Szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania

 i promowania uczniów, zostały określo­ne w oparciu

o stosowne przepisy wydane przez Ministra Edukacji Narodowej - po konsulta­cjach z Radą Rodziców                  

i Samorządem Uczniowskim przez Radę Pedagogiczną

i Dyrektora Szkoły  w „Regulaminie Oceniania Wewnątrzszkolnego  Szkoły Podstawowe  w Solcu".

1.Niniejszy system oceniania wewnątrzszkolnego  

   opracowano w oparciu o:

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej                     

       i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie

       warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania                

       i promowania uczniów i słuchaczy  oraz   

      przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów

      w szkołach publicznych na podstawie art. 22 ust.2 

      pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie     

      oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z  późn. 

       zm.)

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dn. 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dn. 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych.

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

w szkołach publicznych.

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków
 i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)

 

 

 

I   Organizacja roku szkolnego

 

   W Regulaminie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Klasyfikowania                i Promowania w Szkole Podstawowej  w Solcu       w szczególności ustalono, że:

 

1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Na początku roku szkolnego Dyrektor Szkoły w kalendarzu na dany rok szkolny ustala szczegółową organizację każdego semestru.

 

 

 II Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów                  i rodziców ( prawnych opiekunów)

 

 

1.  Każdy nauczyciel przed rozpoczęciem kolejnego semestru jest zobowiązany do przygoto­wania rozkładu treści nauczania na dany semestr, w oparciu                         o program nauczania ze Szkolnego Zestawu Programów Nauczania.

 

2.   O wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

     i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez

     siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  

     uczniów, oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

     rocznej ceny klasyfikacyjnej wychowawcy informują uczniów i ich rodziców

     (prawnych opiekunów) w ciągu dwóch pierwszych tygodni roku szkolnego –

     uczniów na zajęciach edukacyjnych; rodziców podczas konsultacji  z rodzicami.

 

3.  Wychowawcy klas informują o zasadach oceniania zachowania w pierwszym tygodniu września danego roku szkolnego.

 

4.  Rodzice informowani są o zasadach oceniania na pierwszym ogólnym zebraniu przez nauczycieli przedmiotów i wychowawców.

 

5. Zapoznanie z zasadami oceniania dokonuje się w następujący sposób:

 

    a)  uczniów

        -adnotacja w dzienniku lekcyjnym,

        -zeszytach przedmiotowych,

        -zeszytach ćwiczeń;

 

  b)  rodziców

      - adnotacje w dzienniku lekcyjnym,

      - protokoły z zebrań z rodzicami.

 

6. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasady oceniania    

    zachowania, są do wglądu dla uczniów jak i rodziców w bibliotece szkolnej   

    oraz w klasach na tablicach informacyjnych i w pokoju nauczycielskim.

 

7. Każdy uczeń kl. IV – VIII– II-III g może posiadać dzienniczek ucznia
 i wpisywać do  niego wszyst­kich otrzymane oceny.

8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek sprawdzania otrzymanych  przez swoje dziecko ocen i podpisywa­nia ich.

9. Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ucznia jest podstawowym źródłem informacji dla rodziców (prawnych opie­kunów) o wymaganiach edukacyjnych stawianych uczniom, powiązanych z nimi formach kontroli osiągnięć uczniów oraz dostarczania rodzicom (prawnym opiekunom) bieżących wiadomości                         o postępach uczniów i pojawiających się trudnościach edukacyjnych. Może za­wierać, w części przeznaczonej na korespondencję, wszelkie informacje                   o uczniu, w tym o jego specjalnych uzdolnieniach lub brakach edukacyjnych. Powinien w miarę możliwości in­formować ucznia i jego rodziców o postępach ucznia, stwarzać możliwość oceny tego, cze­go się nauczył, czego powinien się jeszcze nauczyć, jaki powinien być następny krok w pro­cesie uczenia się. Ze względu na efektywne komunikowanie wskazane jest, aby powyższe wiadomości miały charakter pisemnych uwag i notatek.

10. Oprócz komunikowania się za pomocą dzienniczków ucznia, nauczyciele informują ro­dziców o postępach edukacyjnych uczniów, a w razie zaistniałych potrzeb, także o wymaganiach edukacyjnych stawianych uczniom                                i powiązanych  z nimi formach kontroli osiągnięć uczniów w trakcie:

                  a) zebrań z rodzicami,

                  b) indywidualnych spotkań,

                  c) rozmów telefonicznych.

11. Oceny uzyskane w wyniku bieżącego oceniania oraz klasyfikowania semestralnego i rocznego są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

12. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel  ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Powyższe uzasadnienie ma formę uzasadnienia ustnego, dokonanego w przypadku ucznia — w czasie zajęć edukacyjnych, w przypadku rodzica — w czasie spotka­nia indywidualnego lub zebrania.

13. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustalają                       nauczyciele prowa­dzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

14. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

·        wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych                             z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających                      z realizowanego przez siebie programu nauczania;

·        sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

·        warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

III   Bieżące ocenianie

 

1. Bieżące ocenianie uczniów odbywać się powinno głównie w terminach                         i formach zaplano­wanych przez nauczycieli, uzgadnianych wcześniej                        z uczniami. Wskazane jest dodatkowe motywo­wanie ucznia pozytywnymi ocenami za niezaplanowane do oceniania czynności lub aktyw­ność np.: wypowiedzi, umiejętności wnioskowania, wysuwania niezależnych sądów, stosowa­nie języka przedmiotu itp.

 

 

2. Bieżące ocenianie uczniów odbywa się w terminach i formach zaplanowanych przez na­uczycieli na początku roku szkolnego.

 

3. Ocenianiu podlegają:

     · Osiągnięcia edukacyjne ucznia,

     · Zachowanie ucznia.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości                         i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych                   w statucie szkoły.

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

·        informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

·        udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

·        motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

·        dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji               o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

·        umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

·        formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

·        ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

·        ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych                                 z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali i w formach przyjętych                     w szkole,

·        przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z & 17 ust.7-14a,

·        ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych                                        z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

·        ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w szkole.

 

4. Osiągnięcia edukacyjne wynikają z realizowanego programu nauczania                      

    i obejmują całokształt wiedzy i umiejętności, których zdobycie jest obowiązkowe dla ucznia (ujęte w podstawach programowych).

 

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych odbywa się głównie w formie:

 

a)  prac klasowych (całogodzinnych obejmujących dział nauczania lub większą partię materiału nauczania; nauczyciel jest zobowiązany do dokładnego podania jej terminu; co najmniej tydzień przed zaplanowaną pracą klasową, poprzedza ją lekcja powtórzeniowa; zaplanowana praca klasowa winna być zapisana ołówkiem w dzienniku lekcyjnym w wyznaczonym terminie, praca powinna być sprawdzona   i oceniona nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu jej przeprowadzenia, ale przed zakończeniem semestru):

     -  dopuszczalna ilość prac klasowych w tygodniu  - 3;

     - w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jedna;

     -  minimalna ilość prac klasowych w semestrze -     2;

 

b) kartkówek (krótkich sprawdzianów nie przekraczających 15 min., nauczyciel nie jest zobo­wiązany do dokładnego podania terminu kartkówki — uczniowie mogą się jej spodziewać po zrealizowaniu trzech ostatnich tematów zawierających wymagania edukacyjne obejmujące zaplanowaną kartkówkę, lecz nie później niż dwa tygodnie po ich realizacji powinna być sprawdzona                       i oceniona w ciągu dwu tygodni od terminu jej przeprowadzenia, ale przed zakończeniem seme­stru),

 

c)  odpowiedzi ustnych (muszą dotyczyć tego samego wymagania edukacyjnego 

    dla uczniów całej klasy),

 

d)  prac domowych (muszą dotyczyć tego samego wymagania edukacyjnego dla

    uczniów całej klasy),

 

e)  innych nie wymienionych powyżej form oceniania lub form oceniania 

    specyficznych dla niektó­rych przedmiotów nauczania np.: muzyki, plastyki,  wychowania fizycznego (muszą dotyczyć tego samego wymagania  edukacyjnego dla uczniów całej klasy).

 

6.  Szczególną uwagę zwraca się na wywiązywanie się ucznia ze stałych obowiązków związanych z organizacją nauki.

 

    Są to między innymi:

· prace domowe (muszą dotyczyć tego samego wymagania edukacyjnego dla uczniów całej klasy),

·  prowadzenie zeszytu przedmiotowego (podlega ocenie w każdym semestrze

    z  każdego przedmiotu, ocena uwzględnia: kompletność notatek, ich poprawność merytoryczną, este­tykę, poprawność ortograficzną i stylistyczną; nauczyciel musi brać pod uwagę opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysleksji, dysgrafii itp.),

·    odrabianie prac domowych (ocenianie całościowo pod kątem rzetelności, terminowości i staranności wykonania),                       

   przeczytanie lektury,

   zachowanie porządku na stanowisku pracy,

   systematyczne przynoszenie potrzebnych przyrządów np.: geometrycznych, muzycznych (flet), plastycznych oraz podręczników, zeszytów, zeszytów ćwiczeń itp.,

  systematyczne przynoszenie stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego,

   inne obowiązki wynikające ze specyfiki przedmiotu lub pojawiających się problemów w pracy nauczyciela.

 

7. Wyniki prac klasowych są szczegółowo omawiane przez nauczycieli                      z uczniami, wówczas uczniowie mają możliwość zapoznania się z nimi (otrzymują poprawione prace klasowe do wglądu).

 

8. Kartkówki oddawane są uczniom do wglądu, omawiane i zwracane 

    nauczycielowi.

9.  Prace klasowe oddawane są uczniom, poprawiane a następnie zwracane   

     nauczycielowi.

 

10. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych

      opiekunów).

 

11. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone                        

       i ocenione pisemne prace klasowe są udostępnione uczniowi lub jego

      rodzicom (prawnym opiekunom).

 

12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnego opiekuna) nauczyciel   

      uzasadnia ustaloną ocenę.

 

13. Prace klasowe nauczyciele przechowują w teczkach na terenie szkoły do    

     zakończenia roku szkolnego (tj. do 31 sierpnia). Powinny być  

      przechowywane w sposób zapewniający ich bezpieczeń­stwo tj. przede

      wszystkim tak, aby niemożliwa była ich kradzież lub zniszczenie.

 

14. Bieżące ocenianie odbywa się w czternastostopniowej skali ocen.

      W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „ – ”

 

 

celujący

 

6

 

 

 

 

bardzo dobry +

 

5+

 

bardzo dobry

 

5

 

bardzo dobry -

 

5-

 

dobry +

 

4+

 

dobry

 

4

 

dobry -

 

4-

 

dostateczny +

 

3+

 

dostateczny

 

3

 

dostateczny -

 

3-

 

dopuszczający +

 

2+

 

dopuszczający

 

2

 

dopuszczający -

 

2-

 

niedostateczny

 

1

 

 

 

 

 

 

 

15. Kryteria procentowe oceniania sprawdzianów, prac klasowych i testów:

 

  0

 35 %

1

36

 40 %

2-

41

 45 %

2

46

 50 %

2+

51

 55 %

3-

56

 70 %

3

71

 75 %

3+

76

 80 %

4-

81

 85 %

4

86

 90%

4+

91

 95 %

5-

96

 100 %

5

 

 

16. Każdą ocenę z pisemnej pracy klasowej uczeń może poprawić w ciągu    

      dwóch tygodni od oddania pracy sprawdzonej i ocenionej. Ocena uzyskana

      z poprawy jest ostateczna, nawet jeśli jest gorsza od oceny wcześniejszej.

