PROGRAM

 

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta

 

w Solcu

 

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solec  2018

 

 

Spis treści

 

I. PODSTAWA PRAWNA.........................................................................................................3

1. Obowiązujące akty prawne………………………………………………………………….3

2. Dokumenty szkolne…………………...……………………………………………………..4

II. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZYCZO-

PROFILAKTYCZNYCH…………………………………………………………………..….5

III. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU……..……………………………….…....6

IV. MISJA SZKOŁY…………………………….……………………………………..…..….7

V. SYLWETKA UCZNIA I MODEL ABSOLWENTA……………......…..........….….……10

VI. CELE GŁÓWNE……………………………………………………………...…….……12

1.      Działania wychowawczo-profilaktyczne realizowane w roku szkolnym 2018/2019….…15

VII. ZADANIA I OBOWIĄZKI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY…………………………………………...…….16

VIII. CELE SZCZEGÓŁOWE………………………………………….……………………20

IX. METODY EWALUACJI...................................................................................................21

X. ZAŁĄCZNIKI

1.Harmonogram realizacji zadań zapisanych w programie wychowawczo-profilaktycznym.

2. Plan Pracy Szkoły.

3. Kalendarz uroczystości szkolnych.

 

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 

1.      Obowiązujące akty prawne

 

·        Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (dz. U. 1249).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów                                z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

·        Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród                  w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. nr 78 poz. 483 ze zm.).

·        Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526).

·        Ustawa z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) .

·        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego          w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

·        Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

·        Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U.    z 2017 r. poz. 783).

·        Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 298).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem

społecznym. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578).

·         Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018.

·         Statut Szkoły Podstawowej im. Wł. ST. Reymonta w Solcu.

·         Analizy środowiskowe mające na celu rozpoznanie oczekiwań rodziców i potrzeb dziecka w sferze opiekuńczo- wychowawczej.

·         Wnioski Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców.

 

2. Dokumenty szkolne

·  Statut Szkoły,

·  Koncepcja Pracy Szkoły,

·  Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny  2017/2018,

·  Wewnątrzszkolny System Oceniania,

·  Wyniki nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez Dyrektora Szkoły,

·  Wnioski z pracy zespołów zadaniowych oraz zespołu wychowawczego,

·  Wnioski z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej,

·  Opracowania ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

realizowanych w roku 2017/2018.

 

II.                SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYCH

 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne realizowane są w ramach:

·lekcji wychowawczych,

·lekcji przedmiotowych,

·zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań, godzin wyrównawczych, SKS-ów,                            zajęć świetlicowych, lekcji bibliotecznych, warsztatów,

zajęć sportowych, zajęć WDŻWR,

·wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych,

·współpracy z rodzicami, która obejmuje:

- natychmiastowy kontakt w niepokojących sytuacjach wychowawczych (telefoniczny,

listowny, osobisty),

- stały kontakt podczas zebrań, okresowych spotkań i konsultacji,

- stały kontakt i współdziałanie z Radą Rodziców,

- spotkania z pedagogiem szkolnym i psychologiem,

·pracy Samorządu Uczniowskiego,

·wystaw prac plastycznych, inscenizacji teatralnych przygotowywanych przez uczniów

na  terenie szkoły,

·wyjść do placówek kulturalno-oświatowych – wyjazdy do teatru, muzeum, kina,

·indywidualnej pracy psychologiczno-pedagogicznej z uczniem,

·współpracy z instytucjami wspierającymi funkcjonowanie szkoły i rodziny:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, GOPS, PCPR, Rodzinny  Dom

Dziecka, Policja, Straż Pożarna, Poradnia NZOZ Medicus, Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Soleckiej),

·zajęć grupowych o charakterze psychologiczno-edukacyjnym i terapeutycznym (zajęcia

korekcyjno-kompensacyjne i zajęcia rewalidacyjne),

·akcji charytatywnych i ekologicznych,

·zawodów i imprez sportowych,

·festynów,

·rekolekcji,

·prowadzenia filmoteki i kroniki szkolnej,

·stałego uaktualniania strony internetowej.

 

 

III.             PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

Podstawowym celem programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego             w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta jest wspieranie dzieci  i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym i ryzykownym. Zadania zawarte w programie mają służyć wzmacnianiu w uczniu poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej, a także mają wspomagać we wprowadzaniu go w świat altruizmu, patriotyzmu, godności własnej i poszanowania godności innych oraz szacunku dla życia          i rodziny.

