PROCEDURY POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCÓW                 

I NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY

W SYTUACJACH  TRUDNYCH  I KRYZYSOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta  w Solcu

 

 

Spis treści:

1. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

2. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominające narkotyk.

3. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyki.

4. Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego/przestępstwa.

5.Postępowanie nauczyciela/wychowawcy wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

6. Postępowanie wychowawcy w przypadku stwierdzenia wagarów ucznia.

7. Postępowanie nauczyciela/wychowawców w przypadku próby samobójczej ucznia.

8. Postępowanie nauczycieli/wychowawców w przypadku próby samobójczej ucznia na terenie szkoły.

9. Postępowanie w przypadku samobójstwa ucznia.

10. Wykaz miejsc, do których można się zgłosić po pomoc w przypadku zachowań samobójczych uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki.

·         Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

·         Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

·         Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udzielania pomocy medycznej.

·         Zawiadamia o fakcie dyrektora oraz rodziców lub opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

·         W przypadku odmowy ze strony rodziców (opiekunów), o pozostaniu ucznia w szkole, czy też przewiezienia ucznia do placówki służby zdrowia, bądź też przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

·         W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu – jeżeli rodzice odmawiają przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli, bądź swoim zachowaniem daje powód zgorszenia albo zagrożeniu życiu lub zdrowiu innych – szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę Policji.

·         W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin).

·         O fakcie umieszczenia zawiadamia rodziców (opiekunów) oraz sąd rodzinny, jeżeli uczeń nie ukończył 18 lat.

 

 

2. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominające wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

·         Zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancje przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych, ustalić, do kogo należy znaleziona substancja.

·         Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa Policję.

·         Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

3. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

·         Nauczyciel w obecności innej osoby – wychowawcy, pedagoga, dyrektora – ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Nauczycielowi nie wolno ( nie ma prawa) samodzielnie przeszukiwać odzieży ani teczki ucznia.

·         O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły.

·         Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców ( opiekunów ) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego wstawiennictwa.

·         W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce przekazać substancji ani zawartości teczki szkoła wzywa Policję.

·         Jeżeli uczeń odda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń.

 

4. Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego/przestępstwa:

·         Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

·         Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

·         Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi, pedagogowi szkolnemu pod opiekę.

·         Powiadomienie rodziców (opiekunów) ucznia.

·         Niezwłoczne powiadomienie Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana nikomu.

·         Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie Policji.

 

5. Postępowanie nauczyciela / wychowawcy wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

·         Udzielenie pierwszej pomocy, bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, ewentualnie karetki pogotowia w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń.

·         Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

·         Powiadomienie rodziców ucznia.

·         Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna.

·         Niezbędne jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

 

6. Postępowanie wychowawcy w przypadku stwierdzenia wagarów ucznia:

·         W przypadku powtarzających się pojedynczych nieobecności ucznia na lekcjach lub w trzecim dniu ciągłej nieobecności ucznia w szkole wychowawca jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z rodzicami ucznia i powiadomienia ich o zaistniałej sytuacji.

·         Rozmowa interwencyjna z rodzicami w celu:

- ustalenia przyczyn wagarów;

- uświadomienie wagi problemu i wynikających z niego zagrożeń,

- zapoznanie rodzica i ucznia z procedurami postępowania szkoły wobec wagarującego ucznia,

- ustalenie reguł współpracy wychowawca – rodzic – uczeń.

·         W przypadku jakiejkolwiek kolejnej nieuzasadnionej nieobecności ucznia na lekcjach wychowawca ponownie wzywa rodziców i w obecności pedagoga, psychologa zostaje podpisany trójstronny kontrakt (R – N – U ), w którym każda ze stron zobowiązuje się do przestrzegania określonych ustaleń i zaleceń.

·         Jeżeli uczeń łamie ustalone w kontrakcie reguły i nadal nie realizuje obowiązku szkolnego dyrektor szkoły występuje z wnioskiem do Wójta Gminy Gostynin o ukaranie rodziców.

·         W uzasadnionych przypadkach (zagrożenie demoralizacją) szkoła przekazuje sprawę ucznia do Sądu  (III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Gostynin, ul. Stodólna 3).

 

7. Postępowanie nauczycieli, wychowawców w przypadku próby samobójczej                     (usiłowania lub zamiaru samobójczego) ucznia poza terenem szkoły:

·         Zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia najlepiej od najbliższych np. rodziców.

·         Poinformowanie o zdarzeniu Dyrektora Szkoły.

·         Zawiadomienie przez Dyrektora Szkoły organu prowadzącego i nadzorującego szkołę.

·         Zebranie zespołu kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań:

- zdiagnozowanie sytuacji

- podjęcie działań interwencyjnych

- podjęcie współpracy między instytucjonalnej.