 

17. Oceny otrzymane przez ucznia nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego                 

      i  do zeszytu przedmiotowego lub zeszytu do prac klasowych.

     W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek w terminie 

     dwóch tygodni po powrocie do szkoły zaliczyć zaległy sprawdzian (test, pracę

      klasową) Jeżeli uczeń w przeciągu dwóch tygodni nie zgłosić się na zaliczenie  

      zaległego sprawdzianu (testu, pracy klasowej), nauczyciel sam wyznacza

      termin przystąpienia do sprawdzianu (testu, pracy klasowej).

 

18. Bieżące ocenianie dotyczy osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia.

      Uczeń ma możliwość jednokrotnego poprawienia oceny z pracy klasowej                 

      w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Termin i sposób poprawy 

      uzgadnia z nauczycielem danego przedmiotu.

 

19. Uzyskaną ocenę z poprawy wpisuje się w dzienniku obok oceny

      poprawianej rozdzielając je ukośnikiem (np. 3/4). Ocena uzyskana                        

      z poprawy jest ostateczna, nawet jeśli jest gorsza od oceny wcześniejszej.

 

 20. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na poprawie oceny,             

      ma   on możliwość ustalenia dodatkowego terminu z nauczycielem danego 

      przedmiotu.

 

21. W przypadku nieusprawiedliwienia  nieobecności nie ma on możliwości 

      poprawy.

 

22. Przy ocenianiu ucznia brana jest pod uwagę orzeczenie lub opinia z poradni            

      psychologiczno – pedagogicznej.  Oceny uzyskane przez ucznia nauczyciel

      wpisuje do dziennika lekcyjnego i do zeszytu przedmiotowego lub zeszytu

      ćwiczeń ucznia na wyznaczonych stronach.

 

23. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

·        posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art.127 ust.3 ustawy-Prawo Oświatowe;

·        posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania-na podstawie tego orzeczenia;

·        posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującej na potrzebę takiego dostosowania-na podstawie tej opinii;

·        nieposiadającego orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną-na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

·        posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego-na podstawie tej opinii.

 

24. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia,

      u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające

      sprostaniu tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii   

      niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej 

      poradni specjalistycznej.

25. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie póżniej niż do ukończenia szkoły podstawowej.

 

26. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki

     należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia            

     w wywiązywanie się z obowiąz­ków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

27. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas 

     określony  z zajęć wychowania fizycznego.

 

28. W przypadku godzin wychowania fizycznego, które odbywają się na

       pierwszych lub ostatnich godzinach, uczeń zwolniony nie musi być obecny

       na  zajęciach pod warunkiem posiadania pisemnej zgody od  rodzica.

 

29. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie

      opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach,

      wydanej przez lekarza lub po­radnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną

      poradnię specjalistyczną.

 

30. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego,

      informatyki lub religii  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast

      oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" lub „zwolniona”.

 

31. Dyrektor szkoły (na wniosek rodziców prawnych opiekunów oraz na 

      podstawie  opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

      publicznej  poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno   

        pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej) zwalnia do

      końca  danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub z głęboką

      dysleksją rozwojową, z afazją,  niepełnosprawnościami sprzężonymi lub           

      z autyzmem, w tym z  zespołem Aspergera z nauki drugiego języka 

      obcego.

 

32. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

      specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie ucznia z nauki 

      drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

33.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego                                

       w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

        wpisuje  się „zwolniony” albo ,,zwolniona”.

 

34. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych

      ustalają  nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

     Semestralna  ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma

     wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

 

IV   Semestralne ocenianie uczniów

 

1. Ocenianie semestralne odbywa się na zakończenie każdego semestru. Podstawą do wysta­wienia oceny semestralnej są bieżące oceny umieszczone w dzienniku lekcyjnym.

 

2. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest bieżące zapoznawanie się    ocenami dziecka.

 

3. Uczeń nieobecny na zajęciach ma. prawo i obowiązek poddania się indywidualnej formie kontroli i uzyskania oceny — jednak nie później, niż do ostatniego terminu wystawiania oce­ny śródrocznej - na zasadach określonych przez nauczyciela uczącego tego przedmiotu.

 

4. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania oceny niedostatecznej, gdy nie jest moż­liwe stworzenie warunków podobnych do tych, w jakich nastąpiło wystawienie oceny, np. przy wymaganiach zaliczanych przez pracę na lekcji, nauczyciel może odmówić uczniowi prawa poprawiania tej oceny,  poprawa ocen odbywa się     w miejscu i czasie wyznaczonym przez nauczyciela. Ocenę uzyskaną z poprawy wpisujemy do dziennika.

 

5. Uzyskana ocena jest oceną semestralną z danego przedmiotu, określającą poziom wiedzy i umiejętności ucznia z danego przedmiotu, jak również stopień realizacji osiągnięć edukacyjnych.

 

6. Ustala się następujące skróty ocen semestralnych.

 

     cel.   (6)

     bdb.  (5)

      db.    (4)

      dst.   (3)

      dop.  (2)

      ndst. (1)

 

7. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej                                              wysyłana jest do rodziców informacja o proponowanych ocenach semestralnych z poszczególnych przedmiotów. Do wychowawcy klasy wraca informacja zwrotna z podpisem rodzica(prawnego opiekuna).

 

 

 

V   Roczne ocenianie uczniów

 

1.     Roczne ocenianie uczniów uwzględnia wyniki uzyskane w obu semestrach.

 

2.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w opinii.

 

3.     Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony” albo ,,zwolniona”

VI   Klasyfikowanie semestralne

 

1.  Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyj­nych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w Statucie Szkoły .

2.     Na zakończenie semestru uczeń może otrzymać jedną z poniższych ocen:

 

 

celująca

 

6

 

 

bardzo dobra

 

5

 

 

dobra

 

4

 

 

dostateczna

 

3

 

 

dopuszczająca

2

 

nieodpowiednia

 

1

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla  I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

    edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                             i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania.

 

4. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

    umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

    nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego 

    opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania

    ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć  edukacyjnych.

 

 5. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku

     szkolnego w terminie określonym w statucie szkoły.

 

  6. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

     ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

     edukacyjne.

 

 

  7. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają  

      nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

      Semestralna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma

      wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

 

  8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów                                   

      z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

      ocenami opisowymi lub opinii publicznej poradni psychologiczno- 

      pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej.

 

9.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

·        oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

·        promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

 

10. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

      programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu                     

      w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę

      klasyfikacyjną  zachowania.

 

11. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną

      ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy

      programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie

      szkoły nie kończy szkoły.

 

12.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich 

       obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia  

       oceny klasyfikacyjnej semestralnej z powodu nieobecności ucznia na

       obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu

       przezna­czonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

 13. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może

       zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 

 14. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej

      nieobecności lub na wniosek jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada

      pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

 15. Uczeń, który nie jest klasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny

       śródroczny, jeżeli:

      • jest nieobecny z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,

      • spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,

          · realizuje na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program,

          ·  jest nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej obecności na zajęciach   

         i rada pedago­giczna wyraziła zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

 

    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia realizującego indywidualny tok nauki lub spełniającego obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Dla takiego ucznia nie ustala się oceny zachowania.

 

 

16. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest bieżące zapoznawanie               

      z  ocenami ucznia.  

    

          

17. Nauczyciel przedstawia na trzydzieści dni przed posiedzeniem 

      klasyfikacyjnym semestralnym informację wychowawcy o przewidywanej 

      ocenie ucznia ze swojego zajęcia edukacyjnego wpisując ocen proponowanych

      ołówkiem  w dzienniku.

 

 

18. Wychowawca na trzydzieści dni przed śródrocznym posiedzeniem rady  

      pedagogicznej pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach

      proponowanych z poszczególnych przedmiotów ucznia wg ustalonego wzoru    

      ,,Oceny proponowane” (wychowawca egzekwuje zwrot   kartek z podpisem   

       rodziców)

 

 

19. Nauczyciel przedstawia na trzydzieści dni przed posiedzeniem 

      klasyfikacyjnym  semestralnym informację wychowawcy o przewidywanej

      ocenie niedostatecznej ze swojego przedmiotu wpisując tę ocenę ołówkiem 

     do dziennika.

 

                                                                                                                                                       

20. Wychowawca na trzydzieści dni przed śródrocznym posiedzeniem rady

      pedagogicznej pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów)
     o przewidywanej ocenie niedostatecznej ucznia wg ustalonego wzoru ,,A”
     (wychowawca egzekwuje zwrot zawiadomienia o otrzymaniu oceny
     proponowanej niedostatecznej).

 

 

Bez tytułu

 

        Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

                   Solec 6         09 – 500 Gostynin

 

                        tel. 24  -  235  - 79  - 33

e-mail: s.solec@wp.pl         www:  http://solec.net.pl

 

 

Solec, dn.  ………………

 

         Zawiadamiam, że uczeń/uczennica ………………………………………………

otrzyma ocenę niedostateczną na zakończenie pierwszego semestru z następujących zajęć

edukacyjnych:

-

-

-

jeżeli oceny z wymienionych zajęć nie ulegną poprawie .

 

Proszę o podpis i zwrot zawiadomienia.

 

 

                                                                                Wychowawca   ………………………..

 

 

Wzór ,,A” – zawiadomienie o otrzymania oceny proponowanej niedostatecznej

 

 

 

21. O wystawieniu uczniowi oceny niedostatecznej nauczyciel informuje 

       wychowawcę klasy. Wychowawca o powyższym informuje rodziców

       (prawnych opiekunów) ucznia w formie pisemnej, najpóźniej na 4 dni przed

       klasyfikacyjnym śródrocznym posiedzeniem rady pe­dagogicznej wg

       ustalonego wzoru.

 

Bez tytułu

 

        Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

                   Solec 6;        09 – 500 Gostynin

 

                          tel.  24 - 235 - 79 -  33

e-mail: s.solec@wp.pl                          www:  http://solec.net.pl

 

Solec, dn.  …………

 

Na podstawie zarządzenia MEN-u w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

             i promowania uczniów, które mówi, że o wystawionej oceny śródrocznej należy

            poinformować rodziców na cztery dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej

            zawiadamiam, że uczeń (uczennica) ……..  otrzymał(a) oceny niedostateczne

           z następujących przedmiotów:

            -

            -

 

          Proszę  o podpisanie i zwrot zawiadomienia . Dziękuję.