Program opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną,            Radę Rodziców  i Samorząd Uczniowski, wynikających  z przyjętej w szkole koncepcji pracy.     Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły          i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania       i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

·         ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych, rodziców,

·         wyników ewaluacji (wewnętrznej, zewnętrznej),

·         wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora,

·         ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2017/2018,

·         wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych,

·         uwag, spostrzeżeń i wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

·        powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

·        zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

·        respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski),

·        współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (udział organizacji,                stowarzyszeń oraz instytucji pomocowych wspierających działalność wychowawczą       i profilaktyczną szkoły),

·        współodpowiedzialność wszystkich podmiotów za efekty realizacji programu,

 

IV.             MISJA SZKOŁY

 

Misją naszej szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów we współpracy z ich rodzicami, w duchu wartości, wyrastających z polskiego dziedzictwa kulturowego,                w poczuciu odpowiedzialności za siebie i za innych, w miłości Ojczyzny przy jednoczesnym kształtowaniu umiejętności rozumienia i poszanowania innych kultur. Nasza szkoła pragnie wspomagać swoich wychowanków w ich wszechstronnym rozwoju intelektualnym, moralnym, społecznym i emocjonalnym. Dążymy do tego, aby harmonijnie realizowała ona funkcję dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą, stwarzając możliwość aktywnego rozwoju wszystkich talentów i sfer osobowości ucznia, służąc mu znakomitą kadrą nauczycielską oraz kompetentną pomocą pedagogiczną, psychologiczną i duchową.

Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu to szkoła z przyszłością
i perspektywami na lepsze jutro. Dyrektor poprzez swoją pracę, pracę kadry pedagogicznej, zespołu obsługi i sekretariatu oraz we współpracy z rodzicami będzie robił wszystko aby szkoła reprezentowała:

·        wysoki poziom nauki poparty wynikami uczniów, wynikami uzyskanymi                z egzaminów gimnazjalnych,  konkursów  przedmiotowych, szkolnych, międzyszkolnych  i sportowych,

·        bogatą gamę zajęć pozalekcyjnych,

·        zatrudniała kadrę z wysokimi kwalifikacjami,

·        rodzice byli partnerami w podejmowaniu przez szkołę decyzji,

·        żeby postać Reymonta – patrona szkoły była wzorem do naśladowania
w kultywowaniu polskiej wsi,

·        dzieci uczyły się godności człowieka, tolerancji, odpowiedzialności, sprawiedliwości, posługiwania się tylko prawdą, pozytywnie myślały,

·        aby poprzez szukanie partnerskich szkół i wymiany międzynarodowe dzieci miały szansę odwiedzić najdalsze zakątki świata, poznawać język, kulturę                 
 i tradycję innych narodów,

·        szkoła nasza poprzez wyrównanie szans z młodzieżą wiejską ma otwierać  drzwi do lepszego przyszłego  życia.

Szkoła pielęgnuje piękno w każdym  uczniu, który jako jej absolwent często wraca do niej w miłych wspomnieniach.  Jest to miejsce rozwijające zainteresowania
i marzenia. Nasza szkoła pokazuje, jak się uczyć i samodzielnie zdobywać wiedzę,         jak radzić sobie w zmieniającej się rzeczywistości. Pokazuje, jak być otwartym na drugiego człowieka, szanować jego prawa, tolerować poglądy.
Będziemy robić wszystko aby w naszej szkole chciało się przebywać zarówno w czasie obowiązkowych zajęć,       jak i na zajęciach rozwijających talenty. Aby uczęszczanie do takiej szkoły dawało tylko radość i przygotowywało do życia w świecie dorosłych. Szkoła Podstawowa w Solcu to droga wspólnych działań Dyrektora, Rady Pedagogicznej, dzieci oraz Organu Prowadzącego szkołę i Organu Nadzorującego ją. Każde dziecko w tej szkole ma zapewnione warunki rozwoju umiejętności i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie nauki i które kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i środowiska.
        Realizację celów dydaktycznych i wychowawczych  w naszej szkole zapewnia odpowiedni wybór programów nauczania, wykwalifikowana kadra pedagogiczna,               nie przepełnione klasy  a co za tym idzie  indywidualne podejście do każdego dziecka oraz przyjazna atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji.
         Szkoła zapewnia bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego,
a różnorodność zajęć pozalekcyjnych powoduje, że uczeń chętnie w nich uczestniczy i ma satysfakcję z pobytu tutaj. Podejmowane przez szkołę działania, umożliwiają uczniom odkrywanie świata i ich miejsca w świecie w sposób niekonwencjonalny, wieloaspektowy i twórczy, tworząc zintegrowany, holistyczny obraz rzeczywistości. Działania te motywują do poszukiwania prawdy, dobra i piękna w świecie.

Dyrektor, nauczyciele, dzieci, rodzice, Wójt Gminy Gostynin oraz wszyscy Partnerzy
z którymi mamy możliwość współpracować pragną spełniać dziecięce marzenia, rozbudzać
w dziecku uczniowską ciekawość, motywować do podejmowania pozytywnych działań                     i rozwijania wszelkich zainteresowań. Robimy wszystko aby szkoła nasza była miejscem,      w którym dziecko jest bezpieczne, z dala od wulgaryzmów, przemocy i narkotyków.