·         Rozmowy z uczniami prowadzone przez wychowawców, a w razie potrzeby w obecności psychologa, pedagoga szkolnego.

·         Zwołanie Rady Pedagogicznej i poinformowanie o zaistniałej sytuacji.

·         Wspieranie ucznia po zamiarze lub usiłowaniu samobójstwa i jego rodziny poprzez:
- pomoc w uzyskaniu przez ucznia i jego rodzinę pomocy specjalistycznej,

- realizację zaleceń zawartych we wskazaniach specjalistów opiekujących się dzieckiem.

·         Otoczenie opieką psychologa / pedagoga szkolnego ucznia usiłującego popełnić samobójstwo, a jeżeli zaistnieje taka konieczność to również klasę.

·         Unikanie umedialnienia problemu.

·         Unikanie nadmiernej kontroli ucznia!

·         Unikanie nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie.

 

8. Postępowanie na terenie szkoły: nauczycieli, wychowawców w przypadku próby samobójczej ucznia

·         Nie wolno pozostawiać ucznia samego.

·         Udzielić pierwszej pomocy uczniowi, bądź zapewnić jej udzielenie.

·         Powiadomić wychowawcę i dyrektora szkoły.

·         Powiadomić o zaistniałym zdarzeniu rodziców (opiekunów) ucznia.

·         Wezwać pomoc (pogotowie, policję), jeżeli zaistnieje taka konieczność.

·         Dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący i nadzorujący szkołę.

·         Zebranie Zespołu Kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań;

- zdiagnozowanie działań interwencyjnych,

- podjęcie działań interwencyjnych,

- podjęcie współpracy międzyinstytucjonalnej.

·         Zwołanie Rady Pedagogicznej i poinformowanie nauczycieli o zaistniałej sytuacji.

·         Wspieranie ucznia po zamiarze lub usiłowaniu samobójstwa i jego rodziny poprzez:
- pomoc w uzyskaniu przez ucznia i jego rodziny pomocy specjalistycznej,

- realizację zaleceń zawartych we wskazaniach specjalistów opiekujących się uczniem.

·         Rozmowy z młodzieżą.

·         Otoczenie opieką psychologa, pedagoga szkolnego ucznia usiłującego popełnić samobójstwo.

·         Unikanie umedialnienia problemu.

·         Unikanie nadmiernej kontroli ucznia!

·         Unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie.

 

 

9. Postępowanie w przypadku dokonania przez ucznia samobójstwa.

·         Zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia i przekazanie ich dyrektorowi szkoły.

·         Zawiadomienie organu prowadzącego i nadzorującego szkołę przez dyrektora szkoły.

·         Zebranie Zespołu Kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań.

·         Poinformowanie nauczycieli o zdarzeniu na radzie Pedagogicznej.

·         Poinformowanie uczniów na forum klasy przez wychowawców.

·         Udzielenie wsparcia psychologicznego uczniom.

·         Stworzenie uczniom możliwości uczestnictwa w ceremoniach pogrzebowych.

·         Unikanie umedialnienia problemu.

·         Unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie.

10. Postępowanie w czasie zagrożenia „bombowego” (przyjęcie zgłoszenia telefonicznego, znalezienie na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, przedmiotu niewiadomego pochodzenia):

·         Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

·         Zabezpieczenie miejsca, w którym znajduje się podejrzany przedmiot.

·         Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać!

·         Dyrektor niezwłocznie powiadamia Policję.

·         Do czasu przybycia Policji akcją kieruje dyrektor szkoły.

·         Jeżeli zaistnieje taka konieczność dyrektor zarządza ewakuację.

·         Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.

·         Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, akcją kieruje Policja.

·         Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.

·         Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.

·         Nauczyciele zabierają dzienniki lekcyjne i wspólnie z uczniami opuszczają klasy, udając się na wyznaczone miejsce.

·         Identyfikacją i rozpoznaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.

 

Powołanie przez Dyrektora szkoły Zespołu Kryzysowego w składzie:

         - Dyrektor Szkoły

         - Pedagog

         - Ksiądz

         - Wychowawca

 

Za kontakty z mediami odpowiedzialny jest Dyrektor Gimnazjum lub osoba wyznaczona przez Dyrektora.

 

11. Wykaz miejsc do których można się zgłaszać po pomoc w przypadku zachowań samobójczych uczniów:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                 24  234 42 10

Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna             24  235 37 35

Poradnia Zdrowia Psychicznego                         24  235 93 15

Policja                                                                  24  235 24 27 /997

Straż Pożarna                                                                     998

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie              24  235 22 92

Kuratorium Oświaty                                            24  262 64 50

Telefon Zaufania                                                   11 61 11

 

 

 

                                       Opracowała:   Ewa Sobczyk