 

 

                                                                                       Wychowawca   ……………………

 

 

22. Rodzic (prawny opiekun) ucznia podpisem potwierdza powyższą informację.   

     W przypadku uniemożliwiającym osobisty kontakt, dopuszcza się  powiadomienie drogą pocztową, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru  (powiadomienie jednokrotne, bez ponawiania w przy­padku niepodjęcia  powyższej korespondencji).

 

 

23. Wychowawca w sposób zbiorczy informuje Dyrektora Szkoły o ocenach niedostatecznych w terminie 4 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym śródrocznym rady pedagogicznej wg wzoru.

 

    Wzór ,,C” – Zbiorcza informacja wychowawcy o ocenach niedostatecznych

 

Bez tytułu

 

        Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

                   Solec 6;        09 – 500 Gostynin

 

                          tel.  24 - 235 - 79 -  33

e-mail: s.solec@wp.pl                          www:  http://solec.net.pl

 

Solec, dn.  ………………..

 

Klasa.................

Wychowawca.......................

Uczniowie, którzy otrzymali oceny niedostateczne za I semestr

 

Lp.

 

Imię i Nazwisko

 

Przedmioty, z których otrzymał

 ocenę niedostateczną

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

Podpis wychowawcy

 

 

 

 

24. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej uczeń uzyskał z danego zajęcia  

      edukacyjnego ocenę niedostateczną, co daje podstawę do stwierdzenia, że

      poziom osiągnięć edukacyjnych unie­możliwi lub utrudni kontynuację nauki       

      w klasie programowo wyższej, nauczyciel przed­miotu (z którego uczeń

      uzyskał ocenę niedostateczną) razem z wychowawcą klasy ustala formy

      oraz dalszy kierunek pracy, które w miarę możliwości stworzą uczniowi

      szansę uzu­pełnienia powstałych braków edukacyjnych w terminie dwóch

      miesięcy.

 

25. Poprawa ocen niedostatecznych otrzymanych przez ucznia na pierwszy

      semestr jest w gestii nauczyciela danego przedmiotu. Określa on zakres

      materiału, który uczeń musi opanować, by zaliczyć przedmiot.

 

26. O możliwości nieklasyfikowania ucznia, nauczyciel prowadzący dane

      zajęcia edukacyjne informuje wychowawcę klasy najpóźniej na 14 dni przed

      klasyfikacyjnym semestralnym posiedzeniem rady pedagogicznej, a ten

      informuje rodziców.

 

27. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest bieżące zapoznawanie się

      z informacjami od wychowawcy.

 

28. O dokonanych wpisach o możliwości nieklasyfikowania wychowawca                       

     w  sposób zbiorczy informuje Dyrektora Szkoły w terminie 4 dni przed

     posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pe­dagogicznej wg wzoru:

Bez tytułu
 

 

 

 


        Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

                   Solec 6;        09 – 500 Gostynin

 

                          tel.  24 - 235 - 79 -  33

e-mail: s.solec@wp.pl                          www:  http://solec.net.pl

 

Solec, dn.  ………………..

Klasa......................

Wychowawca...........................

Uczniowie nieklasyfikowani:

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Przedmioty, z których uczeń jest nie klasyfikowany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis wychowawcy . …………………….

 

 

29. Egzamin klasyfikacyjny semestralny przeprowadza się na prośbę ucznia

      lub jego rodziców (prawnych opiekunów). Podanie skierowane do Dyrektora 

      Szkoły składa się najpóźniej na l dzień przed klasyfikacyjnym semestralnym

      posiedzeniem rady pedagogicznej. Za termin dostarczenia prośby przyjmuje

      się dzień jej wpłynięcia do dyrektora.

 

30. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w ciągu 7 dni po semestralnym

      posiedzeniu klasyfikacyjnym  rady pedagogicznej. Termin egzaminu

      klasyfikacyjnego semestralnego ustala z uczniem i jego rodzicami (prawnymi

     opiekunami) Dyrektor Szkoły.

 

31. Egzamin klasyfikacyjny semestralny przeprowadza komisja powołana

       przez Dyrektora Szkoły  w składzie:                            

       • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący,

       • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne     

        jako członek komisji.

 

32. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub

      obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez

      dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio

      obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą . W skład komisji

       wchodzą:

      a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

            kierownicze- jako przewodniczący komisji:

      b)   nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania

            dla odpowiedniej klasy.

 

 

33. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony                   

      z udziału w pracach ko­misji na własną prośbę lub w innych szczególnie

      uzasadnionych przypadkach. Wówczas do składu komisji Dyrektor Szkoły

      powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczy­ciela prowadzącego

      pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

34. Powołanie do komisji nauczyciela zatrudnionego w innej szkole może

      nastąpić w porozumieniu z dyrekto­rem tej szkoły.

 

35. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może

      zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

36. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, spełniającego obowiązek

      szkolny obejmuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne: technikę, plastykę,

      muzykę i wychowanie fizyczne oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne w formie

      zadań praktycznych.

 

37. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza  

      szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny

      zachowania.

 

38. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

39. Przewodniczący  komisji uzgadnia z uczniem, spełniającym obowiązek  

      szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi

      opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać  

      egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

 

40. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.

       Protokół zawiera informacje :

·        nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

·        imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;

·        termin egzaminu;

·        imię i nazwisko ucznia;

·        zadania egzaminacyjne;

·        ustaloną ocenę klasyfikacyjna.

 

 

41. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację                       

      o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

42. Przy egzaminie mają prawo być obecni rodzice ( prawni opiekunowie)

      w charakterze obserwatora.

 

43. O wynikach egzaminu klasyfikacyjnego semestralnego uczeń jest

       informowany przez prze­wodniczącego komisji, bezpośrednio po jego

       zakończeniu i ustaleniu oceny.

 

44.  Uczeń ma obowiązek przekazać powyższą informację rodzicom (prawnym

       opiekunom ). Informacja powyższa ma formę pisemną wg wzoru:

 

Bez tytułu

 

        Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

                   Solec 6;        09 – 500 Gostynin

 

                          tel.  24 - 235 - 79 -  33

e-mail: s.solec@wp.pl                          www:  http://solec.net.pl

Solec, dn.   …………..

 

 Informacja o wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralnego.

Komisja egzaminacyjna w składzie;

-

-

-

 

W dniu  ………. Po przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego semestralnego z  …….,

uczniowi klasy ………, ……………... (imię i nazwisko ucznia) ustaliła ocenę ……….. (ustalona ocena ).

 

…………………………………….(podpis przewodniczącego komisji)

 

 

 

45. Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu

      klasyfikacyjnego semestralnego w wyznaczonym terminie, może ubiegać się

      o wyznaczenie terminu dodatkowego, jednak nie później niż w drugim

       tygodniu po zakończeniu semestru.

 

46. Wynik egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego ustalony przez komisję

       egzaminacyjną jest ostateczny.

 

47. Protokół z przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego     

      umieszcza się w ar­kuszu ocen ucznia.

 

48. Uczeń lub jego rodzice ( prawni  opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia 

      do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena  

      klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  została ustalona niezgodnie                      

      z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia

      mogą  zgłosić w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

      wychowawczych.

 

49. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna ) ocena klasyfikacyjna                 

      z zajęć edukacyjnych  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa

      dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuję komisję,

      która: w przypadku rocznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć

      edukacyjnych-przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,            

      w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę

      klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

 

50. Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi

      opiekunami).

 

51. W skład komisji wchodzą:

      W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć

      edukacyjnych :

      a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  

           kierownicze- jako przewodniczący komisji,

      b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

      c)  dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących

           takie same zajęcia edukacyjne.

 

52. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę  

      lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku

      dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia

      edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole

      następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

53. Ustalona przez komisję roczna ( semestralna) ocena klasyfikacyjna                        

      z  zajęć  edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

      Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem  

      niedostatecznej  rocznej ( semestralnej)  oceny klasyfikacyjnej z zajęć  

      edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu  

      poprawkowego.

 

 54. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub

       dodatkowych zajęć edukacyjnych w   dokumentacji przebiegu nauczania

       zamiast oceny klasyfikacyjnej    wpisuje się   „nieklasyfikowany” lub

      ,,nieklasyfikowana”.

 

 

55. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

·   Skład komisji,

·   Termin sprawdzianu,

·   Zadania sprawdzające,

·   Wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę,

 

56.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację                             

       o  ustnych   odpowiedziach ucznia.       

 

57. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

58. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do

      sprawdzianu, w  wyznaczonym terminie może przystąpić do niego

      w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 

VII    Klasyfikowanie roczne:

 

 

1.   Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na   podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym                      i ustalania  rocznej ocen klasyfikacyjnych według skali przyjętej przez MEN                z dnia 13 września 2004 r.

 

2.     Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania                 i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 

3. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych   z zajęć edukacyjnych w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

 

4. Oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne), począwszy od klasy czwartej   szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali:

 

       • stopień celujący           — 6

       • stopień bardzo dobry   — 5

       • stopień dobry               — 4

           · stopień dostateczny       —3 

           · stopień dopuszczający  —2

           · stopień niedostateczny — l.

5.Ustala się zapis danej oceny w pełnym brzmieniu.

 

 

6. Uczeń nie jest klasyfikowany na koniec roku szkolnego z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfika­cyjnej końcoworocznej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie naucza­nia.

 

7. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

    nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna  

    ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na   

    promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

8. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wysyłana jest do rodziców informacja o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego z poszczególnych przedmiotów. Do wychowawcy klasy wraca informacja zwrotna  z podpisem rodzica(prawnego opiekuna).

 

 

VIII    Promowanie uczniów.

Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych.

 

 

1.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny  niedostatecznej (nie dotyczy to ucznia                   z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym).

 

 

2.   Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 

3.   Uczeń szkoły podstawowej oraz gimnazjum , który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny uznane za pozytywne, zgodnie                       z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany   uchwałą rady pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu  roku szkolnego.

4.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję  do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

5.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole

      podstawowej oraz gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych  

     celującą roczną  ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu

     przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady

     przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej  oceny 

     klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych       

     celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 

6. Oceny klasyfikacyjne roczne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają

    wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

7.  Uczeń, który  ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych

    w szkolnym planie nauczania, nie uzyskał rocznych (semestralnych) ocen

    klasyfikacyjnych wyższych od oceny niedostatecznej , nie otrzymuje promocji  

    do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

 8. Uczeń, który w danej klasie w wyniku rocznej (semestralnej) klasyfikacji 

     uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć 

     edukacyjnych, a z pozostałych oceny końcoworoczne wyższe od stopnia 

     niedostatecznego, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych

     przypadkach  Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin

     poprawkowy z obowiązkowych  dwóch zajęć edukacyjnych.