 

Szkoła nasza zapewnia uczniom:

 

·      edukację, wychowanie oraz opiekę na wysokim poziomie,

·      naukę języków już od najmłodszych klas ( j. angielski, j. niemiecki),

·      naukę w kolorowych, dobrze wyposażonych salach,

·      nowocześnie wyposażoną bibliotekę z czytelnią,

·      nowoczesną pracownię językową,

·      nowoczesna pracownię komputerową,

·      szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych,

·      rozrywki kulturalno-oświatowe: wycieczki, rajdy, biwaki, wyjazdy na Zieloną Szkołę,

·      udział w wymianach międzynarodowych,

·      bezpieczny i atrakcyjnie urządzony plac zabaw dla dzieci młodszych
z wykorzystaniem do zajęć w terenie,

·      nowoczesne boisko,

·      stronę internetową, za pomocą, której rodzice mogą mieć stały kontakt ze szkołą,

·      pomoc pedagoga w sytuacjach trudnych wychowawczo,

·      łączenie tradycji z nowoczesnością,

·      popularyzowanie twórczości Reymonta – patrona szkoły,

·      rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich,

·      rozbudzanie wrażliwości na piękno prozy Reymonta,

·      promowanie młodych talentów,

·      naukę tańców i piosenek ludowych,

·      wzbogacenie wiedzy na temat historii regionu (zwyczajów, obrzędów, obyczajów ),

·      wychowanie ucznia, który jest otwarty, wrażliwy, tolerancyjny i potrafi właściwie funkcjonować   w otaczającym go świecie.

Szkoła nasza nie tylko ma uczyć dzieci tego co niesie ze sobą podstawa programowa, chcemy dzielić się z dziećmi i rodzicami swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Włączamy i pragniemy dalej włączać naszych uczniów w projekty i przedsięwzięcia,                które pozwolą im rozwijać swoje umiejętności oraz wzbogacać wiedzę szeroko wykraczającą poza progi szkolnych schematów.

 

 

V.                SYLWETKA UCZNIA I  MODEL ABSOLWENTA

 

Nasza szkoła dąży do tego, aby jej uczeń, wychowanek i absolwent był człowiekiem dojrzałym pod względem moralnym, intelektualnym, emocjonalnym, społecznym                     i obywatelskim, powinien być osobą twórczą, samodzielną i odpowiedzialną, prawą, uczciwą i kulturalną; młodym człowiekiem, pragnącym wciąż kształcić się w sferze intelektualnej         i rozwijać swoją osobowość.

 

Uczeń naszej szkoły jest:

 

 

 

 

zna:

 

potrafi:

 

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu jest przygotowanie absolwenta, który:

 

 

VI.             CELE GŁÓWNE

 

Zadanie wychowania dzieci leży przede wszystkim po stronie rodziców, a szkoła stanowi       w tym względzie istotne wsparcie. Rolą nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie rodziców w wychowaniu mającym na celu budowanie postaw społecznych i rozbudzanie strony poznawczej ucznia, ukształtowanej na poszukiwaniu dobra i prawdy. Szkoła prowadzi działania z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganie ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze intelektualnej, moralnej, społecznej i emocjonalnej.

Realizacja tych celów dokonuje się przez działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne.

 

Działania wychowawcze obejmują:

 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje         w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków                         i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,        w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału    w działaniach z zakresu wolontariatu,

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sztuce narodowej        i światowej,

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działania edukacyjne obejmują:

1)     poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,            a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania     w tego typu przypadkach,

2)     rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

3)     kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

4)     kształtowanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności,

5)     kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków             w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

6)     prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli                         i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

7)     doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działania informacyjne obejmują:

1)     dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych       i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

2)     udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów                       i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

3)     przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych              z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

4)     informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów                   o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz           o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działania profilaktyczne obejmują:

1)     wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

2)     wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

3)     wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

4)     realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,      o których mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

5)     przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,                  jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,      w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności                  i satysfakcji życiowej,

6)     kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

7)     doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów                         i wychowanków zachowań ryzykownych,

8)     włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,        o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

1.      Działania wychowawczo-profilaktyczne realizowane w roku szkolnym 2018/2019

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej
są ukierunkowane na:

·        wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

·        zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

·        przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),

·        rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

·        pomoc uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

·        przeciwdziałanie uzależnieniom oraz kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

·        przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, w tym korzystanie
ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu  i narkotyków),

·        eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

·        zapobieganie niebezpieczeństwu związanego z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

·        znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

·        znajomości zasad prawidłowego zachowania na wypadek zagrożenia pożarem, atakiem terrorystyczny,

·        rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, ze szczególnym naciskiem na bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci,

·        kształcenie zawodowe, przygotowanie uczniów do dalszej drogi zawodowej oparte na ścisłej współpracy z doradą zawodowym.

 

 

 

 

 

VII.          ZADANIA I OBOWIĄZKI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

1.      Dyrektor szkoły:

·      stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

·      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

·      inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań      w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

·      stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń     i innych organizacji,

·      współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

·      czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

·      nadzoruje zgodność działania szkoły ze Statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

·      nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

2.      Rada pedagogiczna:

·      uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

·      opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go            w porozumieniu z Radą Rodziców,

·      opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli              w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

·      uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

·      uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

3.      Nauczyciele:

·      współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

·      reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

·      reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

·      przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania                                w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

·      udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

·      kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

·      rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach         w nauce na swoich zajęciach,

·      wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

4.      Wychowawcy klas:

·         diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

·         rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

·         na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych                  w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów oraz dokonują jego ewaluacji,

·      zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym           i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

·      są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,

·      oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

·      współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

·      wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

·      rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

·      dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

·      podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,

·      współpracują z sądem, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

·      podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 

5.      Zespół wychowawców:

·      opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, daje propozycje modyfikacji zasad usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania,

·      analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,

·      ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,

·      przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej            i profilaktycznej szkoły.

