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych, organizowanych przez szkołę; Dyrektor udziela nagany

 w porozumieniu z wychowawcą klasy; o udzielonej naganie Dyrektora,

 wychowawca informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,

-  zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania

 szkoły na zewnątrz,

-  zakazem udziału w imprezach, konkursach i wycieczkach szkolnych,

-  zawieszeniem przywilejów wynikających z pełnionych funkcji na wniosek

 Rady Pedagogicznej,

-  obniżeniem oceny zachowania do najniższej uchwałą Rady Pedagogicznej,

-  przeniesieniem ucznia do innej szkoły, po wyczerpaniu wszystkich możliwości

 oddziaływań wychowawczych. O zaistniałej karze wychowawca na wniosek Dyrektora informuje rodzica lub prawnego opiekuna.

 

§44

1. Z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje Dyrektor, na podsta­wie uchwały Rady Pedagogicznej, a przenosi Kurator Oświaty.

2. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły w przypadku takich zachowań lub zaniechań ucznia, które są oceniane negatywnie, w szczególności w świetle regulacji Statutu i Regulaminu Szkoły o prawach i obowiązkach ucznia.

3. Wniosek w powyższej sprawie może zostać złożony po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę, Dyrektora oraz pozostałych członków Rady Pedagogicznej.

4. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły opiniuje Samorząd Uczniowski.

 

§45

1. Sposób ukarania ucznia dostosowuje się do rodzaju wykroczenia popełnionego przez niego.

2. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

3. Zespół ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary, obowiązek ten spoczywa na wychowawcy klasy.

4. O wymierzonej uczniowi karze wychowawca ma obowiązek poinformować jego rodziców (prawnych opiekunów) w terminie 3 dni od jej wymierzenia. Informacja ma mieć cha­rakter notatki podpisanej przez rodzica lub wysłanej drogą pocztową.

5. Uczeń, któremu została udzielona kara lub jego rodzice (prawni opiekunowie), mają prawo odwołania się od niej, w terminie 14 dni od chwili jej wymierzenia. Odwołanie dokonuje się w formie pisemnej. Do czasu rozpatrzenia odwołania, kara jest zawieszona.

6. Od kary udzielonej przez wychowawcę służy odwołanie do Dyrektora, a od kary udzielonej przez Dyrektora do organu prowadzącego szkołę.

7. Powyższe organy mają obowiązek rozpatrzenia odwołania w ciągu 14 dni od jego wpłynię­cia. Decyzja powyższych organów jest ostateczna;

a)   wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 3 miesiące), jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej. W przypadku nienagannego zachowania ucznia w okre­sie nauczania, kara po tym czasie jest anulowana.

 

§46

1.   Uczeń może być skreślony z listy uczniów, jeżeli ukończył 18 rok życia, na mocy Rady Pedago­gicznej.