 

9.  Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  się na prośbę  ucznia lub jego 

     rodziców(opiekunów prawnych) skierowaną do Dyrektora Szkoły, najpóźniej        

     w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych  w  danym roku szkolnym.  Za termin       

     dostarczenia prośby przyjmuje się dzień jej wpłynięcia do szkoły (bierze się 

     pod uwagę datę wpływu).

 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może

      jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy    

      programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego                

      z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są

      zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo

      wyższej.

 

 11.Nauczyciel na l miesiąc przed wyznaczonym posiedzeniem rocznym   informuje wychowawcę o przewidywanej ocenie niedostatecznej ucznia na zakończenie roku szkolne­go z danego zajęcia edukacyjnego.

 

12. Wychowawca na l miesiąc przed rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

      pi­semnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia według

      ustalonego wzoru.

 

13. O uzyskaniu oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego lub jej braku                 

      w  wyniku nieklasyfikowania, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  

      informuje wychowawcę kla­sy, najpóźniej na siedem dni przed

      klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

14.Wychowawca klasy niezwłocznie informuje o powyższym rodziców (prawnych 

      opiekunów ucznia) na cztery dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

      Informacja umieszczona jest w liście, w którym umieszczona jest data.

 

 

 

Bez tytułu

 

        Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

                   Solec 6;        09 – 500 Gostynin

 

                          tel.  24 - 235 - 79 -  33

e-mail: s.solec@wp.pl                          www:  http://solec.net.pl

 

 

Solec, dn.  …………

 

Na podstawie zarządzenia MEN-u w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

             i promowania uczniów, które mówi, że o wystawionej oceny końcoworocznej należy

            poinformować rodziców na cztery dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej

            zawiadamiam, że uczeń (uczennica) ……..  otrzymał(a) oceny niedostateczne

           z następujących przedmiotów:

            -

            -

 

          Proszę  o podpisanie i zwrot zawiadomienia . Dziękuję.

 

 

                                                                                       Wychowawca   ……………………

 

 

 

15. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest bieżące zapoznawanie się  

      z informacjami wychowawcy.

       Opatrzony datą wpis jest równoznaczny z powiadomieniem o nim rodziców

       (prawnych opiekunów).

 

16. Uzyskanie oceny niedostatecznej z danego zajęcia edukacyjnego na koniec

      roku szkolnego uwzględnia wyniki nauczania uzyskane w obu semestrach,

      stąd zagrożenie oceną niedostateczną jest znane rodzicom (prawnym

      opiekunom) oraz uczniowi wcześniej. Winno być ono sygnalizowane przez 

      wychowawcę, szczególnie po pierwszym semestrze, gdy oceny śródroczne

       uczniów są znane.

       Stały kontakt ze szkołą rodziców (prawnych opiekunów) jest ich

       obowiązkiem, zarówno podczas zebrań, jak i bieżących kontaktów                            

       z wychowawcami i nauczycie­lami. Kontakty te są notowane w dzienniku

       lekcyjnym. Rodzice  (prawni opiekunowie) winni na bieżąco zapoznawać się 

       z informacjami umieszczonymi w dzienniczku ucznia. W przypadku braku 

       kontaktu z rodzicami, nauczyciel wysyła polecony list, a dowód nadania 

       zatrzymuje jako dokument. W razie dalszego nie interesowania się 

       dzieckiem przez rodziców, dyrektor ustala skład komisji, która odwiedzi

      dom rodzinny dziecka. Z przebiegu wizyty sporządzony zostaje protokół.

 

 

 

17. O wpisach umieszczonych w dzienniczku ucznia informujących o nie

      promowaniu ucznia, wychowawca w sposób zbiorczy informuje Dyrektora

      Szkoły w terminie 4 dni przed posie­dzeniem klasyfikacyjnym rocznym rady

      pedagogicznej wg wzoru:

 

 

Bez tytułu

 

        Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

                   Solec 6;        09 – 500 Gostynin

 

                          tel.  24 - 235 - 79 -  33

e-mail: s.solec@wp.pl                          www:  http://solec.net.pl

 

Solec, dn.  ………………..

 

Klasa.................

Wychowawca.......................

Uczniowie nie uzyskujący promocji do klasy..............................

 

Lp.

 

Imię i Nazwisko

 

Przedmioty, z których otrzymał

 ocenę niedostateczną

 

 

 

 

Przedmioty, z któ­rych jest nieklasyfikowany

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. W przypadku uczniów, którzy uzyskali z zajęć edukacyjnych jedną lub

      dwie oceny niedosta­teczne, a z pozostałych co najmniej oceny dopuszczające,

       informacja skierowana do rodziców (prawnych opiekunów), winna 

       powiadamiać  o możliwości przystąpienia do egzaminu popraw­kowego oraz  

       jego  uwarunkowaniach, trybie i terminie przeprowadzenia.

 

19. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

      Termin egzami­nu poprawkowego ustala z uczniem i jego rodzicami (prawnymi

      opiekunami) Dyrektor Szko­ły.

 

 

 

 

20. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej  oraz części ustnej,                

      z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z którego egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

21. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora   

      szkoły, w składzie:

       • dyrektor szkoły, albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko   

          kierownicze – jako przewodniczący komisji,

           nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący,

        • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako

          członek komisji.

 

22. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony              

      z udziału w pracach ko­misji na własną prośbę lub w innych szczególnie  

      uzasadnionych przypadkach. Wówczas do składu komisji dyrektor szkoły

      powołuje, jako osobę egzaminującą, innego nauczy­ciela prowadzącego takie

      same zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole

      może nastąpić w porozumieniu z dyrekto­rem tej szkoły.

 

23. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół

      zawierający w szczególności:

      • skład komisji,

      • termin egzaminu poprawkowego,

      • pytania egzaminacyjne,

      • wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

      Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych     

      odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.     

 

24. Kopia informacji o wyniku egzaminu przekazana jest uczniowi — jako

      załącznik protokołu.

 

25. O wynikach egzaminu poprawkowego uczeń jest informowany przez

      przewodniczącego komisji bezpośrednio po jego zakończeniu i ustaleniu   

      oceny. Uczeń ma obowiązek przeka­zać powyższą informację rodzicom

      (prawnym opiekunom).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez tytułu

 

        Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

                   Solec 6         09 – 500 Gostynin

 

                            tel.  24  235  79  33

e-mail: s.solec@wp.pl                          www:  http://solec.net.pl

 

 

Solec, dn. …………….

 

Informacja o wynikach egzaminu poprawkowego

 

Komisja egzaminacyjna w składzie:

-

-

-

 

W dniu ……… po przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego z ……….… uczniowi klasy ……

………………………….. (imię i nazwisko ucznia) ustaliła ocenę …………… (ustalona ocena).

 

 

……………………………….(podpis przewodniczącego komisji)

 

 

 

 

26. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

      poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                       

      w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż  

      do końca września.

  W takim przypadku, do czasu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego,   

   uczeń uczęszcza na zajęcia z klasą, do której uczęszczał w poprzednim roku

   szkolnym.

 

27. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może zgłosić zastrzeżenia do

      Dyrektora szkoły jeżeli uznają,  że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna               

       z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została

       ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.

       Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 5 dni od dnia 

       przeprowadzenia  egzaminu poprawkowego. Ocena ustalona przez komisję  

        jest ostateczna.

 

28. Wynik egzaminu poprawkowego ustalony przez komisję egzaminacyjną

       jest ostateczny.

      Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego umieszcza się                     

      w arkuszu ocen ucznia.

 

29. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji                   

     i powtarza klasę.

 

 

IX   Ukończenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 

 

 

1.  Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum:

a)     jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

    klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie  

    programowo najwyższej  oraz roczne oceny klasyfikacyjne                                  

    z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się    

    w klasach programowo niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe  od

    oceny niedostatecznej;

 

b) Rada pedagogiczna może pojąć uchwałę o niepromowaniu do klasy

    programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu                   

    w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę

    klasyfikacyjną zachowania;

 

c)     uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej danym typie szkoły nie kończy szkoły;

 

 

d)     w przypadku gimnazjum – jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu;

 

e)     uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do 

     egzaminu w  formie dostosowanej – na podstawie opinii publicznej

     poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

     Opinia taka powinna być wydana nie później niż do końca września roku

     szkolnego, w którym odbędzie się sprawdzian lub egzamin,

 

   f) w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uczeń może być     

   zwolniony z przystąpienia do sprawdzianu i egzaminu;

 

g)  praca ucznia winna być samodzielna, w przypadku stwierdzenia   

   niesamodzielnego rozwiązywania zadań, przewodniczący szkolnego  

   zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę ucznia i przerywa jego

   sprawdzian lub egzamin.

 

 

2.     Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować  ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych  zajęć   edukacyjnych.

 

3.     O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym                     w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając  specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi  opiekunami).

 

4.     Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem , jeżeli                    w wyniku klasyfikacji końcowej  uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę  z zachowania.

 

 

5.      Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

·        Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

·        Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

·        Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego,

2)określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego  

   realizacji;

3)wykonanie zaplanowanych działań;

4)publiczne przedstawienie rezultatów projektu gimnazjalnego.

·        Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

·        Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

·        Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

·        Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

·        W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

·        W przypadkach, o których mowa w ust. 9 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się ,,zwolniony” albo ,,zwolniona”

 

 

 

 

 

 

 

X

Zasady przeprowadzania egzaminu

gimnazjalnego

 

1.     Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.

 

2.     Egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 

3.   Egzamin w klasie III gimnazjum składa się z trzech części i obejmuje:

   a) w części pierwszej - humanistycznej -  wiadomości i umiejętności

       z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy

       o społeczeństwie;    

b)    w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej - wiadomości                              i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

c)     w części trzeciej -  wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

 

4.Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego   

    języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.

 

 

5. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego

    jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają

   dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu

    gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków. W deklaracji podaje się  

    również informację o zamiarze przystąpienia ucznia (słuchacza) do części

    trzeciej egzaminu   gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

 

 

6. W przypadku gdy słuchacz uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego

    jako przedmiotu obowiązkowego, składa dyrektorowi szkoły pisemną deklarację            

    o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych  języków.

 

 

7. Deklarację tą składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego,

    w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

 

 

8.Informację o języku obcym, z zakresu którego uczeń przystąpi do egzaminu

     gimnazjalnego, dołącza się do listy uczniów przystępujących do egzaminu.

 

9.Egzamin gimnazjalny odbywa się w kwietniu, w terminie ustalonym przez

    dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „ Komisją 

    Centralną”  

 

10. Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia.

      Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu

      gimnazjalnego   trwają po 150 minut ( 60 minut+90 minut).

      Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie

      podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu

      gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu

      gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym  trwają po 60 minut.

      Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest  

      obowiązkowa dla wszystkich uczniów (słuchaczy).

      Uczniowie (słuchacze), którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka

      obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są

      obowiązani  przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego

      na poziomie rozszerzonym.