6.      Pedagog szkolny:

·      diagnozuje środowisko wychowawcze,

·      zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,

·      współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,

·      zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

·      współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,

·      współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym            z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, stacją sanitarno-epidemiologiczną,

·      prowadzi zajęcia z uczniami w związku z opieką psychologiczno-pedagogiczną,

·      koordynuje prace związane z opracowaniem Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

 

7.      Rodzice:

·      współtworzą szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,

·      uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

·      uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez szkołę,

·      zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

·      współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

·      dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

·      Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły.

 

8.      Samorząd Uczniowski:

·         jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami                i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,

·      uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

·      współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,

·      prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

·      reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

·      propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

·      dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

·      podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

 

VIII.       CELE SZCZEGÓŁOWE

 

Szczegółowe cele programu są wynikiem diagnozy przeprowadzonej w szkole, w tym ewaluacji dotychczasowego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 

1.      Rozbudzanie aktywności poznawczej, rozwijanie umiejętności kreatywnego                 i innowacyjnego myślenia.

2.      Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy i kształtowanie umiejętności świadomego wyboru informacji.

3.      Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, zainteresowań, talentów i ich twórczym wykorzystaniu.

4.      Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z trudnościami szkolnymi.

5.      Motywowanie do zdobywania wiedzy, umiejętności oraz ukazywanie korzyści z ich posiadania.

6.      Rozwijanie potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

7.      Kształcenie zawodowe.Rozwój doradztwa zawodowego.

 

OBSZAR ROZWOJU MORALNEGO

 

  1. Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej.
  2. Kształtowanie poszanowania dziedzictwa narodowego i świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych.

3.      Tworzenie i uczestniczenie w tradycji szkoły, wsi, regionu.

4.      Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji         i szacunku dla innych narodów, kultur, religii.

5.      Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję.

 

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO

 

1.      Rozwijanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.

2.      Zapewnienie warunków bezpiecznego przebywania ucznia w szkole.

3.      Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy.

4.      Propagowanie wiedzy o substancjach uzależniających i zagrożeniach związanych z ich używaniem.

5.      Pomoc uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

6.      Propagowanie zdrowego stylu życia i działań ekologicznych.

7.      Rozwijanie świadomości potrzeb wynikających z faz rozwojowych człowieka.

 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 

1.      Poznawanie własnej sfery uczuciowej, uczenie się umiejętności okazywania uczuć       i kierowanie emocjami.

2.      Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

3.      Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły.

4.      Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła (wskazujemy wzorce, pozytywne postawy.

 

IX. METODY EWALUACJI

 

Realizacja zadań wychowawczych i ich efekty podlegają systematycznej obserwacji                i ocenie. W celu modyfikacji tych działań i podnoszenia skuteczności Programu Wychowawczo-Profilaktycznego wykorzystywane są następujące narzędzia pracy:

·        obserwacje zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

·        analiza dokumentacji,

·        przeprowadzenie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych,

·        rozmowy z rodzicami,

·        wymiana spostrzeżeń w zespołach wychowawców, nauczycieli i pedagoga szkolnego,

·        analiza przypadków.

Ewaluację programu przeprowadza w każdym roku szkolnym powołany przez Dyrektora Zespół ds. ewaluacji programu Wychowawczo-Profilaktycznego.           Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostaje zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta         w Solcu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły w dniu 13.09.2018 r.  a następnie zatwierdzony uchwałą Rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r.

 

 

Opracowali:

 

P. Bogusława Filińska – os. koordynująca

P. Maria Rzepnikowska

P. Małgorzata Żuber

P. Ewa Sobczyk

P. Kamila Derol

 

 

Zapoznałem/am się:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
Harmonogram realizacji zadań zapisanych w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Intelektualna

 

 

Rozbudzanie aktywności poznawczej, rozwijanie umiejętności kreatywnego i innowacyjnego myślenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v  Odpowiednio dobieramy programy edukacyjne.

v  Realizujemy nową podstawę kształcenia ogólnego.

v  Stosujemy aktywne metody nauczania.

v  Przygotowujemy i bierzemy     udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, olimpiadach.

v  Diagnozujemy możliwości edukacyjne uczniów i ich środowiska rodzinnego.

v  Zapoznajemy uczniów z WSO, z zakresem materiału z poszczególnych przedmiotów.

v  Wskazujemy autorytety, organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi.

v  Zapoznajemy uczniów z różnymi technikami uczenia się.

v  Rozwijamy współpracę z biblioteką gminną.

v  Rozwijamy umiejętności wyrażania swoich myśli i poprawnego pisania (np. publikujemy teksty na stronie internetowej, organizujemy konkursy ortograficzne, recytatorskie, językowe).

 

 

Nauczyciele,

Wychowawcy,

Pedagodzy,

Bibliotekarz,

Specjaliści PPP

 

 

 

 

 

Cały rok

Szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Intelektualna

 

Kształcenie zawodowe. Rozwój doradztwa zawodowego.

