PROCEDURY POSTĘPOWANIA

WYCHOWAWCÓW  I  NAUCZYCIELI

ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ

W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY

 PATOLOGIĄ I DEMORALIZACJĄ

 

 

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu

 

 

Spis treści:

1. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

2. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominające narkotyk.

3. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyki.

4. Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego/przestępstwa.

5.Postępowanie nauczyciela/wychowawcy wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

6. Postępowanie wychowawcy w przypadku stwierdzenia wagarów ucznia.

7. Postępowanie nauczyciela/wychowawców w przypadku próby samobójczej ucznia.

8. Postępowanie nauczycieli/wychowawców w przypadku próby samobójczej ucznia na terenie szkoły.

9. Postępowanie w przypadku samobójstwa ucznia.

10. Wykaz miejsc, do których można się zgłosić po pomoc w przypadku zachowań samobójczych uczniów.

 

1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki.

·        Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

·        Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

·        Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udzielania pomocy medycznej.

·        Zawiadamia o fakcie dyrektora oraz rodziców lub opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

·        W przypadku odmowy ze strony rodziców (opiekunów), o pozostaniu ucznia w szkole, czy też przewiezienia ucznia do placówki służby zdrowia, bądź też przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

·        W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu – jeżeli rodzice odmawiają przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli, bądź swoim zachowaniem daje powód zgorszenia albo zagrożeniu życiu lub zdrowiu innych – szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę Policji.

·        W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin).

·        O fakcie umieszczenia zawiadamia rodziców (opiekunów) oraz sąd rodzinny, jeżeli uczeń nie ukończył 18 lat.

 

 

2. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominające wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

·        Zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancje przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych, ustalić, do kogo należy znaleziona substancja.

·        Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa Policję.

·        Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

3. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

·        Nauczyciel w obecności innej osoby – wychowawcy, pedagoga, dyrektora – ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Nauczycielowi nie wolno ( nie ma prawa) samodzielnie przeszukiwać odzieży ani teczki ucznia.

·        O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły.

·        Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców ( opiekunów ) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego wstawiennictwa.

·        W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce przekazać substancji ani zawartości teczki szkoła wzywa Policję.

·        Jeżeli uczeń odda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń.

 

4. Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego/przestępstwa:

·        Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

·        Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

·        Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi, pedagogowi szkolnemu pod opiekę.

·        Powiadomienie rodziców (opiekunów) ucznia.

·        Niezwłoczne powiadomienie Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana nikomu.

·        Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie Policji.

 

5. Postępowanie nauczyciela / wychowawcy wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

·        Udzielenie pierwszej pomocy, bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, ewentualnie karetki pogotowia w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń.

·        Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

·        Powiadomienie rodziców ucznia.

·        Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna.

·        Niezbędne jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

 

6. Postępowanie wychowawcy w przypadku stwierdzenia wagarów ucznia:

·        W przypadku powtarzających się pojedynczych nieobecności ucznia na lekcjach lub w trzecim dniu ciągłej nieobecności ucznia w szkole wychowawca jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z rodzicami ucznia i powiadomienia ich o zaistniałej sytuacji.

·        Rozmowa interwencyjna z rodzicami w celu:

- ustalenia przyczyn wagarów;

- uświadomienie wagi problemu i wynikających z niego zagrożeń,

- zapoznanie rodzica i ucznia z procedurami postępowania szkoły wobec wagarującego ucznia,

- ustalenie reguł współpracy wychowawca – rodzic – uczeń.

·        W przypadku jakiejkolwiek kolejnej nieuzasadnionej nieobecności ucznia na lekcjach wychowawca ponownie wzywa rodziców i w obecności pedagoga, psychologa zostaje podpisany trójstronny kontrakt (R – N – U ), w którym każda ze stron zobowiązuje się do przestrzegania określonych ustaleń i zaleceń.

·        Jeżeli uczeń łamie ustalone w kontrakcie reguły i nadal nie realizuje obowiązku szkolnego dyrektor szkoły występuje z wnioskiem do Wójta Gminy Gostynin o ukaranie rodziców.

·        W uzasadnionych przypadkach (zagrożenie demoralizacją) szkoła przekazuje sprawę ucznia do Sądu  (III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Gostynin, ul. Stodólna 3).

 

7. Postępowanie nauczycieli, wychowawców w przypadku próby samobójczej                     (usiłowania lub zamiaru samobójczego) ucznia poza terenem szkoły:

·        Zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia najlepiej od najbliższych np. rodziców.

·        Poinformowanie o zdarzeniu Dyrektora Szkoły.

·        Zawiadomienie przez Dyrektora Szkoły organu prowadzącego i nadzorującego szkołę.

·        Zebranie zespołu kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań:

- zdiagnozowanie sytuacji

- podjęcie działań interwencyjnych

- podjęcie współpracy między instytucjonalnej.