    

 

11.           Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

 

12.           W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

13.           Na zestawie zadań i kopercie odpowiedzi, przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego, zamieszcza się kod ucznia (słuchacza) nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

     Uczniowie (słuchacze) nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

 

14.           Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,                 w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny z tym, że:

 

a)     w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego- nie

      wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej

 

15 . Opinię, o którym mowa w punkcie 6 , rodzice (prawni opiekunowie)

        przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października

        roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

 

 

 

 

 

16. Uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia               

      o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić  do egzaminu  

      gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan

      zdrowia .

 

17. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czas trwania    

      egzaminu  gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:

 

1) 30 minut – każda część egzaminu gimnazjalnego.

 

18. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

    znacznym nie przystępują do egzaminu.

 

19. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów

      przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu

      jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z egzaminu, 

      na  podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu   odpowiednio

      laureata  lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się  przewodniczącemu

      szkolnego zespołu  egzaminacyjnego.

 

20.  Zwolnienie z egzaminu  jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu

       najwyższego wyniku.

 

 

21.  Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną

       niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia

       specjalnego,  który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponad

       gimnazjalnej może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej         

       z obowiązku przystąpienia  do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek

       rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora  szkoły.            

       Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast  wyniku egzaminu wpisuje się

      „zwolniony”.

 

 

22. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych,

      uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie  do

      dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na

      udokumentowany wniosek dyrektora szkoły,  może zwolnić ucznia                       

      z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.        

      Na świadectwie  ukończenia szkoły zamiast wyniku egzaminu gimnazjalnego

      wpisuje się „zwolniony”.

 

 

23.  Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20

       sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum  oraz przystępuje do

       egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

24. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił  do

      egzaminu  gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu                        

      w  ustalonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do egzaminu  lub

      odpowiedniej części tego egzaminu, w dodatkowym terminie ustalonym 

      przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego 

      roku, w miejscu wskazanym  przez dyrektora komisji okręgowej.

 

25. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona

 

      lub oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom 

 

      (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez

 

      dyrektora komisji okręgowej.

 

26. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły.

 

      Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie

 

      ukończenia szkoły.

 

27. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dyrektor

 

       szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

28.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu                               

       w dodatkowym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego                        

       w kolejnym terminie określonym przez Dy­rektora Okręgowej Komisji  

        Egzaminacyjnej.

       Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do 

       egzaminu w for­mie dostosowanej do ich dysfunkcji.

 

29.  Uczeń, który jest chory albo niepełnosprawny, w trakcie trwania egzaminu

 

      gimnazjalnego, może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych

 

      ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

 

30.  Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne

      z uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku. 

 

31. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji

      egzaminatorów,  powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik 

      egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby 

      punktów wystawionych przez  egzaminatorów.

 

32.  Wyniki egzaminu ustala powołany przez Dyrektora Komisji Okręgowej

       Zespół Egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.

 

33. Wynik egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych

      wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa

      przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć

     dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku ucznia zdającego egzamin            

     w dodatkowym terminie (nie później niż do 20 sierpnia) do dnia 31 sierpnia

      danego roku.

 

34.  Zaświadczenie, o szczegółowych wynikach egzaminów, dyrektor szkoły

       przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

35. Uczeń, który uzna, że w trakcie egzaminu naruszone zastały zasady jego

      przeprowadza­nia, może w terminie dwóch dni od daty egzaminu zgłosić swoje

      zastrzeżenia do Dyrek­tora Komisji Okręgowej.

      Dyrektor Komisji Okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie           

      7 dni od ich otrzymania. Powyższe rozstrzygnięcie jest ostateczne.

 

 

36. Jeżeli Dyrektor Komisji Okręgowej stwierdzi naruszenie przepisów

     dotyczących przeprowa­dzania egzaminu, może egzamin unieważnić i zarządzić

     jego ponowne  przeprowa­dzenie.

 

37. Na prośbę zdającego sprawdzone i ocenione arkusze egzaminacyjne są mu 

      udostępniane do wglądu, w miejscu i czasie określonym przez dyrektora

     komisji  okręgowej.

 

 

XA

Zasady przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty

 

 

1. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują  uczniowie VIII klasy szkoły
      podstawowej.

 

2. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy
    uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 

3. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać.

 

 

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 

5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach:

 pierwszego dnia – z języka polskiego;

 drugiego dnia – z matematyki;

 trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego i (od 2022r.)  jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

6. Egzamin ósmoklasisty trwa:

 z języka polskiego – 120 minut;

 z matematyki – 100 minut;

 z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru – po 90 minut.

 

 

7. Do egzaminu ósmoklasisty uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

8.  Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE komunikaty dotycząc egzaminu ósmoklasisty.

 

 Komunikat w sprawie:

1) harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i terminie dodatkowym jest ogłaszany nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty;

 

2)materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty jest ogłaszany nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty; 

 

3) szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty jest ogłaszany nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

 

9. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty jest ogłaszana nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego,
w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

 

 

10. Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty pisemną deklarację, w której:

 a. wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu

 b. (od 2022 r.) wskazują przedmiot do wyboru, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu

 

 c. informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

 

11. Rodzice ucznia lub słuchacz, nie później niż na 3 miesiące przed egzaminem, mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.

 

12.  Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji i informacji sporządza wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty.

Wykaz zawiera:

1) dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym;

 

2) informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty;

 

3) informację o uczniach, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym;

 

4) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:

a)formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

b)warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;

 

5) informację o przedmiotach do wyboru (od 2022r), z których uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

 

13.  Wykaz dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jednak nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

 

 

14. Jeżeli informacja, o której mowa w pkt.11, została złożona po przekazaniu dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu, dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o:

1)zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;

2) zmianie przedmiotu do wyboru wskazanego w deklaracji;

3) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym

15. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

 

16.Dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przysługuje na podstawie dokumentów:

 

-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

-zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

-opinia rady pedagogicznej

-opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

-orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

 

17.Zaświadczenie o stanie zdrowia rodzic (prawny opiekun) przedkłada dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli zaświadczenie o stanie zdrowia zostało wydany po tym terminie – należy je złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

 

18. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się rodzic (prawny opiekun)  przedkłada dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

 

19.  Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydane na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 oraz z 2016 r. poz. 1278), zachowują ważność i mogą być podstawą dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

20. Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE.

 

21. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

 

22. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia wystąpiła po przekazaniu wykazu (po 20 listopada),  dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla danego ucznia i przekazuje dane osobowe tego ucznia.

 

23. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.

 

24. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa wyżej, składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty. W uzasadnionych przypadkach wniosek o wyrażenie zgody może być złożony w terminie późniejszym.

 

 

25. Przystąpienie do egzaminu w warunkach określonych przez radę pedagogiczną zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

 

26. Do egzaminu ósmoklasisty nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

 27. Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być zwolniony uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

28. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

29. Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być również zwolniony uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym

 

 

30. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.

 

31. Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).

 

32. Uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim albo laureatem lub finalistą olimpiady z języka obcego nowożytnego albo (od 2022 r.) z przedmiotu dodatkowego innego niż wskazany w deklaracji złożonej do 30 września, może zmienić przedmioty wskazane w deklaracji na przedmioty, z których został laureatem konkursu / laureatem lub finalistą olimpiady. Informację o takiej zmianie przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem ósmoklasisty. Język obcy nowożytny może zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

33.  Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i dodatkowym  danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej  oraz przystępuje do  egzaminu ósmoklasisty w następnym roku.

 

34. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona

 

      lub oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom 

 

      (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez

 

      dyrektora komisji okręgowej.

 

35. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły.

 

      Wyniku egzaminu ósmoklasisty nie odnotowuje się na świadectwie

 

      ukończenia szkoły.

 

36. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty dyrektor

 

       szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

37. Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać unieważniony.

 

 38. Unieważnienie może nastąpić podczas egzaminu lub po egzaminie.

 

 39. Unieważnienie podczas egzaminu następuje, jeżeli uczeń:

a. rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie

b. wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej

 c. wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych

d. zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

 

 40. Decyzję o unieważnieniu podczas egzaminu podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj jest nim dyrektor szkoły).

 

41. Unieważnienie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej następuje w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na:

a. udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi

b. korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia

 c. korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej

d. skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

 

 42. Decyzję o unieważnieniu podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

43. Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie głównym skutkuje koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym.

 

44. Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie dodatkowym skutkuje uzyskaniem wyniku „0%” z tego przedmiotu.

 

45. Rozwiązania zadań otwartych sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Egzaminatorzy stosują jednolite dla całego kraju zasady oceniania rozwiązań zadań. Rozwiązania zadań zamkniętych są sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (czytników kart odpowiedzi).

 

 46. Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w procentach i centylach.

 

 

47.  Wynik egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, a wynik na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 

48. Uczeń, który uzna, że w trakcie egzaminu naruszone zastały zasady jego

      przeprowadza­nia, może w terminie dwóch dni od daty egzaminu zgłosić swoje

      zastrzeżenia do Dyrek­tora Komisji Okręgowej.

      Dyrektor Komisji Okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia. Powyższe rozstrzygnięcie jest ostateczne.

 

 

 

XI A

Organizacja przebiegu egzaminu

gimnazjalnego

 

 

 

1.     Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor Szkoły.

 

2.     Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na dwa miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

 

3.      Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca,            z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału            w egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje                            w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

 

4.     Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa w p. 4, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego, organizowane przez komisję okręgową.

                                              

 

  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego                       w szczególności:

1   a)  przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu listę uczniów 

          przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą

          elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji

          okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie

          później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest

          przeprowadzany egzamin .

 

b)     nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzany egzamin,

          zgodnie z przepisami bhp.

 

    c)   powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie 

         później niż na miesiąc przed terminem egzaminu.

 

    d)  powołuje spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły

         nadzorujące przebieg sprawdzianu, w tym wyznacza przewodniczących tych

         zespołów.

 

    e)   informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu – przed  jego

          rozpoczęciem.

 

     f)  nadzoruje przebieg egzaminu.

 

     g)  przedłuża czas trwania egzaminu dla uczniów ze specyficznymi

          trudnościami  w uczeniu się.

 

 

      h)  sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu albo go 

           przerwali, oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu  przekazuje ten     

           wykaz dyrektorowi komisji okręgowej.

 

h)    zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu, zestawy zadań i karty odpowiedzi    

uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej.

 

i)       nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej

przygotowania i przebiegu egzaminu.

 

2.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki   

     zawierające pakiety z zestawami  zadań i kartami odpowiedzi oraz inne  

     materiały  niezbędne do przeprowadzenia egzaminu i sprawdza, czy nie

     zostały  one   naruszone, a następnie sprawdza , czy zawierają one wszystkie  

     materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu . Przewodniczący 

     szkolnego zespołu  egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie 

     materiały niezbędne do  przeprowadzenia egzaminu.

 

3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia           o tym dyrektora komisji okręgowej.

 

 

4.Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu   

egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu nie zostały naruszone.