 

 

 

 

 

v  Spotkanie z doradcą zawodowym, warsztaty szkoleniowe z przedstawicielami zawodów,

v  Realizacja godzin wychowawczych,

v  Programowanie broszur i ulotek o tematyce zawodowej.

v  Dni Otwarte w szkołach ponadpodstawowych.

Dyrektorzy

Wychowawcy,

Pedagodzy,

Specjaliści PPP

 

 

 

 

Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy i kształtowanie umiejętności świadomego wyboru informacji.

v  Organizujemy udział w różnych formach kształcenia i korzystamy z różnych źródeł informacji:

- lekcje biblioteczne,

- zajęcia świetlicowe,

- zajęcia z wykorzystaniem środków medialnych, Internetu,

- lekcje muzealne, w Izbie Pamięci, w Izbie Reymonta,

- spektakle teatralne, filmy, prelekcje, scenki teatralne,

- wystawy,

- wycieczki turystyczno – krajoznawcze,

- spotkania z ciekawymi ludźmi,

- konkursy,

- projekt gimnazjalny.

Nauczyciele,

Wychowawcy,

Pedagodzy,

Rodzice.

Cały rok

Szkolny

 

Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, zainteresowań, talentów i ich twórczym wykorzystaniu.

v  Bierzemy udział w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, zawodach sportowych, zajęciach świetlicowych, konkursach, olimpiadach, w Zespole Pieśni i Tańca Ludowego.

v  Organizujemy wycieczki turystyczno – krajoznawcze, zielone szkoły, wyjazdy do kina, teatru, muzeum i innych instytucji kulturalno – oświatowych.

v  Organizujemy warsztaty umożliwiające rozwijanie własnych uzdolnień.

v  Propagujemy i uczestniczymy w wolontariacie, akcjach charytatywnych i społecznych w środowisku, gminie.

v  Indywidualizujemy pracę z uczniem.

v  Obejmujemy opieką ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.

v  Prezentujemy osiągnięcia na forum szkoły, na stronie internetowej, w prasie lokalnej.

v  Organizujemy spotkania ze specjalistami PPP.

Nauczyciele,

Wychowawcy,

Pedagodzy,

Rodzice.

Cały rok szkolny

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z trudnościami szkolnymi.

v  Obejmujemy uczniów różnorodnymi formami opieki psychologiczno – pedagogicznej.

v  Zapewniamy opiekę pedagoga, logopedy, oligofrenopedagoga.

v  Współpracujemy z PPP.

v  Zapoznajemy nauczycieli z opiniami i orzeczeniami PPP oraz monitorujemy realizację zawartych zaleceń.

v  Uwzględniamy indywidualne potrzeby uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

v  Prowadzimy indywidualne konsultacje dla rodziców i uczniów.

v  Obejmujemy uczniów zajęciami socjoterapeutycznymi oraz innymi zajęciami specjalistycznymi, zgodnie z zaleceniami PPP.

v  Prowadzimy odpowiednią dokumentację wymaganą dla uczniów z orzeczeniami oraz dokonujemy systematycznej oceny postępów dydaktycznych i wychowawczych.

Wychowawca,

Nauczyciele,

Pedagodzy,

Logopeda,

Specjaliści PPP,

Oligofrenopeda-gog.

Cały rok szkolny

 

Motywowanie do zdobywania wiedzy, umiejętności oraz ukazywanie korzyści z ich posiadania.

v  Dostrzegamy postępy w nauce, stosujemy oceniania kształtującego.

v  Wskazujemy i udostępniamy uczniom różne źródła wiedzy.

v  Systematyczne oceniamy pracę i postępy uczniów.

v  Publicznie nagradzamy oraz udzielamy pochwały na forum szkoły i klasy.

v  Organizujemy konkursy z nagrodami za najlepsze osiągnięcia.

v  Popularyzujemy osiągnięcia uczniów (tablice szkolne, strona internetowa, kronika szkolna, prasa lokalna).

v  Organizujemy spotkania motywujące z wychowawcą, pedagogiem, specjalistami PPP.

Wychowawcy,

Pedagodzy,

Nauczyciele,

Rodzice,

Specjaliści PPP.

Cały rok

Szkolny

 

Rozwijanie potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

v  Poznajemy normy, zasady zachowania dotyczące postawy, stroju w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

v  Organizujemy wyjazdy do teatru, muzeum, kina, na koncerty.

v  Wspieramy inicjatywy uczniów w tworzeniu wydarzeń kulturalnych w szkole i poza nią (inscenizacje, wystawy, gazetki szkolne, strona internetowa, kronika).

v  Stwarzamy możliwości uczestnictwa każdego ucznia w przedsięwzięciach szkolnych.

v  Organizujemy udział rodziców w prezentacjach szkolnych.

v  Wdrażamy do dokonywania właściwych wyborów lektur, filmów, prasy, treści internetowych.

v  Bierzemy udział w organizacjach szkolnych (SU, SKO).

Nauczyciele,

Wychowawcy,

Opiekun SU,

Rodzice.

Cały rok

Szkolny

 

Moralna

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej.