·        Rozmowy z uczniami prowadzone przez wychowawców, a w razie potrzeby w obecności psychologa, pedagoga szkolnego.

·        Zwołanie Rady Pedagogicznej i poinformowanie o zaistniałej sytuacji.

·        Wspieranie ucznia po zamiarze lub usiłowaniu samobójstwa i jego rodziny poprzez:
- pomoc w uzyskaniu przez ucznia i jego rodzinę pomocy specjalistycznej,

- realizację zaleceń zawartych we wskazaniach specjalistów opiekujących się dzieckiem.

·        Otoczenie opieką psychologa / pedagoga szkolnego ucznia usiłującego popełnić samobójstwo, a jeżeli zaistnieje taka konieczność to również klasę.

·        Unikanie umedialnienia problemu.

·        Unikanie nadmiernej kontroli ucznia!

·        Unikanie nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie.

 

8. Postępowanie na terenie szkoły: nauczycieli, wychowawców w przypadku próby samobójczej ucznia

·        Nie wolno pozostawiać ucznia samego.

·        Udzielić pierwszej pomocy uczniowi, bądź zapewnić jej udzielenie.

·        Powiadomić wychowawcę i dyrektora szkoły.

·        Powiadomić o zaistniałym zdarzeniu rodziców (opiekunów) ucznia.

·        Wezwać pomoc (pogotowie, policję), jeżeli zaistnieje taka konieczność.

·        Dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący i nadzorujący szkołę.

·        Zebranie Zespołu Kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań;

- zdiagnozowanie działań interwencyjnych,

- podjęcie działań interwencyjnych,

- podjęcie współpracy międzyinstytucjonalnej.

·        Zwołanie Rady Pedagogicznej i poinformowanie nauczycieli o zaistniałej sytuacji.

·        Wspieranie ucznia po zamiarze lub usiłowaniu samobójstwa i jego rodziny poprzez:
- pomoc w uzyskaniu przez ucznia i jego rodziny pomocy specjalistycznej,

- realizację zaleceń zawartych we wskazaniach specjalistów opiekujących się uczniem.

·        Rozmowy z młodzieżą.

·        Otoczenie opieką psychologa, pedagoga szkolnego ucznia usiłującego popełnić samobójstwo.

·        Unikanie umedialnienia problemu.

·        Unikanie nadmiernej kontroli ucznia!

·        Unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie.

 

 

9. Postępowanie w przypadku dokonania przez ucznia samobójstwa.

·        Zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia i przekazanie ich dyrektorowi szkoły.

·        Zawiadomienie organu prowadzącego i nadzorującego szkołę przez dyrektora szkoły.

·        Zebranie Zespołu Kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań.

·        Poinformowanie nauczycieli o zdarzeniu na radzie Pedagogicznej.

·        Poinformowanie uczniów na forum klasy przez wychowawców.

·        Udzielenie wsparcia psychologicznego uczniom.

·        Stworzenie uczniom możliwości uczestnictwa w ceremoniach pogrzebowych.

·        Unikanie umedialnienia problemu.

·        Unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie.

 

10. Postępowanie w czasie zagrożenia „bombowego” (przyjęcie zgłoszenia telefonicznego, znalezienie na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, przedmiotu niewiadomego pochodzenia):

·        Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

·        Zabezpieczenie miejsca, w którym znajduje się podejrzany przedmiot.

·        Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać!

·        Dyrektor niezwłocznie powiadamia Policję.

·        Do czasu przybycia Policji akcją kieruje dyrektor szkoły.

·        Jeżeli zaistnieje taka konieczność dyrektor zarządza ewakuację.

·        Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.

·        Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, akcją kieruje Policja.

·        Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.

·        Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.

·        Nauczyciele zabierają dzienniki lekcyjne i wspólnie z uczniami opuszczają klasy, udając się na wyznaczone miejsce.

·        Identyfikacją i rozpoznaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.

 

Powołanie przez Dyrektora szkoły Zespołu Kryzysowego w składzie:

         - Dyrektor Szkoły

         - Pedagog

         - Ksiądz

         - Wychowawca

 

Za kontakty z mediami odpowiedzialny jest Dyrektor Gimnazjum lub osoba wyznaczona przez Dyrektora.

 

11. Wykaz miejsc do których można się zgłaszać po pomoc w przypadku zachowań samobójczych uczniów:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                 24 234 42 10

Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna              24 235 37 35

Poradnia Zdrowia Psychicznego                         24 235 93 15

Policja                                                                 24 235 24 27                   997

Straż Pożarna                                                                                               998

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                 24 235 22 92

Kuratorium Oświaty                                             24 262 64 50

Telefon Zaufania                                                   11 61 11

 

 

 

                                       Opracowała:   Ewa Sobczyk