 

5.W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone, przewodniczący   

szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza egzamin i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

 

6.W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone, przewodniczący

 szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących  zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia egzaminu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów                               w poszczególnych salach.

 

7.Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi   

uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw  zadań i karta odpowiedzi są   kompletne.

 

8.Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.

 

9.Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący  

zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

 

10.Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem egzaminu, wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

 

11. W czasie trwania egzaminu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

 

12.W przypadku gdy egzamin gimnazjalny lub jego część mają być
    przeprowadzone  kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu
    egzaminacyjnego powołuje zespół nadzorujące przebieg egzaminu                          
   w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest                                     
   w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.

 

13.W sali, w której jest przeprowadzany egzamin nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

14. Egzamin  rozpoczyna się z chwilą  zapisania w  widocznym miejscu przez  

      przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia

      pracy.

 

15. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali.                          

      W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu

      nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczanie sali, po zapewnieniu

      warunków wykluczających  możliwość kontaktowania się ucznia z innymi

      osobami, z wyjątkiem osób  udzielających pomocy medycznej.

 

16. W czasie trwania egzaminu w sali mogą  przebywać wyłącznie uczniowie,

      przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące                 

      w skład zespołu nadzorującego oraz  delegowani pracownicy ministerstwa

      obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

      delegowani pracownicy  Komisji Centralnej i komisji okręgowych, delegowani

      pracownicy ministerstw obsługujących ministrów właściwych dla zawodów,

      delegowani przedstawiciele  organu sprawującego nadzór pedagogiczny.   

 

17.  W czasie trwania egzaminu nie udziela się  żadnych wyjaśnień dotyczących 

       zadań  ani ich nie komentuje.

 

18. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez

      ucznia  lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób

      utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu

       egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia  i przerywa jego egzamin.

      Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu egzaminu umieszcza się                   

      w protokole.

 

19.  Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego- ustaloną

      przez  CKE ilość punktów.

 

20.  Prace uczniów sprawdzają  egzaminatorzy wpisani do ewidencji

       egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik

      egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów

      przyznawanych przez egzaminatorów.

 

21. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

22. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół

      przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują  przewodniczący szkolnego

      zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.

 

23. Protokół, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.

 

24. Dokumentację egzaminu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6

       miesięcy.

 

 

5. W skład zespołu nadzorującego wchodzą:

 

1.Skład zespołu nadzorującego:

a)     przewodniczący

b)    co najmniej dwaj nauczyciele, z których co najmniej jeden powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce.

 

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu,                                  

    a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali.

 

3. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

 

4.Nauczyciel zatrudniony w  innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej  szkoły lub placówki.

 

5. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca,                      z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału                      w sprawdzianie, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

 

6. W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie

    mogą  być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego

    egzaminu  oraz wychowawca zdających.

 

7.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz    

     nauczyciel, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu,      

     organizowane przez komisję okręgową.

 

8.  W czasie trwania egzaminu mogą być obecni delegowani przedstawiciele

     Komisji Centralnej.

 

9.  Obserwatorami egzaminu mogą być delegowani pracownicy komisji

     okręgowych, delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór

     pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek

     doskonalenia nauczycieli, upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej.

 

10. Dyrektor komisji okręgowej może powołać, w szczególności spośród

      nauczycieli, ekspertów sprawdzających prawidłowość przebiegu egzaminu

      w  upoważnionej szkole, placówce lub u pracodawcy.

 

11.  Osoby: delegowani pracownicy komisji okręgowych, przedstawiciele organu

       sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół

       wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, eksperci sprawdzający

       prawidłowość przebiegu egzaminu  nie uczestniczą w przeprowadzaniu    

       egzaminu.

 

12.  Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie

       7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej

        jest ostateczne.

 

13.  W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania

       egzaminu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji

       Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne

       przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich

       uczniów w szkole.

 

1.      W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu, z powodu zaginięcia

       lub zniszczenia prac, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu                                   

       z  dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin danych uczniów                           

       i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 

 

2.      W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych nie

      samodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów, dyrektor komisji

       okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia

       sprawdzian i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

 

3.      Termin ponownego egzaminu, ustala dyrektor Komisji Centralnej nie później      

       niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora.

 

 

4.      Zestawy zadań i karty odpowiedzi dla egzaminu są przygotowywane,

       przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich

       nieuprawnione ujawnienie.

 

18.  W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań i kart odpowiedzi, 

       decyzję co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor Komisji

       Centralnej.

 

XI B

Organizacja przebiegu egzaminu

ósmoklasisty

 

 

 

1.     Za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty odpowiada przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor Szkoły.

 

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.

 

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas egzaminu ósmoklasisty, w szczególności nadzoruje przygotowanie sal egzaminacyjnych i prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

 

4.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu ósmoklasisty, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

 

5.  Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w danej sali egzaminacyjnej.

 

 

 

6. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca,            z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału           

w egzaminie ósmoklasisty, dyrektor komisji okręgowej powołuje                            w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

 

7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, oraz przeprowadzić takie szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących

                                              

 

 

4  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego                      

 

1 .  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu odbiera przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.  Czynności te mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.

 

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

 

3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka została naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu.

 

4. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu sprawdza, czy materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty nie zostały naruszone.

 

5. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu zawiesza egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. Informację o zawieszeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole zbiorczym.

 

6.  W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne oraz inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach egzaminacyjnych.

 

7.  O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

8.  Członkowie zespołu nadzorującego rozdają uczniom arkusze egzaminacyjne, polecając sprawdzenie, czy są one kompletne i zawierają zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych.

 

9.  Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny. 

 

10.  Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokołach . Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem w protokole.

 

11.  Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego zamieszcza się kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

 

12.  Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia wskazanych powyżej danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym.

 

 

13. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

14.  Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i terminie dodatkowym. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów.

 

15.  W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty stoliki, przy których pracują uczniowie, są ustawione w jednym kierunku. Na stolikach mogą się znajdować tylko arkusze egzaminacyjne oraz materiały i przybory pomocnicze wymienione w komunikacie w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty.

 

16.Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

 

17.  W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

 

18.  W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani się ich nie komentuje.

 

 

19.  Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

20.  W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.

 

21.  Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wskazane w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

22. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wskazane w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

 

23.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, a następnie dołącza je do protokołu zbiorczego.

 

24.  W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa egzamin ósmoklasisty z tego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

25. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

 

26.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, uprawniającym do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

 

27.  W przypadku takiego ucznia w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, wpisuje się „100% punktów” oraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

28.  Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza:

1)wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej zawierający następujące
    informacje:

a) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły,

b)numer sali egzaminacyjnej,

c)dane uczniów, którzy powinni przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgodnie z wykazem, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem uczniów:

– którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,

– którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym,

– którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu, wraz z przyczyną tego unieważnienia,

– którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

– którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego; 

2)protokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej; w protokole zamieszcza się następujące informacje:

 

a) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły,

b) liczbę uczniów, którzy powinni przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgodnie z wykazem,

c) liczbę uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,

d) liczbę uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym,

e)liczbę uczniów, którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu, wraz z przyczyną unieważnienia, 

f)liczbę uczniów, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

g)liczbę uczniów, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego,

h) liczbę uczniów, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny wraz z ich czytelnymi podpisami,

i) godzinę rozpoczęcia pracy uczniów,

j) skład zespołu nadzorującego,

k) imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego,

l)uwagi o przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

 

 

29.  Powyżej wymieniony protokół  podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.

 

30.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły;

2) liczbę uczniów, którzy powinni przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgodnie z wykazem,;

3)liczbę uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu;

4) liczbę uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym;

5) liczbę uczniów, którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu, oraz imiona i nazwiska tych uczniów;

6) liczbę uczniów, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;

7) liczbę uczniów, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego;

8)liczbę uczniów, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny;

9)imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w poszczególnych salach egzaminacyjnych w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;

10) informację o zawieszeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz podjętych działaniach;

11) uwagi o przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu;

12) liczbę załączników.

 

31.  Protokół zbiorczy sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji.

 

32.  Do protokołu zbiorczego dołącza się:

1) koperty zawierające zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych;

2) wykazy;

3) kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego.

 

 

33. Prace egzaminacyjne uczniów: zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, a także wykazy oraz kopie zaświadczeń przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty określonego w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i terminie dodatkowym.

 

34.  Protokoły zbiorcze przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 2 lat, licząc od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty określonego w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i terminie dodatkowym.

 

5.  Skład zespołu nadzorującego:

 

1.  W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty (nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu) i co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

 

2.  Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu w danej sali egzaminacyjnej.

 

3.  Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów. 

 

4.  Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.

 

5.  W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w pkt. 1, może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

 

6. Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu.

 

7.  W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić  nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany  egzamin, w tym nauczyciel języka obcego nowożytnego, z zakresu którego jest przeprowadzany egzamin.

 

8.  Jeżeli do egzaminu z języka obcego nowożytnego albo z przedmiotów przeprowadzanych w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym przystępuje uczeń, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, w skład zespołu nadzorującego przebieg tego egzaminu w danej sali egzaminacyjnej zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w pkt. 1, może wchodzić nauczyciel danego języka będący nauczycielem wspomagającym.

 

 

6 Obserwatorzy egzaminu ósmoklasisty

 

1. Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być:

1) delegowani pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2)delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

2.  Obserwatorzy  nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu.

 

3.  Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie

       7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej

        jest ostateczne.

 

4.  W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania

       egzaminu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji

   Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne

       przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich

       uczniów w szkole.

 

XII   WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM

OCENIANIA  ZACHOWANIA

 

(I)

 

Program wychowawczy szkoły jest, obok szkolnego zestawu programów  nauczania, najważniejszym dokumentem określającym działalność edukacyjną szkoły („Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów” – załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999r).

 

 

1. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie                                 w szczególności:

 

a)     Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego                              ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

b)    Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

c)     Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

d)    Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego                    z dobrem innych.

e)     Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej prawdy do osiągnięcia wielkich celów życiowych, i wartości ważnych do odnalezienia własnego miejsca w świecie.

 

f)      Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej                        i w państwie  w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

g)     Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

h)    Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych                            i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

2. Program wychowawczy szkoły zawiera całościowy opis zadań wychowawczych. Są one częściowo określone w ustawach oświatowych                      i rozporządzeniach, które tworzą prawne ramy wypełnione konkretnymi zadaniami ustalonymi przez dyrektora i nauczycieli w konsultacji z rodzicami. Pamiętając o tym, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (art. 48, ust. 11) „Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”, szkoła w zakresie wychowania pełni funkcję wspomagająca i uzupełniająca             w stosunku do działań rodziców. Wspólnym celem zabiegów wychowawczych rodziców i nauczycieli jest dążenie do wykreowania idealnej sylwetki absolwenta szkoły.