 

v  Uczymy tolerancji wobec drugiego człowieka, w szczególności poszanowania jego kultury i religii.

v  Dyskutujemy na temat praw i obowiązków dziecka wg Konwencji Praw Dziecka.

v  Rozwijamy motywacje do udzielania wzajemnej pomocy w klasie – jestem opiekunem słabszych (przydzielanie par).

v  Organizujemy pomoc koleżeńską.

v  Akceptujemy niepełnosprawność intelektualną i fizyczną.

v  Uczestniczymy w pogadankach na temat tolerancji i szacunku dla drugiej osoby.

v  Współdziałamy i funkcjonujemy na co dzień z kolegami i koleżankami – wyznawcami innej religii.

v  Uczymy się stawiania celów i dobierania do nich sposobów realizacji.

v  Poznajemy pojęcie pracowitości, rzetelności i wytrwałości.

Wychowawcy,

Pedagodzy,

Opiekun SU,

Katecheta,

ksiądz

Cały rok szkolny

 

Kształtowanie poszanowania dziedzictwa narodowego i świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych.

 

v  Kultywujemy tradycje związane z najbliższym regionem, krajem.

v  Organizujemy i uczestniczymy w uroczystościach klasowych i szkolnych.

v  Uczestniczymy z pocztem sztandarowym w uroczystościach szkolnych, lokalnych i krajowych.

v  Dbamy o miejsce Pamięci Narodowej.

v  Reprezentujemy społeczność uczniowską w ważnych wydarzeniach państwowych, regionalnych i szkolnych.

v  Zapraszamy ludzi zasłużonych dla historii  regionu, państwa.

v  Monitorujemy zachowania uczniów.

 

Wychowawcy,

Pedagodzy,

Nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne

Działania.

 

Cały rok szkolny

 

Tworzenie i uczestniczenie w tradycji szkoły, wsi, regionu.

v  Organizujemy wycieczki tematyczne.

v  Uczestniczymy w godzinach wychowawczych kultywujących tradycję szkoły, wsi, regionu.

v  Uczestniczymy w pracach Samorządu Uczniowskiego,

v  Zapraszamy ludzi zasłużonych dla historii wsi, regionu.

v  Bierzemy udział w zawodach sportowych w ramach których popularyzowana jest idea integracji wśród uczniów innych szkół oraz w środowisku lokalnym.

v  Reprezentujemy społeczność uczniowską w ważnych wydarzeniach na terenie szkoły, regionu, państwa.

v  Wykonujemy okazjonalne gazetki w salach dydaktycznych.

Wychowawcy,

Pedagodzy,

Bibliotekarz,

Przedstawiciele Urzędu Gminy,

Nauczyciele.

Cały rok szkolny

 

Poznawanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii.

v  Prowadzimy wymiany międzynarodowe Ludowego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Solec.

v  Spotykamy się z przedstawicielami innych polskich szkół i polonią kanadyjską w ramach współpracy rodzin reymontowskich.

v  Organizujemy dni dotyczące historii i tradycji innych narodowości.

v  Bierzemy udział w akcjach krajowych promujących kulturę innych narodów.

v  Poznajemy historię, kulturę, gospodarkę państw Unii Europejskiej.

Koordynator DzZPiT Solec,

Wychowawcy,

Nauczyciele historii i WOS – U.

Cały rok szkolny

 

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję.

v  Interwencja wychowawcza – reagujemy na zachowania ryzykowne uczniów podczas zajęć, przerw.

v  Przeprowadzamy lekcje wychowawcze na temat:

- samopoznania, wzmacniania własnej wartości;

- zaufania społecznego;

- rozpoznawania elementów wyzwalających w nas złość i agresję;

-sposobów radzenia sobie z agresją i przemocą rówieśników;

- pokojowego rozwiązywania konfliktów.

v  Wyświetlamy filmy edukacyjne.

v  Uczestniczymy  w programach pomocy organizowanych przez policję, PPP.

v  Organizujemy spotkania dla rodziców na temat przejawów i form agresji w szkole oraz sposobów ich przezwyciężania.

v  organizujemy z udziałem instytucji zewnętrznych warsztaty dotyczące radzenia sobie z agresją.

v  Konsekwentne stosujemy właściwe formy rozliczania negatywnych zachowań.

v  Nagradzamy za właściwą postawę.

v  „Szkoła nie tylko miejscem nauki” – organizujemy imprezy szkolne, np. dyskoteki z naciskiem na właściwe zachowanie uczniów, wolne od agresji słownej i fizycznej.

v  Tolerujemy inne wyznania religijne, orientacje i poglądy.

Wychowawcy,

Pedagodzy,

Pracownicy PPP w Gostyninie, KPP w Gostyninie.

 

Cały rok szkolny

 

Społeczna

Rozwijanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.

v  Dbamy o bezpieczeństwo (BHP i P.poż).

v  Zapoznajemy się z przepisami ruchu drogowego.

v  Przeprowadzamy wstępna próbna ewakuację wewnętrzną oraz z udziałem PSP oraz OSP.

v  Przypominamy o procedurach zachowania się na wypadek ataku terrorystycznego i innych zagrożeń.

v  Uczestniczymy w zajęciach technicznych – wychowanie komunikacyjne.

v  Dbamy o bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych.

v  Uczestniczymy w zajęciach EDB.

Dyrektor,

Straż pożarna,

Wychowawcy,

Nauczyciel zajęć technicznych.

Cały rok szkolny

 

Zapewnienie warunków bezpiecznego przebywania uczniów w szkole.

v  Przeprowadzamy pogadanki na lekcjach wychowawczych nt. zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły oraz poszanowania mienia w szkole.

v  Omawiamy prawa i obowiązki ucznia zgodnie z Konstytucją RP, Konwencją Praw Dziecka (ze szczególnym naciskiem na prawo do życia, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, zakazu dyskryminacji)

v  Przypominamy prawa i obowiązki ucznia oraz prawa dziecka zgodnie z obowiązującymi dokumentami prawnymi .

v  Przeprowadzamy zajęcia integracyjne -

·         organizujemy spotkania dla uczniów z pracownikami KPP na temat: „Odpowiedzialność karna nieletnich”

·         Zapoznajemy uczniów i rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły: Statutem, programem wychowawczo – profilaktycznym.

Wychowawcy,

Nauczyciel WOS-u

Pedagodzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy.

v  Diagnozujemy zagrożenia środowiska szkolnego agresją i przemocą - ankieta dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły dotycząca zagrożeń i agresji.

v  Rozpoznajemy środowisko pozaszkolne uczniów, zachowujących się agresywnie

v  Eliminujemy i zapobiegamy zjawiskom przemocy i agresji.

v  Współpracujemy z kuratorami sądowymi, Sądem Rodzinnym i innymi odpowiednimi instytucjami wspomagającymi rodziców i uczniów zagrożonych niedostosowaniem.

v  Indywidualnie pomagamy rodzicom uczniów szczególnie agresywnych.

v  Prowadzimy lekcje wychowawcze poruszające problematykę zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi.

v  Organizujemy spotkania na temat agresji i przemocy z pracownikami PPP, pedagogiem szkolnym, pracownikami KPP.

v  Zwracamy uwagę na zagrożenia wypływające ze świata wirtualnego –zajęcia „Cyberprzemoc i uzależnienia od Internetu”.

v  Zachęcamy rodziców do udziału w programach prowadzonych przez specjalistów w PPP, udziału w spotkaniach z przedstawicielami policji.

v  Organizujemy i przeprowadzamy spotkania z rodzicami, poruszając tematykę przemocy i agresji.

v  Bierzemy udział w ogólnopolskich zajęciach przeciwko przemocy „Kocham nie biję”.

Wychowawcy,

Nauczyciele,

Pedagodzy,

Funkcjonariusze KPP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagowanie wiedzy o substancjach uzależniających

i zagrożeniach związanych

z ich używaniem.

v  Diagnozujemy zagrożenia środowiska szkolnego uzależnieniami - ankieta dla uczniów dotycząca uzależnień.

·         Dokonujemy analizy wyników ankiety i opracowujemy plan działań w celu rozszerzenia tematyki przeciwdziałania uzależnieniom na dany rok szkolny.

v  Przeprowadzamy cykl lekcji wychowawczych dotyczących profilaktyki :

·         Przeciwdziałanie zjawisku uzależnienia od alkoholu, narkotyków i papierosów wśród młodzieży.

v  Organizujemy dla uczniów  spotkania profilaktyczne na tematy poruszające tematykę uzależnień.

v  Podejmujemy tematykę z profilaktyki uzależnień na poszczególnych przedmiotach.

v  Organizujemy prelekcje i pogadanki dla rodziców dotyczące problemu uzależnień - gromadzimy i uzupełniamy biblioteczki dla rodziców w materiały o tematyce uzależnień, w tym dane kontaktowe instytucji wspomagających walkę z uzależnieniami.

v  Bierzemy udział w Happeningu AIDS, Dzień bez papierosa, Marsz życia i nadziei.

v  Uczestniczymy w ogólnopolskich projektach pod patronatem SANEPID-u.

Wychowawcy,

Nauczyciele,

Pedagodzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Pomoc uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

 

v  Konsekwentnie stosujemy zasady WSO dotyczące frekwencji. Systematycznie kontrolujemy obecności uczniów wagarujących w porozumieniu z rodzicami.

v  Podejmujemy działania zmierzające do wyrównywania szans edukacyjnych: organizowania pomocy koleżeńskiej, przydzielania do zespołów wyrównawczych.

v  Pomagamy uczniom w znalezieniu miejsca w pozytywnej grupie, stwarzamy możliwości należenia do  organizacji szkolnych i pozaszkolnych – troszczymy się o rozwój zainteresowań uczniów.

v  Współpracujemy z rodzicami, PPP, KPP, instytucjami wspomagającymi wychowanie.

v  Organizujemy pomoc materialną dla uczniów potrzebujących.