(II)    Zarys ideału wychowawczego absolwenta

Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Solcu

 

 

1. Absolwent szkoły podstawowej samodzielnie funkcjonuje w otaczającym go świecie. Łatwo nawiązuje kontakty; ma swój krąg przyjaciół. Pozytywnie patrzy na wszystko, wierzy w siebie i w swoje możliwości. Ma określone zainteresowania, które będą pomocne w dalszej drodze kształcenia.

 

a)  Jest samodzielny. Orientuje się w otaczającym go świecie. Potrafi stawiać    

      sobie cele i je realizować. Korzysta ze wskazanych źródeł wiedzy.

b)  Jest otwarty. Posługuje się mową ciała i dostosowuje treść i formę komunikatu

      do osoby odbiorcy. Dobrze współpracuje w grupie. Rozumie zasady

      demokracji, potrafi dyskutować dostosowując się do obowiązującej formy

      dyskusji, umie  poszukiwać rozwiązań kompromisowych i podporządkować się

      woli większości.

c)  Jest odpowiedzialny. Zdaje sobie sprawę z możliwych następstw różnych

      działań. Gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i swoje

      decyzje –potrafi przyznać się do błędu i wskazuje odwagę cywilną.

      W działaniach zwraca uwagę na względy bezpieczeństwa. W działaniu

      zbiorowym wykazuje poczucie odpowiedzialności za efekty pracy grupy.

 

d)  Jest ciekawy świata. Stale poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk                 

      i  zależności występujących w świecie.

e)  Jest krytyczny. Potrafi krytycznie ocenić konkretną sytuację. Odróżnia fikcję

      od  świata realnego w przekazach medialnych.

f)  Jest rozważny. Nie podejmuje pochopnych decyzji. Przestrzega nawyków 

     higienicznych. Planuje swoją pracę i wypoczynek, wie jak świadomie    

     przeciwdziałać stresowi. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.

g)  Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości  

      obowiązujący w jego otoczeniu. Umie stopniować oceny moralne i dokonywać 

      wyboru w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych.

h)  Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym        

      i  pożądanym. Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z różnych

       możliwości, motywacji oraz odmienności kulturowej.

i)   Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem,

       planując swoje zajęcia. Szanuje swój czas i innych ludzi.

 

5.        Działania wychowawcze szkoły podporządkowane są osiągnięciu przez  

   wychowawców tych cech w maksymalnym dla każdego z nich stopniu.

 

 

 

 

 

 

3.    Zamierzenia swe szkoła realizuje poprzez:

 

 

a)     działania wynikające z pojmowania wychowania jako wymiaru pracy edukacyjnej każdego nauczyciela;

b)    opracowanie i realizację planu wychowawczego na poszczególne lata nauki;

c)     określenie powinności wychowawcy klasowego;

d)    ustalenie zasad i kryteriów oceniania zachowania uczniów;

e)     ustalenie zasad współpracy wychowawczej z rodzicami;

f)      opracowanie zasad funkcjonowania i zadań samorządu uczniowskiego;

g)     działania wychowawcze zaprojektowane w różnego rodzaju programach wychowawczych.

 

 

 

(III)  Powinności wychowawcy klasowego

 

1.  Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej    

     nad  uczniami.

 

2. Wychowawca powinien:

a)     organizować zajęcia zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów;

b)    współdziałać z nauczycielami uczącymi  w klasie, której jest wychowawcą dla doskonalenia procesu dydaktyczno – wychowawczego, koordynować pracę nauczycieli w zakresie ścieżek edukacyjnych;

c)     współpracować z pielęgniarzem szkolnym i rodzicami w celu wczesnego wykrywania chorób i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn społecznego niedostosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska;

d)    inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną pomoc w tym zakresie;

e)     informować rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych                     i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować wzajemne kontakty między rodzicami, nauczycielami i dyrektorem, przeprowadzić co najmniej jedno zebranie z rodzicami w każdym z dwóch semestrów;

f)      współdziałać z radą pedagogiczną, radą rodziców w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, prowadzić działania dla upowszechnienia kultury pedagogicznej wśród uczniów;

g)     inspirować i organizować środowisko wychowawcze na rzecz szkoły                         i prowadzić do jak najpełniejszej integracji szkoły ze środowiskiem;

h)    inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich oraz sprawować opiekę nad samorządem klasowym;

i)       systematycznie oddziaływać na wychowanków w celu kształcenia ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny, wyrabiania pożądanych postaw społecznych  i obywatelskich nacechowanych zdolnością dostrzegania                                    i rozwiązywania problemów środowiska;

j)       wyrabiać u uczniów trwałe nawyki uczestniczenia w życiu szkoły, uczyć samodzielności oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

k)    czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego;

l)       prowadzić dokumentację wychowawcy klasowego;

m)  na tydzień przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego przedstawić dyrektorowi plan pracy wychowawczej i tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy zgodnie z planem wychowawczym szkoły;

n)    diagnozuje zmiany w środowisku klasowym;

o)    zapoznaje lub przypomina status szkoły- prawa, obowiązki ucznia, nagrody;

p)    zapoznaje lub przypomina WSO- Kryteria zachowania, sposób oceniania, możliwość odwołania się od oceny, możliwość poprawy oceny;

q)    zapoznaje uczniów z wykazem przedmiotów obowiązkowych, nadobowiązkowych, zajęć dodatkowych, informacji o konkursach, kalendarzem uroczystości i uczniów odpowiedzialnych za przygotowanie, nauczycieli uczących w danej szkole , zmian pracowników;

r)      podanie do wiadomości tygodniowego planu zajęć lekcyjnych                                       i pozalekcyjnych;

s)     przypomnienie o zasadach bezpiecznego zachowania się w szkole i na drodze do szkoły;

t)      podanie szkolnego kalendarza roku;

 

 

 

(IV)  Zasady oceniania

 

Ocenianiu podlega:

 

1.     Zachowanie ucznia

 

2.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

3.     Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

 

4.     Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

·        Informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

·        Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

·        Motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;

·        Dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  w zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 

5.     Ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

 

 

6.     Ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według  przyjętej skali i w formach przyjętych w szkole uczniowi spełniający obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

 

7.     Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania;

 

 

(V)  Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia:

 

(1.) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

 

·        Stosunek do nauki: W stosunku do swoich możliwości, warunków                       i wkładu pracy uczeń osiąga wyniki:

a)                                          wysokie                                                                            3

b)                                        przeciętne                                                                     2

c)                                          raczej niskie                                                                  1

d)                                        zdecydowanie zbyt niskie                                              0                                                     

 

 

(2.) Frekwencja:

 

 Usprawiedliwienia, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych

 

Nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych i w świetlicy szkolnej usprawiedliwiają rodzice lub prawni opiekunowie w terminie do pierwszej godziny wychowawczej. Uczeń posiada dzienniczek do korespondencji: rodzic – wychowawca, podpisany imieniem i nazwiskiem. Na pierwszej stronie powinny znajdować się podpisy obojga rodziców lub opiekunów. Rodzic może zwolnić telefonicznie dziecko, a później przekazać pisemne potwierdzenie . Spóźnienia usprawiedliwia uczeń w formie ustnej a w sytuacjach wątpliwych rodzic w formie pisemnej lub telefonicznej.

 

 

a) Uczeń ma wszystkie nieobecności i spóźnienia usprawiedliwione

     w terminie                                                                                                          3                    

b) Uczeń ma niewielka liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności

    (łącznie do 15)                                                                                                     2

c) Uczeń czasami opuszcza lekcje lub spóźnia się (łączna liczba godzin           nieusprawiedliwionych  od 16 do 25)                                                                  1

d) Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia        0

 

Nieobecności uczniów na zajęciach usprawiedliwiają rodzice (opiekunowie) na piśmie w terminie 1 tygodnia od daty nieobecności. Spóźnienia usprawiedliwiają rodzice (opiekunowie) lub uczeń w formie ustnej lub pisemnej wychowawcy klasy lub nauczycielowi, na którego zajęcia spóźnił się.

    

(3.) Sumienność, poczucie odpowiedzialności 

 

·       Udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie

   

   a)   Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć (posiada zeszyt przedmiotowy, podręcznik, ma odrobioną pracę domową ustną lub pisemną, posiada niezbędne przybory wynikające ze specyfiki przedmiotu), uważa w czasie lekcji, jest aktywny, zachowuje się poprawnie. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji musi mieć uzasadnienie (usprawiedliwiona nieobecność w szkole, usprawiedliwienie od rodziców). Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z danego przedmiotu. Jest sumienny i odpowiedzialny,  wywiązuje się z powierzonych zadań oraz sam dobrowolnie się ich  podejmuje.                                                                                                3

 

 b)  Uczeń ma niewiele uwag dotyczących stosunku do zajęć edukacyjnych  jest sumienny i odpowiedzialny, wywiązuje się z powierzonych zadań. (łącznie                do 10 uwag).                                                                                             2            

     

    c)   Uczeń ma kilkanaście uwag dotyczących stosunku do zajęć edukacyjnych

          (łącznie do 20 uwag). Często jest niesumienny i nieodpowiedzialny,                    zdarza mu się nie wykonywać powierzonych zadań.                                1

 

d)   Uczeń nagminnie lekceważy obowiązki edukacyjne. Niezbędna jest interwencja u wychowawcy, dyrektora, rodzica lub opiekuna) Jest  niesumienny i nieodpowiedzialny. Odmawia wykonywania zadań.          0   

 

(4.) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

 

a)    W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze  reaguje na dostrzeżone przejawy zła, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, mienia publicznego i własności prywatnej, chętnie pomaga kolegom, jest aktywny w działaniach na rzecz zespołu.                   3   

                                                                                                 

b)     Uczeń zwykle postępuje uczciwie i reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje pracę własną i cudzą, mienie publiczne i prywatne, nie uchyla się od pomocy kolegom.                                                                                           2

 

c)      Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, nie zawsze reaguje na przejawy zła, zdarzyło się, że nie wykazywał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub innych, naraził na uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, niechętnie pracuje na rzecz zespołu.           1

 

 

d)     Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje pracy i własności, odmawia działania na rzecz zespołu.                                                                             0

 

 

 

 

(5.) Dbałość o dobro i tradycje szkoły

 

a)    Uczeń aktywnie uczestniczy w konkursach, olimpiadach, akademiach                         i uroczystościach, albo prowadzi intensywne samokształcenie (np. podejmuje i starannie samodzielnie wykonuje prace nadobowiązkowe               z różnych przedmiotów), co przynosi mu osiągnięcia w postaci sukcesów naukowych, sportowych, artystycznych lub w innych dziedzinach, rozsławiając dobre imię  tradycje szkoły.                                                     3

 

b)     Uczeń uczestniczy w konkursach, olimpiadach, akademiach                                   i uroczystościach lub prosi nauczycieli o wskazówki do samodzielnej             pracy, uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji, zależy mu na dobru                 i tradycjach szkoły.                                                                                      2

 

 

c)      Uczeń nie jest zainteresowany udziałem w konkursach, olimpiadach,  

     akademiach i uroczystościach, są mu obojętne dobro i tradycje                    

     szkoły.                                                                                                   1

 

d)     Uczniowi nie zależy na dobru i tradycjach szkoły, odmawia                               udziału w konkursach, olimpiadach, akademiach i uroczystościach.          0

 

(6.) Dbałość o piękno mowy ojczystej

 

a)      Uczeń w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie                  dyskutować.                                                                                                3

 

b)       Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń użył mało kulturalnego                             słownictwa w rozmowach lub dyskusji.                                                     2

 

 

c)        Uczeń często używa wulgaryzmów w rozmowach czy  dyskusji.            1

 

d)       Uczeń zwykle używa wulgaryzmów, nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy, czy dyskusji.                       0

 

 

(7.) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 

a)   Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz troski              

     o zdrowie  własne i innych, prawidłowo reaguje na występujące    

     zagrożenia                                                                                                  3

 

b)   Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie zdrowia                              i bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył                                   takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę.                         2

 

c)      Czasami  (kilkakrotnie) trzeba było zwracać uczniowi uwagę na to, że                       jego postępowanie może spowodować lub powoduje zagrożenie zdrowia                       i bezpieczeństwa jego lub innych osób, niekiedy lekceważy on takie                    zagrożenie, ale reaguje na zwracane mu uwagi.                                           1

 

d)    Zachowanie ucznia często stwarza zagrożenie, lekceważy on        niebezpieczeństwo, nie reaguje na zawracane mu uwagi.                            0

 

 

(8.) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

 

a)    Uczeń jest taktowny , kulturalny, życzliwie usposobiony, szanuje godność    osobistą własną i innych.                                                                             3

 

b)     Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie albo niekulturalnie, nie uszanował godności własnej lub innych.                      2

 

c)      Uczeń często bywa nietaktowny i niekulturalny, uchybia godności          własnej i innych osób.                                                                                 1

 

 

d)     Uczeń zwykle jest nietaktowny i niekulturalny, agresywny, uchybia godności własnej lub innych osób.                                                              0

    

 

     (9.) Okazywanie szacunku innym osobom.

 

Właściwe zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

 

 

a) Uczeń jest zawsze taktowny, kulturalny, zwraca się z szacunkiem do   nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Zachowuje kulturę słowa,     umie dyskutować.                                                                                       3                                                                                  

      

        b) Uczeń zazwyczaj jest kulturalny, taktowny, okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom. Zdarzyło się, że użył mało kulturalnego słownictwa. Złe zachowanie potrafi sam ocenić i wyciągnąć wnioski.           (ma 1 do 2 uwag)                                                                                        2                         

 

c) Uczeń często nie jest taktowny i kulturalny, nie okazuje szacunku innym,          ale rozumie swoje złe zachowanie. Często używa wulgaryzmów                     (ma 3 do 5 uwag)                                                                                         1

 

      d) Uczeń zwykle nie jest taktowny i kulturalny, nie okazuje szacunku innym. Zwykle używa wulgaryzmów. Nie chce zmienić swojego zachowania, nie przejawia chęci poprawy.                                                                           0

 

     (10.) Postawa wobec nałogów i uzależnień:                             

a)     Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy  uzależnień, sam deklaruje, że jest od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladowania.  3    

                                                                                        

b) Jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły i sytuacja  taka nie powtórzyła się.                                                                              2

c)  Kilkakrotnie (2-4 razy) stwierdzono, że uczeń palił papierosy na terenie  szkoły.                                                                                                        1

 

b)    Uczeń palił papierosy, pił alkohol lub przyjmował narkotyki, czym naraził na uszczerbek własne zdrowie i dobre imię szkoły.                                   0

 

(11.) Dbałość o wygląd zewnętrzny:

  

 Dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju:

 

     a)  Uczeń dba o swój wygląd, jest czysty, nie zapomina o zmianie obuwia. Podczas uroczystości szkolnych jest stosownie ubrany, posiada strój galowy: biała bluzka lub koszula, granatowe spodnie, spódniczka, półbuty, beżowe rajstopy w kolorze naturalnym.                    3

          (Za niestosowne uważa się makijaż, gołe plecy, brzuch, dekolt, farbowanie włosów, pomalowane paznokcie, noszenie kolczyków w nieodpowiednich miejscach, dziewczęta mogą nosić kolczyki w uszach, na lekcje w-f wszystkie ozdoby powinny być zdjęte)                                                                                            

 

    b)   Czasami (do 5 razy) zwracano uczniowi uwagę na złamanie zasad           dotyczących wyglądu zewnętrznego                                                           2                                                        

 

    c)  Uczniowi trzeba często przypominać zasady dotyczące wyglądu                 zewnętrznego (od 6 do 10 uwag)                                                                1                    

      

    d)  Uczeń zazwyczaj nie stosuje się do ustalonych zasad dotyczących wyglądy   zewnętrznego (powyżej 10 uwag)                                                               0

 

  (12.) Zasady korzystania z komórek i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu w szkole.

 

Podczas pobytu w szkole nie wolno używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Nie wolno filmować, fotografować, utrwalać głosu i upubliczniać wizerunku nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów, bez ich wiedzy i zgody. Nie wolno nagrywać i upubliczniać, i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji.

Za pobyt w szkole rozumie się czas od momentu wejścia na teren szkoły, do momentu jego opuszczenia. W razie potrzeby uczeń i rodzice lub prawni opiekunowie maja możliwość kontaktowania się z dzieckiem poprzez szkolny aparat telefoniczny.

Jeśli uczeń użyje komórki lub innego urządzenia elektronicznego, nauczyciel lub pracownik szkoły ma prawo je zabrać.

Po odbiór wezwany jest rodzic lub prawny opiekun.    

                                                                             

a)  Uczeń podczas pobytu w szkole nie używa komórki, dyktafonu, mp-3, aparatu   fotograficznego i innych urządzeń zakłócających naukę i zagrażających     bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.                                                                                                        3

b)  Zdarzyło się (1 raz), że uczeń użył komórki lub innego urządzenia elektronicznego podczas pobytu w szkole.                                                     2

c) Uczeń (2 razy) użył komórki lub innego urządzenia  elektronicznego podczas pobytu w szkole.                                                                                            1

d)  Uczeń często (3 i więcej razy) używał komórki lub innych urządzeń      elektronicznych.                                                                                              0

 Dopuszczone jest korzystanie z telefonów komórkowych na zajęciach w celach dydaktycznych, za zgodą nauczyciela.                                                                                           

                                                                                            

13. Udział w realizacji projektu  (dotyczy tylko klas realizujących  projekt gimnazjalny)

 a)  Wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich                                                            etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków                                 w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się            krytyczną umiejętność dokonywania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków -                                                                                                    3

 b) Był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny,              a jego współpraca z pozostałymi członkami była rzeczowa i nacechowana               życzliwością                                                                                                   2 

c) Współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadanie, przy czym jego działania były podejmowane po interwencji opiekuna projektu                                              1

d) Mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt               nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją              były opóźnienia w realizacji projektu lub realizacji zadań przez innych członków zespołu                                                                                              0

 W przypadku popełnienia przez ucznia wykroczeń: posiadania, sprzedaży                      i zażywania narkotyków, picia alkoholu lub podawania go innym, kradzieży, rozboju, zachowania wymagającego interwencji policji lub straży pożarnej,              gróźb pod adresem uczniów i nauczycieli i pracowników szkolnych, fałszowania dokumentów szkolnych, otrzymuje ocenę naganną z zachowania bez względu na ilość uzyskanych punktów.

 

 

(VI) Zasady wystawiania ocen  zachowania

 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów

    oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz

    kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej

    niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach

    ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

a)     funkcjonowanie ucznia w środowisku szkoły,

b)    reprezentowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

3.Wychowawca wystawia ocenę po konsultacji z nauczycielami, opiekunami świetlicy oraz z osobami sprawującymi opiekę w autobusie i innymi

    pracownikami szkoły i  uczniami.

4. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca na zakończenie każdego semestru

5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

     Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel

      uzasadnia ustaloną ocenę.

 

      Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania,                  w terminie i formie określonej w statucie szkoły.

 

     Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

     Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego zachowania oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

     Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu   

     umiarkowanym lub znacznym począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,  

     polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz

     ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

     Klasyfikacja roczna począwszy od  klasy IV do VI i od I gimnazjum do III gimnazjum, polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w statucie szkoły

 

     Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania    

     jest ostateczna, z wyjątkiem kiedy uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun)   

     zgłoszą zastrzeżenia do Dyrektora szkoły  w ciągu 7 dni, że ocena została 

     ustalona niezgodnie z przepisami.

 

     Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia                             

    w szczególności:

 

·        Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

·        Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

·        Dbałość o honor i tradycje szkoły

·        Dbałość o piękno ojczystej mowy

·        Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

·        Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

·        Okazywanie szacunku innym osobom.

 

          Śródroczną ocenę zachowania ustala się według skali określonej w statucie   

     szkoły z tym ,że śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  zachowania  

      dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu    

      umiarkowanym lub   znacznym są ocenami opisowymi

 

5  a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego

       stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić

       wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na

       podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo

       indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni

       psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni

       specjalistycznej.

 

 

         Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się     

         według następującej skali:

 

         * wzorowe

         * bardzo dobre

         * dobre

         * poprawne

         * nieodpowiednie

         * naganne

 

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

                         

a)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

          b)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

    programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu                        

    w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę  

    klasyfikacyjną  zachowania.

 

7. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną

    ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy

    programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie

    szkoły nie kończy szkoły.

 

8. Do śródrocznego i końcowego oceniania poszczególnych kategorii od 0-3 

     służy tabela, według której nauczyciel ocenia poszczególnych uczniów.

     Tabela jest załącznikiem do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

     Zachowania dla każdego wychowawcy

 

9. Punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (1-9) sumuje się i przelicza

     w następujący sposób:

 

Łączna liczba punktów                                       Zachowanie

                                                                           

 35 - 36                                                                wzorowe  

 30 - 34                                                                bardzo dobre

 24 - 29                                                                dobre                                                            

 17 - 23                                                                poprawne

   9 - 16                                                                nieodpowiednie

   0 -   8                                                                naganne

 

10. Wystawiając końcoworoczną ocenę z zachowania wychowawca sumuje

      punktacje semestru pierwszego i drugiego. Oblicza średnią arytmetyczną                    

      z  obydwu semestrów:

Łączna liczba punktów (36)                              Zachowanie

 35 - 36                                                                wzorowe  

30 - 34                                                                 bardzo dobre

24 - 29                                                                 dobre                                        

17 - 23                                                                 poprawne

  9 - 16                                                                 nieodpowiednie

   0 - 8                                                                  naganne

 

Punktacja z uwzględnieniem projektu edukacyjnego.

Łączna liczba punktów (39)                             Zachowanie

  38 - 39                                                               wzorowe  

  33 - 37                                                               bardzo dobre

  29 - 32                                                               dobre                                

  20 - 28                                                                poprawne

  11 - 19                                                                nieodpowiednie

    0 - 10                                                                naganne