Wychowawcy,

Pedagodzy,

Nauczyciele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Propagowanie zdrowego stylu życia i działań ekologicznych.

v  Organizujemy wycieczki turystyczno – krajoznawcze, rajdy, wyjazdy integracyjne.

v  Prowadzimy lekcje wychowawcze na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

v  Poruszamy na lekcjach wychowawczych i przedmiotach tematyki o konieczności ochrony środowiska i ekologii.

v  Włączamy uczniów do akcji o charakterze ekologicznym: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”.

v  Zbieramy informacje od uczniów na temat ciekawego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego i przerw śródlekcyjnych.

v  Prowadzimy zajęcia świetlicowe, koła zainteresowań.

v  Organizujemy wyjazdy do pływalni miejskiej, na lodowisko.

v  Przeprowadzamy pogadanki, dyskusje podczas godzin wychowawczych, zajęć edukacyjnych na temat zdrowia i zdrowego trybu życia.

v  Bierzemy udział w programach profilaktycznych: „Bieg po zdrowie”, „Fluoryzacja zębów”, „Czysta powietrze wokół nas”, „Choroby przenoszone drogą płciową”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj formę”.

v  Organizujemy spotkania z pielęgniarką, lekarzem, pracownikiem Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

v  Organizujemy projekcję filmów dotyczącą zdrowego odżywiania.

v  Organizujemy konkursy wiedzy, plastyczne dotyczące promocji higieny osobistej i zdrowia.

v  Przeprowadzamy pogadanki „Anoreksja i bulimia”, „Stres i higiena osobista”.

v  Wyrabiamy nawyki kulturalnego spożywania posiłków oraz racjonalnego odżywiania się.

v  Dbamy o czystość, ład i porządek otoczenia.

v  Organizujemy szkolenia nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień.

 

Nauczyciele w – f,

Wychowawcy,

Pedagodzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

v  Organizujemy dożywianie dla uczniów będących pod opieką GOPS.

v  Systematycznie zachęcamy do picia wody mineralnej (dystrybutory na korytarzach).

v  Bierzemy udział w projektach: „Warzywa i owoce dla każdego”, „Szklanka mleka”.

v  Wykonujemy gazetki o tematyce zdrowotnej.

v  Rozprowadzamy broszury, czasopisma dotyczące zasad higieny i zdrowego odżywiania.

v  Organizujemy zawody sportowe, dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej propagujące zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży.

v  Przeprowadzamy pogadanki na temat ochrony środowiska oraz jego zagrożeń.

v  Zbieramy surowce wtórne.

v  Zbieramy informacje na temat lokalnych oraz ogólnopolskich problemów ekologicznych.

v  Organizujemy spotkania mające na celu dbałość o bezpieczeństwo środowiska w naszym regionie (spotkanie z komendantem Straży Pożarnej, spotkanie z policjantem, myśliwym.

v  Odwiedzamy instytucje przyczyniające się do ochrony środowiska.

 

 

 

Rozwijanie świadomości potrzeb wynikających z faz rozwojowych człowieka.

v  Uczestniczymy w zajęciach WDŻWR.

v  Rozwijamy świadomość na temat rozwoju człowieka, jego potrzeb i wynikających z tego zagrożeń.

Wychowawcy,

Nauczyciele przyrody, biologii, WDŻWR, nauczyciel religii.

Cały rok szkolny

 

Emocjonalna

Poznawanie własnej sfery uczuciowej, uczenie się umiejętności okazywania uczuć i kierowanie emocjami.

v  Uczymy się rozpoznawania i nazywania swoich własnych uczuć.

v  Organizujemy zajęcia psychoedukacyjne dotyczące empatii, asertywności, radzenia sobie ze stresem – „Stres pod kontrolą”.

v  Bierzemy udział w akcjach charytatywnych – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Mikołajki, pomoc fundacjom.

v  Kierujemy swoim rozwojem emocjonalnym poprzez rozwijanie inteligencji emocjonalnej, stosowanie technik relaksacyjnych.

Pedagodzy,

Psycholodzy,

Wychowawcy.

Cały rok szkolny

 

Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

v  Zwracamy uwagę na rozróżnianie zachowania uległego, asertywnego i agresywnego.

v  Wyrabiamy umiejętności panowania nad negatywnymi emocjami.

Pedagodzy,

Psycholodzy.

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły.

v  Wspólnie diagnozujemy problemy.

v  Szukamy pomocy poprzez dotarcie do odpowiednich ludzi i instytucji – PPP, GOPS, PCPR, Policja, Sąd, NZOZ – Medicus, PUP.

v  Informujemy o anonimowym numerze telefonu dla uczniów potrzebujących pomocy (telefon zaufania dla dzieci i młodzieży).

v  Umieszczamy na stronie internetowej szkoły i tablicy pedagoga szkolnego informacji dotyczących kontaktu z instytucjami wspomagającymi funkcjonowanie szkoły i rodziny.

 

Wychowawcy,

Pedagodzy,

Nauczyciele przedmiotów,

Ksiądz,

Katecheta,

Nauczyciel  Wos –u.

Cały rok szkolny

 

Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła (wskazujemy wzorce, pozytywne postawy.

v  Wskazujemy przykłady z życia codziennego, cechy bohaterów literackich, narodowych, absolwentów szkoły.

v  Poszukujemy autorytety i dokonujemy ich analizy.

Wychowawcy,

Nauczyciele języka polskiego,

Ksiądz,

Katecheta,

Nauczyciel WOS.

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy termin realizacji poszczególnych zadań realizowanych w ramach            Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta        w Solcu  w roku szkolnym 2018/2019 oparty jest na: