Szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów zostały określo­ne w oparciu

o stosowne przepisy wydane przez Ministra Edukacji Narodowej - po konsulta­cjach z Radą Rodziców

i Samorządem Uczniowskim przez Radę Pedagogiczną

i Dyrektora Szkoły w „Regulaminie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania w Szkole Podstawowej w Solcu".

1.Niniejszy system oceniania wewnątrzszkolnego

 opracowano w oparciu o:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie

 oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz

 przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów

 w szkołach publicznych na podstawie art. 22 ust.2

 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

 oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

 zm.

·     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków
 i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)

 

 

 

I Organizacja roku szkolnego

 

 W Regulaminie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Klasyfikowania i Promowania w Szkole Podstawowej w Solcu w szczególności ustalono, że:

 

1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Na początku roku szkolnego Dyrektor Szkoły w kalendarzu na dany rok szkolny ustala szczegółową organizację każdego semestru.

 

 

 II Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów

 i rodziców ( prawnych opiekunów)

 

 

1.  Każdy nauczyciel przed rozpoczęciem kolejnego semestru jest zobowiązany do przygoto­wania rozkładu treści nauczania na dany semestr, w oparciu o program nauczania ze Szkolnego Zestawu Programów Nauczania.

 

2.   O wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

 i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez

 siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

 uczniów, oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana

 rocznej ceny klasyfikacyjnej wychowawcy informują uczniów i ich rodziców

 (prawnych opiekunów) w ciągu dwóch pierwszych tygodni roku szkolnego –

 uczniów na zajęciach edukacyjnych; rodziców podczas konsultacji z rodzicami.

 

3.  Wychowawcy klas informują o zasadach oceniania zachowania w pierwszym tygodniu września danego roku szkolnego.

 

4.  Rodzice informowani są o zasadach oceniania na pierwszym ogólnym zebraniu przez nauczycieli przedmiotów i wychowawców.

 

5. Zapoznanie z zasadami oceniania dokonuje się w następujący sposób:

 

 a) uczniów

 -adnotacja w dzienniku elektronicznym,

 -zeszytach przedmiotowych,

 -zeszytach ćwiczeń;

 

 b) rodziców

 - adnotacje w dzienniku elektronicznym,

 - protokoły z zebrań z rodzicami.

 

6. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasady oceniania

 zachowania, są do wglądu dla uczniów i uczniów na stronie szkoły, u wychowawcy klasy, w dzienniku elektronicznym.

 

7. Każdy uczeń kl. IV – VIII– może posiadać dzienniczek ucznia
 i wpisywać do niego wszyst­kich otrzymane oceny.

8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek sprawdzania otrzymanych przez swoje dziecko ocen i podpisywa­nia ich.

9. Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ucznia jest podstawowym źródłem informacji dla rodziców (prawnych opie­kunów) o wymaganiach edukacyjnych stawianych uczniom, powiązanych z nimi formach kontroli osiągnięć uczniów oraz dostarczania rodzicom (prawnym opiekunom) bieżących wiadomości o postępach uczniów i pojawiających się trudnościach edukacyjnych. Może za­wierać, w części przeznaczonej na korespondencję, wszelkie informacje o uczniu, w tym o jego specjalnych uzdolnieniach lub brakach edukacyjnych. Powinien w miarę możliwości in­formować ucznia i jego rodziców o postępach ucznia, stwarzać możliwość oceny tego, cze­go się nauczył, czego powinien się jeszcze nauczyć, jaki powinien być następny krok w pro­cesie uczenia się. Ze względu na efektywne komunikowanie wskazane jest, aby powyższe wiadomości miały charakter pisemnych uwag i notatek.

10. Oprócz komunikowania się za pomocą dziennika elektronicznego nauczyciele informują ro­dziców o postępach edukacyjnych uczniów, a w razie zaistniałych potrzeb, także o wymaganiach edukacyjnych stawianych uczniom i powiązanych z nimi formach kontroli osiągnięć uczniów w trakcie:

 a) zebrań z rodzicami,

 b) indywidualnych spotkań,

 c) rozmów telefonicznych.

11. Oceny uzyskane w wyniku bieżącego oceniania oraz klasyfikowania semestralnego i rocznego są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

12. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Powyższe uzasadnienie ma formę uzasadnienia ustnego, dokonanego w przypadku ucznia — w czasie zajęć edukacyjnych, w przypadku rodzica — w czasie spotka­nia indywidualnego lub zebrania.

13. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustalają nauczyciele prowa­dzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

14. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

·       wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

·       sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

·       warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

III Bieżące ocenianie

 

1. Bieżące ocenianie uczniów odbywać się powinno głównie w terminach i formach zaplano­wanych przez nauczycieli, uzgadnianych wcześniej z uczniami. Wskazane jest dodatkowe motywo­wanie ucznia pozytywnymi ocenami za niezaplanowane do oceniania czynności lub aktyw­ność np.: wypowiedzi, umiejętności wnioskowania, wysuwania niezależnych sądów, stosowa­nie języka przedmiotu itp.

 

 

2. Bieżące ocenianie uczniów odbywa się w terminach i formach zaplanowanych przez na­uczycieli na początku roku szkolnego.

 

3. Ocenianiu podlegają:

 · Osiągnięcia edukacyjne ucznia,

 · Zachowanie ucznia.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

·       informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

·       udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

·       motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

·       dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

·       umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

·       formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

·       ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

·       ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali i w formach przyjętych w szkole,

·       przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z & 17 ust.7-14a,

·       ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

·       ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w szkole.

 

4. Osiągnięcia edukacyjne wynikają z realizowanego programu nauczania

 i obejmują całokształt wiedzy i umiejętności, których zdobycie jest obowiązkowe dla ucznia (ujęte w podstawach programowych).

 

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych odbywa się głównie w formie:

 

a) prac klasowych (całogodzinnych obejmujących dział nauczania lub większą partię materiału nauczania; nauczyciel jest zobowiązany do dokładnego podania jej terminu; co najmniej tydzień przed zaplanowaną pracą klasową, poprzedza ją lekcja powtórzeniowa; zaplanowana praca klasowa winna być zapisana w dzienniku elektronicznym w wyznaczonym terminie, praca powinna być sprawdzona i oceniona nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu jej przeprowadzenia, ale przed zakończeniem semestru:

 - dopuszczalna ilość prac klasowych w tygodniu - 3;

 - w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jedna;

 - minimalna ilość prac klasowych w semestrze - 2;

 

b) kartkówek (krótkich sprawdzianów nie przekraczających 15 min., nauczyciel nie jest zobo­wiązany do dokładnego podania terminu kartkówki — uczniowie mogą się jej spodziewać po zrealizowaniu trzech ostatnich tematów zawierających wymagania edukacyjne obejmujące zaplanowaną kartkówkę, lecz nie później niż dwa tygodnie po ich realizacji powinna być sprawdzona i oceniona w ciągu dwu tygodni od terminu jej przeprowadzenia, ale przed zakończeniem seme­stru),

 

c) odpowiedzi ustnych (muszą dotyczyć tego samego wymagania edukacyjnego

 dla uczniów całej klasy),

 

d) prac domowych (muszą dotyczyć tego samego wymagania edukacyjnego dla

 uczniów całej klasy),

 

e) innych nie wymienionych powyżej form oceniania lub form oceniania

 specyficznych dla niektó­rych przedmiotów nauczania np.: muzyki, plastyki, wychowania fizycznego (muszą dotyczyć tego samego wymagania edukacyjnego dla uczniów całej klasy).

 

6.  Szczególną uwagę zwraca się na wywiązywanie się ucznia ze stałych obowiązków związanych z organizacją nauki.

 

 Są to między innymi:

· prace domowe (muszą dotyczyć tego samego wymagania edukacyjnego dla uczniów całej klasy),

· prowadzenie zeszytu przedmiotowego (podlega ocenie w każdym semestrze

 z każdego przedmiotu, ocena uwzględnia: kompletność notatek, ich poprawność merytoryczną, este­tykę, poprawność ortograficzną i stylistyczną; nauczyciel musi brać pod uwagę opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysleksji, dysgrafii itp.),

· odrabianie prac domowych (ocenianie całościowo pod kątem rzetelności, terminowości i staranności wykonania),

przeczytanie lektury,

zachowanie porządku na stanowisku pracy,

systematyczne przynoszenie potrzebnych przyrządów np.: geometrycznych, muzycznych (flet), plastycznych oraz podręczników, zeszytów, zeszytów ćwiczeń itp.,

systematyczne przynoszenie stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego,

inne obowiązki wynikające ze specyfiki przedmiotu lub pojawiających się problemów w pracy nauczyciela.

 

7. Wyniki prac klasowych są szczegółowo omawiane przez nauczycieli z uczniami, wówczas uczniowie mają możliwość zapoznania się z nimi (otrzymują poprawione prace klasowe do wglądu).

 

8. Kartkówki oddawane są uczniom do wglądu, omawiane i zwracane

 nauczycielowi.

9. Prace klasowe oddawane są uczniom, poprawiane a następnie zwracane

 nauczycielowi.

 

10. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych

 opiekunów).

 

11. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone

 i ocenione pisemne prace klasowe są udostępnione uczniowi lub jego

 rodzicom (prawnym opiekunom).

 

12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnego opiekuna) nauczyciel

 uzasadnia ustaloną ocenę.

 

13. Prace klasowe,kartkówki nauczyciele przechowują w teczkach na terenie szkoły do zakończenia roku szkolnego (tj. do 31 sierpnia). Powinny być

 przechowywane w sposób zapewniający ich bezpieczeń­stwo tj. przede

 wszystkim tak, aby niemożliwa była ich kradzież lub zniszczenie.

 

14. Bieżące ocenianie odbywa się w czternastostopniowej skali ocen.

 W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „ – ”

 

 

celujący

 

6

 

 

 

 

bardzo dobry +

 

5+

 

bardzo dobry

 

5

 

bardzo dobry -

 

5-

 

dobry +

 

4+

 

dobry

 

4

 

dobry -

 

4-

 

dostateczny +

 

3+

 

dostateczny

 

3

 

dostateczny -

 

3-

 

dopuszczający +

 

2+

 

dopuszczający

 

2

 

dopuszczający -

 

2-

 

niedostateczny

 

1

 

 

 

 

 

 

 

15. Kryteria procentowe oceniania sprawdzianów, prac klasowych i testów:

 

 0

 30%

1

31

 35 %

2-

36

 44 %

2

45

 50 %

2+

51

 55 %

3-

56

 65 %

3

66

 70 %

3+

71

 75 %

4-

76

 80 %

4

81

 85%

4+

86

 89 %

5-

90

 94 %

5

95

97 %

5+

98

100 %

6

 

 

 

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

 

          1) poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny

          2) 20% - 39% - dopuszczający

          3) 40% - 54% - dostateczny

          4) 55% - 70% - dobry

 5) 71% - 89% - bardzo dobry

          6) 90% - 100% - celujący

 

16. Każdą ocenę z pisemnej pracy klasowej uczeń może poprawić w ciągu

 dwóch tygodni od oddania pracy sprawdzonej i ocenionej. Ocena uzyskana

 z poprawy jest ostateczna, nawet jeśli jest gorsza od oceny wcześniejszej.

 

17. Oceny otrzymane przez ucznia nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego i do zeszytu przedmiotowego lub zeszytu do prac klasowych.

 W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek w terminie

 dwóch tygodni po powrocie do szkoły zaliczyć zaległy sprawdzian (test, pracę

 klasową) Jeżeli uczeń w przeciągu dwóch tygodni nie zgłosi się na zaliczenie

 zaległego sprawdzianu (testu, pracy klasowej), nauczyciel sam wyznacza

 termin przystąpienia do sprawdzianu (testu, pracy klasowej).

 

18. Bieżące ocenianie dotyczy osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia.

 Uczeń ma możliwość jednokrotnego poprawienia oceny z pracy klasowej

 w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Termin i sposób poprawy

 uzgadnia z nauczycielem danego przedmiotu.

 

19. Uzyskaną ocenę z poprawy wpisuje się w dzienniku obok oceny

 poprawianej rozdzielając je ukośnikiem (np. 3/4). Ocena uzyskana

 z poprawy jest ostateczna, nawet jeśli jest gorsza od oceny wcześniejszej.

 

 20. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na poprawie oceny,

 ma on możliwość ustalenia dodatkowego terminu z nauczycielem danego

 przedmiotu.

 

21. W przypadku nieusprawiedliwienia nieobecności nie ma on możliwości

 poprawy.

 

22. Przy ocenianiu ucznia brana jest pod uwagę orzeczenie lub opinia z poradni

 psychologiczno – pedagogicznej. Oceny uzyskane przez ucznia nauczyciel

 wpisuje do dziennika elektronicznego i do zeszytu przedmiotowego lub zeszytu

 ćwiczeń ucznia na wyznaczonych stronach.

 

23. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

·       posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art.127 ust.3 ustawy-Prawo Oświatowe;

·       posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania-na podstawie tego orzeczenia;

·       posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującej na potrzebę takiego dostosowania-na podstawie tej opinii;

·       nieposiadającego orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną-na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

·       posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego-na podstawie tej opinii.

 

24. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia,

 u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające

 sprostaniu tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii

 niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej

 poradni specjalistycznej.

25. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie póżniej niż do ukończenia szkoły podstawowej.

 

26. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki

 należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

 w wywiązywanie się z obowiąz­ków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

27. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas

 określony z zajęć wychowania fizycznego.

 

28. W przypadku godzin wychowania fizycznego, które odbywają się na

 pierwszych lub ostatnich godzinach, uczeń zwolniony nie musi być obecny

 na zajęciach pod warunkiem posiadania pisemnej zgody od rodzica.

 

29. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie

 opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach,

 wydanej przez lekarza lub po­radnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną

 poradnię specjalistyczną.

 

30. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego,

 informatyki lub religii w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast

 oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" lub „zwolniona”.

 

31. Dyrektor szkoły (na wniosek rodziców prawnych opiekunów oraz na

 podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym

 publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno

 – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej) zwalnia do

 końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub z głęboką

 dysleksją rozwojową, z afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub

 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka

 obcego.

 

32. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia

 specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie ucznia z nauki

 drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

33. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego  

 w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej

 wpisuje się „zwolniony” albo ,,zwolniona”.

 

34. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych

 ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

 Semestralna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma

 wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

 

IV Semestralne ocenianie uczniów

 

1. Ocenianie semestralne odbywa się na zakończenie każdego semestru. Podstawą do wysta­wienia oceny semestralnej są bieżące oceny umieszczone w dzienniku elektronicznym.

 

2. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest bieżące zapoznawanie się ocenami dziecka.

 

3. Uczeń nieobecny na zajęciach ma. prawo i obowiązek poddania się indywidualnej formie kontroli i uzyskania oceny — jednak nie później, niż do ostatniego terminu wystawiania oce­ny śródrocznej - na zasadach określonych przez nauczyciela uczącego tego przedmiotu.

 

4. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania oceny niedostatecznej, gdy nie jest moż­liwe stworzenie warunków podobnych do tych, w jakich nastąpiło wystawienie oceny, np. przy wymaganiach zaliczanych przez pracę na lekcji, nauczyciel może odmówić uczniowi prawa poprawiania tej oceny, poprawa ocen odbywa się w miejscu i czasie wyznaczonym przez nauczyciela. Ocenę uzyskaną z poprawy wpisujemy do dziennika.

 

5. Uzyskana ocena jest oceną semestralną z danego przedmiotu, określającą poziom wiedzy i umiejętności ucznia z danego przedmiotu, jak również stopień realizacji osiągnięć edukacyjnych.

 

6. Ustala się następujące skróty ocen semestralnych.

 

 cel. (6)

 bdb. (5)

 db. (4)

 dst. (3)

 dop. (2)

 ndst. (1)

 

7. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  wysyłana jest do rodziców informacja o proponowanych ocenach semestralnych z poszczególnych przedmiotów. Do wychowawcy klasy wraca informacja zwrotna z podpisem rodzica(prawnego opiekuna).

 

 

 

V Roczne ocenianie uczniów

 

1.    Roczne ocenianie uczniów uwzględnia wyniki uzyskane w obu semestrach.

 

2.     Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w opinii.

 

3.    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony” albo ,,zwolniona”

VI Klasyfikowanie semestralne

 

1.  Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyj­nych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w Statucie Szkoły .

2.    Na zakończenie semestru uczeń może otrzymać jedną z poniższych ocen:

 

 

celująca

 

6

 

 

bardzo dobra

 

5

 

 

dobra

 

4

 

 

dostateczna

 

3

 

 

dopuszczająca

2

 

nieodpowiednia

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć

 edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

4. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu

 umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie

 nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego

 opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania

 ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

 

 5. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku

 szkolnego w terminie określonym w statucie szkoły.

 

 6. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia

 edukacyjne.

 

 

 7. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają

 nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

 Semestralna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma

 wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

 

 8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów  

 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są

 ocenami opisowymi lub opinii publicznej poradni psychologiczno-

 pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

·      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

·      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

 

10. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy

 programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu

 w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę

 klasyfikacyjną zachowania.

 

11. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną

 ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy

 programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie

 szkoły nie kończy szkoły.

 

12. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich

 obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia

 oceny klasyfikacyjnej semestralnej z powodu nieobecności ucznia na

 obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu

 przezna­czonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

 13. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może

 zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 

 14. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej

 nieobecności lub na wniosek jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada

 pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

 15. Uczeń, który nie jest klasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny

 śródroczny, jeżeli:

 • jest nieobecny z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,

 • spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,

 · realizuje na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program,

 · jest nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej obecności na zajęciach

 i rada pedago­giczna wyraziła zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

 

 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia realizującego indywidualny tok nauki lub spełniającego obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Dla takiego ucznia nie ustala się oceny zachowania.

 

 

16. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest bieżące zapoznawanie

 z ocenami ucznia.

 

 

17. Nauczyciel przedstawia wychowawcy na trzydzieści dni przed posiedzeniem

 klasyfikacyjnym semestralnym informację o przewidywanej

 ocenie ucznia ze swojego zajęcia edukacyjnego wpisując oceny proponowane.

 

 

 

18. Wychowawca na trzydzieści dni przed śródrocznym posiedzeniem rady

 pedagogicznej pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach

 proponowanych z poszczególnych przedmiotów ucznia wg ustalonego wzoru

 ,,Oceny proponowane” (wychowawca egzekwuje zwrot kartek z podpisem

 rodziców)

 

 

19. Nauczyciel przedstawia na trzydzieści dni przed posiedzeniem

 klasyfikacyjnym semestralnym informację wychowawcy o przewidywanej

 ocenie niedostatecznej ze swojego przedmiotu.

 

    

20. Wychowawca na trzydzieści dni przed śródrocznym posiedzeniem rady

 pedagogicznej pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów)
 o przewidywanej ocenie niedostatecznej ucznia wg ustalonego wzoru ,,A”
 (wychowawca egzekwuje zwrot zawiadomienia o otrzymaniu oceny
 proponowanej niedostatecznej).

 

 

 

 Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

 Solec 6 09 – 500 Gostynin

 

 tel. 24 - 235 - 79 - 33

e-mail: s.solec@wp.pl www: http://solec.net.pl

 

 

Solec, dn. ………………

 

 Zawiadamiam, że uczeń/uczennica ………………………………………………

otrzyma ocenę niedostateczną na zakończenie pierwszego semestru z następujących zajęć

edukacyjnych:

-

-

-

jeżeli oceny z wymienionych zajęć nie ulegną poprawie .

 

Proszę o podpis i zwrot zawiadomienia.

 

   Wychowawca ………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór ,,A” – zawiadomienie o otrzymania oceny proponowanej niedostatecznej

 

21. O wystawieniu uczniowi oceny niedostatecznej nauczyciel informuje

 wychowawcę klasy. Wychowawca o powyższym informuje rodziców

 (prawnych opiekunów) ucznia w formie pisemnej, najpóźniej na 4 dni przed

 klasyfikacyjnym śródrocznym posiedzeniem rady pe­dagogicznej wg

 ustalonego wzoru.

 

 

 Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

 Solec 6; 09 – 500 Gostynin

 

 tel. 24 - 235 - 79 - 33

e-mail: s.solec@wp.pl www: http://solec.net.pl

 

Solec, dn. …………

 

Na podstawie zarządzenia MEN-u w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

 i promowania uczniów, które mówi, że o wystawionej oceny śródrocznej należy

 poinformować rodziców na cztery dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej

 zawiadamiam, że uczeń (uczennica) …….. otrzymał(a) oceny niedostateczne

 z następujących przedmiotów:

 -

 

 

 Proszę o podpisanie i zwrot zawiadomienia . Dziękuję.

 

 

   Wychowawca ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Rodzic (prawny opiekun) ucznia podpisem potwierdza powyższą informację.

 W przypadku uniemożliwiającym osobisty kontakt dopuszcza się powiadomienie drogą pocztową, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (powiadomienie jednokrotne, bez ponawiania w przy­padku niepodjęcia powyższej korespondencji).

 

 

23. Wychowawca w sposób zbiorczy informuje Dyrektora Szkoły o ocenach niedostatecznych w terminie 4 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym śródrocznym rady pedagogicznej wg wzoru.

 

 Wzór ,,C” – Zbiorcza informacja wychowawcy o ocenach niedostatecznych

 

 

 Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

 Solec 6; 09 – 500 Gostynin

 

 tel. 24 - 235 - 79 - 33

e-mail: s.solec@wp.pl www: http://solec.net.pl

 

Solec, dn. ………………..

 

Klasa.................

Wychowawca.......................

Uczniowie, którzy otrzymali oceny niedostateczne za I semestr

 

Lp.

 

Imię i Nazwisko

 

Przedmioty, z których otrzymał

 ocenę niedostateczną

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

Podpis wychowawcy

 

 

 

 

24. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej uczeń uzyskał z danego zajęcia

 edukacyjnego ocenę niedostateczną, co daje podstawę do stwierdzenia, że

 poziom osiągnięć edukacyjnych unie­możliwi lub utrudni kontynuację nauki

 w klasie programowo wyższej, nauczyciel przed­miotu (z którego uczeń

 uzyskał ocenę niedostateczną) razem z wychowawcą klasy ustala formy

 oraz dalszy kierunek pracy, które w miarę możliwości stworzą uczniowi

 szansę uzu­pełnienia powstałych braków edukacyjnych w terminie dwóch

 miesięcy.

 

25. Poprawa ocen niedostatecznych otrzymanych przez ucznia na pierwszy

 semestr jest w gestii nauczyciela danego przedmiotu. Określa on zakres

 materiału, który uczeń musi opanować, by zaliczyć przedmiot.

 

26. O możliwości nieklasyfikowania ucznia, nauczyciel prowadzący dane

 zajęcia edukacyjne informuje wychowawcę klasy najpóźniej na 14 dni przed

 klasyfikacyjnym semestralnym posiedzeniem rady pedagogicznej, a ten

 informuje rodziców.

 

27. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest bieżące zapoznawanie się

 z informacjami od wychowawcy.

 

28. O dokonanych wpisach o możliwości nieklasyfikowania wychowawca

 w sposób zbiorczy informuje Dyrektora Szkoły w terminie 4 dni przed

 posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pe­dagogicznej wg wzoru:

 

 

 

 


 Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

 Solec 6; 09 – 500 Gostynin

 

 tel. 24 - 235 - 79 - 33

e-mail: s.solec@wp.pl www: http://solec.net.pl

 

Solec, dn. ………………..

Klasa......................

Wychowawca...........................

Uczniowie nieklasyfikowani:

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Przedmioty, z których uczeń jest nie klasyfikowany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis wychowawcy . …………………….

 

 

29. Egzamin klasyfikacyjny semestralny przeprowadza się na prośbę ucznia

 lub jego rodziców (prawnych opiekunów). Podanie skierowane do Dyrektora

 Szkoły składa się najpóźniej na l dzień przed klasyfikacyjnym semestralnym

 posiedzeniem rady pedagogicznej. Za termin dostarczenia prośby przyjmuje

 się dzień jej wpłynięcia do dyrektora.

 

30. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w ciągu 7 dni po semestralnym

 posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Termin egzaminu

 klasyfikacyjnego semestralnego ustala z uczniem i jego rodzicami (prawnymi

 opiekunami) Dyrektor Szkoły.

 

31. Egzamin klasyfikacyjny semestralny przeprowadza komisja powołana

 przez Dyrektora Szkoły w składzie:

 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący,

 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

 jako członek komisji.

 

32. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub

 obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez

 dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio

 obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą . W skład komisji

 wchodzą:

 a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

 kierownicze- jako przewodniczący komisji:

 b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania

 dla odpowiedniej klasy.

 

 

33. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony

 z udziału w pracach ko­misji na własną prośbę lub w innych szczególnie

 uzasadnionych przypadkach. Wówczas do składu komisji Dyrektor Szkoły

 powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczy­ciela prowadzącego

 pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

34. Powołanie do komisji nauczyciela zatrudnionego w innej szkole może

 nastąpić w porozumieniu z dyrekto­rem tej szkoły.

 

35. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może

 zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

36. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, spełniającego obowiązek

 szkolny obejmuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne: technikę, plastykę,

 muzykę i wychowanie fizyczne oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne w formie

 zadań praktycznych.

 

37. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza

 szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny

 zachowania.

 

38. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

39. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, spełniającym obowiązek

 szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi

 opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać

 egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

 

40. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.

 Protokół zawiera informacje :

·       nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

·       imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;

·       termin egzaminu;

·       imię i nazwisko ucznia;

·       zadania egzaminacyjne;

·       ustaloną ocenę klasyfikacyjna.

 

 

41. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację

 o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

42. Przy egzaminie mają prawo być obecni rodzice ( prawni opiekunowie)

 w charakterze obserwatora.

 

43. O wynikach egzaminu klasyfikacyjnego semestralnego uczeń jest

 informowany przez prze­wodniczącego komisji, bezpośrednio po jego

 zakończeniu i ustaleniu oceny.

 

44. Uczeń ma obowiązek przekazać powyższą informację rodzicom (prawnym

 opiekunom ). Informacja powyższa ma formę pisemną wg wzoru:

 

 

 Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

 Solec 6; 09 – 500 Gostynin

 

 tel. 24 - 235 - 79 - 33

e-mail: s.solec@wp.pl www: http://solec.net.pl

Solec, dn. …………..

 

 Informacja o wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralnego.

Komisja egzaminacyjna w składzie;

-

-

-

 

W dniu ………. Po przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego semestralnego z …….,

uczniowi klasy ………, ……………... (imię i nazwisko ucznia) ustaliła ocenę ……….. (ustalona ocena ).

 

…………………………………….(podpis przewodniczącego komisji)

 

 

 

45. Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu

 klasyfikacyjnego semestralnego w wyznaczonym terminie, może ubiegać się

 o wyznaczenie terminu dodatkowego, jednak nie później niż w drugim

 tygodniu po zakończeniu semestru.

 

46. Wynik egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego ustalony przez komisję

 egzaminacyjną jest ostateczny.

 

47. Protokół z przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego

 umieszcza się w ar­kuszu ocen ucznia.

 

48. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia

 do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena

 klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie

 z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia

 mogą zgłosić w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

 wychowawczych.

 

49. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna ) ocena klasyfikacyjna

 z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa

 dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuję komisję,

 która: w przypadku rocznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć

 edukacyjnych-przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,

 w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę

 klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

 

50. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi

 opiekunami).

 

51. W skład komisji wchodzą:

 W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć

 edukacyjnych :

 a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

 kierownicze- jako przewodniczący komisji,

 b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących

 takie same zajęcia edukacyjne.

 

52. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę

 lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku

 dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia

 edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole

 następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

53. Ustalona przez komisję roczna ( semestralna) ocena klasyfikacyjna

 z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem

 niedostatecznej rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć

 edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu

 poprawkowego.

 

 54. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub

 dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania

 zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub

 ,,nieklasyfikowana”.

 

 

55. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

·  skład komisji,

·  termin sprawdzianu,

·  zadania sprawdzające,

·  wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę,

 

56. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację

 o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

57. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

58. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do

 sprawdzianu, w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego

 w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 

VII Klasyfikowanie roczne:

 

 

1.   Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym i ustalania rocznej ocen klasyfikacyjnych według skali przyjętej przez MEN z dnia 13 września 2004 r.

 

2.    Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 

3. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

 

4. Oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne), począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali:

 

 • stopień celujący — 6

 • stopień bardzo dobry — 5

 • stopień dobry — 4

 · stopień dostateczny —3

 · stopień dopuszczający —2

 · stopień niedostateczny — l.

5.Ustala się zapis danej oceny w pełnym brzmieniu.

 

 

6. Uczeń nie jest klasyfikowany na koniec roku szkolnego z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfika­cyjnej końcoworocznej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie naucza­nia.

 

7. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają

 nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna

 ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na

 promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

8. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wysyłana jest do rodziców informacja o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego z poszczególnych przedmiotów. Do wychowawcy klasy wraca informacja zwrotna z podpisem rodzica(prawnego opiekuna).

 

 

VIII Promowanie uczniów.

Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych.

 

 

1.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej (nie dotyczy to ucznia z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym).

 

 

2.   Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 

3.   Uczeń szkoły podstawowej oraz gimnazjum , który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny uznane za pozytywne, zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą rady pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

4.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole

 podstawowej oraz gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych

 celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu

 przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady

 przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny

 klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych

 celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 

6. Oceny klasyfikacyjne roczne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają

 wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

7.  Uczeń, który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych

 w szkolnym planie nauczania, nie uzyskał rocznych (semestralnych) ocen

 klasyfikacyjnych wyższych od oceny niedostatecznej , nie otrzymuje promocji

 do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

 8. Uczeń, który w danej klasie w wyniku rocznej (semestralnej) klasyfikacji

 uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć

 edukacyjnych, a z pozostałych oceny końcoworoczne wyższe od stopnia

 niedostatecznego, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych

 przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin

 poprawkowy z obowiązkowych dwóch zajęć edukacyjnych.

 

9. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na prośbę ucznia lub jego

 rodziców(opiekunów prawnych) skierowaną do Dyrektora Szkoły, najpóźniej

 w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Za termin

 dostarczenia prośby przyjmuje się dzień jej wpłynięcia do szkoły (bierze się

 pod uwagę datę wpływu).

 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może

 jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy

 programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego

 z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są

 zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo

 wyższej.

 

 11.Nauczyciel na l miesiąc przed wyznaczonym posiedzeniem rocznym informuje wychowawcę o przewidywanej ocenie niedostatecznej ucznia na zakończenie roku szkolne­go z danego zajęcia edukacyjnego.

 

12. Wychowawca na l miesiąc przed rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

 pi­semnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia według

 ustalonego wzoru.

 

13. O uzyskaniu oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego lub jej braku

 w wyniku nieklasyfikowania, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

 informuje wychowawcę kla­sy, najpóźniej na siedem dni przed

 klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

14.Wychowawca klasy niezwłocznie informuje o powyższym rodziców (prawnych

 opiekunów ucznia) na cztery dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 Informacja umieszczona jest w liście, w którym umieszczona jest data.

 

 

 

 

 Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

 Solec 6; 09 – 500 Gostynin

 

 tel. 24 - 235 - 79 - 33

e-mail: s.solec@wp.pl www: http://solec.net.pl

 

 

Solec, dn. …………

 

Na podstawie zarządzenia MEN-u w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

 i promowania uczniów, które mówi, że o wystawionej oceny końcoworocznej należy

 poinformować rodziców na cztery dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej

 zawiadamiam, że uczeń (uczennica) …….. otrzymał(a) oceny niedostateczne

 z następujących przedmiotów:

 -

 -

 

 Proszę o podpisanie i zwrot zawiadomienia . Dziękuję.

 

 

   Wychowawca ……………………

 

 

 

15. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest bieżące zapoznawanie się

 z informacjami wychowawcy.

 Opatrzony datą wpis jest równoznaczny z powiadomieniem o nim rodziców

 (prawnych opiekunów).

 

16. Uzyskanie oceny niedostatecznej z danego zajęcia edukacyjnego na koniec

 roku szkolnego uwzględnia wyniki nauczania uzyskane w obu semestrach,

 stąd zagrożenie oceną niedostateczną jest znane rodzicom (prawnym

 opiekunom) oraz uczniowi wcześniej. Winno być ono sygnalizowane przez

 wychowawcę, szczególnie po pierwszym semestrze, gdy oceny śródroczne

 uczniów są znane.

 Stały kontakt ze szkołą rodziców (prawnych opiekunów) jest ich

 obowiązkiem, zarówno podczas zebrań, jak i bieżących kontaktów

 z wychowawcami i nauczycie­lami. Kontakty te są notowane w dzienniku

 elektronicznym. Rodzice (prawni opiekunowie) winni na bieżąco zapoznawać się z informacjami umieszczonymi tam. W przypadku braku

 kontaktu z rodzicami, nauczyciel wysyła polecony list, a dowód nadania

 zatrzymuje jako dokument. W razie dalszego nieinteresowania się

 dzieckiem przez rodziców, dyrektor ustala skład komisji, która odwiedzi

 dom rodzinny dziecka. Z przebiegu wizyty sporządzony zostaje protokół.

 

 

 

17. O wpisach umieszczonych w dzienniku elektronicznym informujących o niepromowaniu ucznia, wychowawca w sposób zbiorczy informuje Dyrektora

 Szkoły w terminie 4 dni przed posie­dzeniem klasyfikacyjnym rocznym Rady

 Pedagogicznej wg wzoru:

 

 

 

 Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

 Solec 6; 09 – 500 Gostynin

 

 tel. 24 - 235 - 79 - 33

e-mail: s.solec@wp.pl www: http://solec.net.pl

 

Solec, dn. ………………..

 

Klasa.................

Wychowawca.......................

Uczniowie nie uzyskujący promocji do klasy..............................

 

Lp.

 

Imię i Nazwisko

 

Przedmioty, z których otrzymał

 ocenę niedostateczną

 

 

 

 

Przedmioty, z któ­rych jest nieklasyfikowany

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. W przypadku uczniów, którzy uzyskali z zajęć edukacyjnych jedną lub

 dwie oceny niedosta­teczne, a z pozostałych co najmniej oceny dopuszczające,

 informacja skierowana do rodziców (prawnych opiekunów), winna

 powiadamiać o możliwości przystąpienia do egzaminu popraw­kowego oraz

 jego uwarunkowaniach, trybie i terminie przeprowadzenia.

 

19. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 Termin egzami­nu poprawkowego ustala z uczniem i jego rodzicami (prawnymi

 opiekunami) Dyrektor Szko­ły.

 

 

 

 

20. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej,

 z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z którego egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

21. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora

 szkoły, w składzie:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

 kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący,

 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako

 członek komisji.

 

22. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony

 z udziału w pracach ko­misji na własną prośbę lub w innych szczególnie

 uzasadnionych przypadkach. Wówczas do składu komisji dyrektor szkoły

 powołuje, jako osobę egzaminującą, innego nauczy­ciela prowadzącego takie

 same zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole

 może nastąpić w porozumieniu z dyrekto­rem tej szkoły.

 

23. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół

 zawierający w szczególności:

 • skład komisji,

 • termin egzaminu poprawkowego,

 • pytania egzaminacyjne,

 • wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

 Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych

 odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

24. Kopia informacji o wyniku egzaminu przekazana jest uczniowi — jako

 załącznik protokołu.

 

25. O wynikach egzaminu poprawkowego uczeń jest informowany przez

 przewodniczącego komisji bezpośrednio po jego zakończeniu i ustaleniu

 oceny. Uczeń ma obowiązek przeka­zać powyższą informację rodzicom

 (prawnym opiekunom).

 

 

 

 Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

 Solec 6 09 – 500 Gostynin

 

 tel. 24 235 79 33

e-mail: s.solec@wp.pl www: http://solec.net.pl

 

 

Solec, dn. …………….

 

Informacja o wynikach egzaminu poprawkowego

 

Komisja egzaminacyjna w składzie:

-

-

-

 

W dniu ……… po przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego z ……….… uczniowi klasy ……

………………………….. (imię i nazwisko ucznia) ustaliła ocenę …………… (ustalona ocena).

 

 

……………………………….(podpis przewodniczącego komisji)

 

 

 

 

26. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

 poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego

 w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż

 do końca września.

 W takim przypadku, do czasu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego,

 uczeń uczęszcza na zajęcia z klasą, do której uczęszczał w poprzednim roku

 szkolnym.

 

27. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może zgłosić zastrzeżenia do

 Dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna

 z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została

 ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.

 Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 5 dni od dnia

 przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Ocena ustalona przez komisję

 jest ostateczna.

 

28. Wynik egzaminu poprawkowego ustalony przez komisję egzaminacyjną

 jest ostateczny.

 Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego umieszcza się

 w arkuszu ocen ucznia.

 

29. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji

 i powtarza klasę.

 

 

IX Ukończenie Szkoły Podstawowej

 

 

 

1.  Uczeń kończy szkołę podstawową:

a)    jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny

 klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie

 programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne  

 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się

 w klasach programowo niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od

 oceny niedostatecznej;

 

b) Rada Pedagogiczna może pojąć uchwałę o niepromowaniu do klasy

 programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu

 w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę

 klasyfikacyjną zachowania;

 

c)    uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej danym typie szkoły nie kończy szkoły;

 

 

 d) uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do

 egzaminu w formie dostosowanej – na podstawie opinii publicznej

 poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 Opinia taka powinna być wydana nie później niż do końca września roku

 szkolnego, w którym odbędzie się sprawdzian lub egzamin;

 

 e) w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uczeń może być

 zwolniony z przystąpienia do sprawdzianu i egzaminu;

 

f)      praca ucznia winna być samodzielna, w przypadku stwierdzenia

 niesamodzielnego rozwiązywania zadań, przewodniczący szkolnego

 zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę ucznia i przerywa jego

 egzamin.

 

 

2.    Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

 

3.    O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

4.    Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem , jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę z zachowania.

 

 

 

 

XA

Zasady przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty

 

 

1. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły
 podstawowej.

 

2. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy
 uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 

3. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać.

 

 

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 

5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach:

 pierwszego dnia – z języka polskiego;

 drugiego dnia – z matematyki;

 trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego i (od 2022r.) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

6. Egzamin ósmoklasisty trwa:

 z języka polskiego – 120 minut;

 z matematyki – 100 minut;

 z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru – po 90 minut.

 

 

7. Do egzaminu ósmoklasisty uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

8. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE komunikaty dotycząc egzaminu ósmoklasisty.

 

 Komunikat w sprawie:

1) harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i terminie dodatkowym jest ogłaszany nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty;

 

2)materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty jest ogłaszany nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty; 

 

3) szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty jest ogłaszany nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

 

9. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty jest ogłaszana nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego,
w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

 

 

10. Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty pisemną deklarację, w której:

 a. wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu

 b. (od 2022 r.) wskazują przedmiot do wyboru, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu

 

 c. informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

 

11. Rodzice ucznia lub słuchacz, nie później niż na 3 miesiące przed egzaminem, mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.

 

12. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji i informacji sporządza wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty.

Wykaz zawiera:

1) dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym;

 

2) informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty;

 

3) informację o uczniach, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym;

 

4) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:

a)formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

b)warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;

 

5) informację o przedmiotach do wyboru (od 2022r), z których uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

 

13. Wykaz dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jednak nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

 

 

14. Jeżeli informacja, o której mowa w pkt.11, została złożona po przekazaniu dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu, dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o:

1)zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;

2) zmianie przedmiotu do wyboru wskazanego w deklaracji;

3) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym

15. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

 

16.Dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przysługuje na podstawie dokumentów:

 

-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

-zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

-opinia rady pedagogicznej

-opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

-orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

 

17.Zaświadczenie o stanie zdrowia rodzic (prawny opiekun) przedkłada dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli zaświadczenie o stanie zdrowia zostało wydany po tym terminie – należy je złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

 

18. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się rodzic (prawny opiekun) przedkłada dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

 

19. Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydane na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 oraz z 2016 r. poz. 1278), zachowują ważność i mogą być podstawą dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

20. Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE.

 

21. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

 

22. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia wystąpiła po przekazaniu wykazu (po 20 listopada), dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla danego ucznia i przekazuje dane osobowe tego ucznia.

 

23. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.

 

24. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa wyżej, składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty. W uzasadnionych przypadkach wniosek o wyrażenie zgody może być złożony w terminie późniejszym.

 

 

25. Przystąpienie do egzaminu w warunkach określonych przez radę pedagogiczną zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

 

26. Do egzaminu ósmoklasisty nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

 27. Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być zwolniony uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

28. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

29. Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być również zwolniony uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym

 

 

30. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.

 

31. Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).

 

32. Uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim albo laureatem lub finalistą olimpiady z języka obcego nowożytnego albo (od 2022 r.) z przedmiotu dodatkowego innego niż wskazany w deklaracji złożonej do 30 września, może zmienić przedmioty wskazane w deklaracji na przedmioty, z których został laureatem konkursu / laureatem lub finalistą olimpiady. Informację o takiej zmianie przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem ósmoklasisty. Język obcy nowożytny może zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

33. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i dodatkowym danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w następnym roku.

 

34. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona

 

 lub oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom

 

 (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez

 

 dyrektora komisji okręgowej.

 

35. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły.

 

 Wyniku egzaminu ósmoklasisty nie odnotowuje się na świadectwie

 

 ukończenia szkoły.

 

36. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty dyrektor

 

 szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

37. Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać unieważniony.

 

 38. Unieważnienie może nastąpić podczas egzaminu lub po egzaminie.

 

 39. Unieważnienie podczas egzaminu następuje, jeżeli uczeń:

a. rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie

b. wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej

 c. wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych

d. zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

 

 40. Decyzję o unieważnieniu podczas egzaminu podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj jest nim dyrektor szkoły).

 

41. Unieważnienie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej następuje w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na:

a. udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi

b. korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia

 c. korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej

d. skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

 

 42. Decyzję o unieważnieniu podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

43. Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie głównym skutkuje koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym.

 

44. Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie dodatkowym skutkuje uzyskaniem wyniku „0%” z tego przedmiotu.

 

45. Rozwiązania zadań otwartych sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Egzaminatorzy stosują jednolite dla całego kraju zasady oceniania rozwiązań zadań. Rozwiązania zadań zamkniętych są sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (czytników kart odpowiedzi).

 

 46. Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w procentach i centylach.

 

 

47. Wynik egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, a wynik na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 

48. Uczeń, który uzna, że w trakcie egzaminu naruszone zastały zasady jego

 przeprowadza­nia, może w terminie dwóch dni od daty egzaminu zgłosić swoje zastrzeżenia do Dyrek­tora Komisji Okręgowej.

 Dyrektor Komisji Okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia. Powyższe rozstrzygnięcie jest ostateczne.

 

 

XI B

Organizacja przebiegu egzaminu

ósmoklasisty

 

 

 

1.    Za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty odpowiada przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor Szkoły.

 

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.

 

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas egzaminu ósmoklasisty, w szczególności nadzoruje przygotowanie sal egzaminacyjnych i prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu ósmoklasisty, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

 

5. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w danej sali egzaminacyjnej.

 

 

 

6. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału

w egzaminie ósmoklasisty, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

 

7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, oraz przeprowadzić takie szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących

  

 

 

4 Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

 

1 . Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu odbiera przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. Czynności te mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.

 

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

 

3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka została naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu.

 

4. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu sprawdza, czy materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty nie zostały naruszone.

 

5. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu zawiesza egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. Informację o zawieszeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole zbiorczym.

 

6. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne oraz inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach egzaminacyjnych.

 

7. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

8. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają uczniom arkusze egzaminacyjne, polecając sprawdzenie, czy są one kompletne i zawierają zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych.

 

9. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny. 

 

10. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokołach . Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem w protokole.

 

11. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego zamieszcza się kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

 

12. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia wskazanych powyżej danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym.

 

 

13. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

14. Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i terminie dodatkowym. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów.

 

15. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty stoliki, przy których pracują uczniowie, są ustawione w jednym kierunku. Na stolikach mogą się znajdować tylko arkusze egzaminacyjne oraz materiały i przybory pomocnicze wymienione w komunikacie w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty.

 

16.Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

 

17. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

 

18. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani się ich nie komentuje.

 

 

19. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

20. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.

 

21. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wskazane w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

22. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wskazane w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

 

23. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, a następnie dołącza je do protokołu zbiorczego.

 

24. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa egzamin ósmoklasisty z tego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

25. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

 

26. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, uprawniającym do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

 

27. W przypadku takiego ucznia w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, wpisuje się „100% punktów” oraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

28. Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza:

1)wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej zawierający następujące
 informacje:

a) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły,

b)numer sali egzaminacyjnej,

c)dane uczniów, którzy powinni przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgodnie z wykazem, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem uczniów:

– którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,

– którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym,

– którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu, wraz z przyczyną tego unieważnienia,

– którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

– którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego; 

2)protokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej; w protokole zamieszcza się następujące informacje:

 

a) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły,

b) liczbę uczniów, którzy powinni przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgodnie z wykazem,

c) liczbę uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,

d) liczbę uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym,

e)liczbę uczniów, którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu, wraz z przyczyną unieważnienia, 

f)liczbę uczniów, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

g)liczbę uczniów, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego,

h) liczbę uczniów, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny wraz z ich czytelnymi podpisami,

i) godzinę rozpoczęcia pracy uczniów,

j) skład zespołu nadzorującego,

k) imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego,

l)uwagi o przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

 

 

29. Powyżej wymieniony protokół podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.

 

30. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły;

2) liczbę uczniów, którzy powinni przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgodnie z wykazem,;

3)liczbę uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu;

4) liczbę uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym;

5) liczbę uczniów, którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu, oraz imiona i nazwiska tych uczniów;

6) liczbę uczniów, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;

7) liczbę uczniów, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego;

8)liczbę uczniów, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny;

9)imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w poszczególnych salach egzaminacyjnych w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;

10) informację o zawieszeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz podjętych działaniach;

11) uwagi o przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu;

12) liczbę załączników.

 

31. Protokół zbiorczy sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji.

 

32. Do protokołu zbiorczego dołącza się:

1) koperty zawierające zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych;

2) wykazy;

3) kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego.

 

 

33. Prace egzaminacyjne uczniów: zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, a także wykazy oraz kopie zaświadczeń przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty określonego w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i terminie dodatkowym.

 

34. Protokoły zbiorcze przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 2 lat, licząc od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty określonego w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i terminie dodatkowym.

 

5. Skład zespołu nadzorującego:

 

1. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty (nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu) i co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

 

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu w danej sali egzaminacyjnej.

 

3. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów. 

 

4. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.

 

5. W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w pkt. 1, może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

 

6. Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu.

 

7. W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin, w tym nauczyciel języka obcego nowożytnego, z zakresu którego jest przeprowadzany egzamin.

 

8. Jeżeli do egzaminu z języka obcego nowożytnego albo z przedmiotów przeprowadzanych w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym przystępuje uczeń, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, w skład zespołu nadzorującego przebieg tego egzaminu w danej sali egzaminacyjnej zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w pkt. 1, może wchodzić nauczyciel danego języka będący nauczycielem wspomagającym.

 

 

6 Obserwatorzy egzaminu ósmoklasisty

 

1. Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być:

1) delegowani pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2)delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

2. Obserwatorzy nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu.

 

3. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie

 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej

 jest ostateczne.

 

4. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania

 egzaminu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji

 Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne

 przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich

 uczniów w szkole.

 

XII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM

OCENIANIA ZACHOWANIA

 

(I)

 

Program wychowawczy szkoły jest, obok szkolnego zestawu programów nauczania, najważniejszym dokumentem określającym działalność edukacyjną szkoły („Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów” – załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999r).

 

 

1. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie  w szczególności:

 

a)    Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

b)    Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

c)    Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

d)    Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych.

e)    Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej prawdy do osiągnięcia wielkich celów życiowych, i wartości ważnych do odnalezienia własnego miejsca w świecie.

 

f)     Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

g)    Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

h)    Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

2. Program wychowawczy szkoły zawiera całościowy opis zadań wychowawczych. Są one częściowo określone w ustawach oświatowych i rozporządzeniach, które tworzą prawne ramy wypełnione konkretnymi zadaniami ustalonymi przez dyrektora i nauczycieli w konsultacji z rodzicami. Pamiętając o tym, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (art. 48, ust. 11) „Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”, szkoła w zakresie wychowania pełni funkcję wspomagająca i uzupełniająca w stosunku do działań rodziców. Wspólnym celem zabiegów wychowawczych rodziców i nauczycieli jest dążenie do wykreowania idealnej sylwetki absolwenta szkoły.

(II) Zarys ideału wychowawczego absolwenta  Szkoły Podstawowej  w Solcu

 

 

1. Absolwent szkoły podstawowej samodzielnie funkcjonuje w otaczającym go świecie. Łatwo nawiązuje kontakty; ma swój krąg przyjaciół. Pozytywnie patrzy na wszystko, wierzy w siebie i w swoje możliwości. Ma określone zainteresowania, które będą pomocne w dalszej drodze kształcenia.

 

a) Jest samodzielny. Orientuje się w otaczającym go świecie. Potrafi stawiać

 sobie cele i je realizować. Korzysta ze wskazanych źródeł wiedzy.

b) Jest otwarty. Posługuje się mową ciała i dostosowuje treść i formę komunikatu

 do osoby odbiorcy. Dobrze współpracuje w grupie. Rozumie zasady

 demokracji, potrafi dyskutować dostosowując się do obowiązującej formy

 dyskusji, umie poszukiwać rozwiązań kompromisowych i podporządkować się

 woli większości.

c) Jest odpowiedzialny. Zdaje sobie sprawę z możliwych następstw różnych

 działań. Gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i swoje

 decyzje –potrafi przyznać się do błędu i wskazuje odwagę cywilną.

 W działaniach zwraca uwagę na względy bezpieczeństwa. W działaniu

 zbiorowym wykazuje poczucie odpowiedzialności za efekty pracy grupy.

 

d) Jest ciekawy świata. Stale poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk

 i zależności występujących w świecie.

e) Jest krytyczny. Potrafi krytycznie ocenić konkretną sytuację. Odróżnia fikcję

 od świata realnego w przekazach medialnych.

f) Jest rozważny. Nie podejmuje pochopnych decyzji. Przestrzega nawyków

 higienicznych. Planuje swoją pracę i wypoczynek, wie jak świadomie

 przeciwdziałać stresowi. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.

g) Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości

 obowiązujący w jego otoczeniu. Umie stopniować oceny moralne i dokonywać

 wyboru w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych.

h) Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym

 i pożądanym. Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z różnych

 możliwości, motywacji oraz odmienności kulturowej.

i) Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem,

 planując swoje zajęcia. Szanuje swój czas i innych ludzi.

 

1.     Działania wychowawcze szkoły podporządkowane są osiągnięciu przez

 wychowawców tych cech w maksymalnym dla każdego z nich stopniu.

 

 

3.    Zamierzenia swe szkoła realizuje poprzez:

 

 

a)    działania wynikające z pojmowania wychowania jako wymiaru pracy edukacyjnej każdego nauczyciela;

b)    opracowanie i realizację planu wychowawczego na poszczególne lata nauki;

c)    określenie powinności wychowawcy klasowego;

d)    ustalenie zasad i kryteriów oceniania zachowania uczniów;

e)    ustalenie zasad współpracy wychowawczej z rodzicami;

f)     opracowanie zasad funkcjonowania i zadań samorządu uczniowskiego;

g)    działania wychowawcze zaprojektowane w różnego rodzaju programach wychowawczych.

 

 

 

(III) Powinności wychowawcy klasowego

 

1. Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej

 nad uczniami.

 

2. Wychowawca powinien:

a)    organizować zajęcia zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów;

b)    współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą dla doskonalenia procesu dydaktyczno – wychowawczego, koordynować pracę nauczycieli w zakresie ścieżek edukacyjnych;

c)    współpracować z pielęgniarzem szkolnym i rodzicami w celu wczesnego wykrywania chorób i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn społecznego niedostosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska;

d)    inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną pomoc w tym zakresie;

e)    informować rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować wzajemne kontakty między rodzicami, nauczycielami i dyrektorem, przeprowadzić co najmniej jedno zebranie z rodzicami w każdym z dwóch semestrów;

f)     współdziałać z radą pedagogiczną, radą rodziców w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, prowadzić działania dla upowszechnienia kultury pedagogicznej wśród uczniów;

g)    inspirować i organizować środowisko wychowawcze na rzecz szkoły i prowadzić do jak najpełniejszej integracji szkoły ze środowiskiem;

h)    inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich oraz sprawować opiekę nad samorządem klasowym;

i)      systematycznie oddziaływać na wychowanków w celu kształcenia ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny, wyrabiania pożądanych postaw społecznych i obywatelskich nacechowanych zdolnością dostrzegania  i rozwiązywania problemów środowiska;

j)     wyrabiać u uczniów trwałe nawyki uczestniczenia w życiu szkoły, uczyć samodzielności oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

k)    czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego;

l)      prowadzić dokumentację wychowawcy klasowego;

m)  na tydzień przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego przedstawić dyrektorowi plan pracy wychowawczej i tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy zgodnie z planem wychowawczym szkoły;

n)    diagnozuje zmiany w środowisku klasowym;

o)    zapoznaje lub przypomina status szkoły- prawa, obowiązki ucznia, nagrody;

p)    zapoznaje lub przypomina WSO- Kryteria zachowania, sposób oceniania, możliwość odwołania się od oceny, możliwość poprawy oceny;

q)    zapoznaje uczniów z wykazem przedmiotów obowiązkowych, nadobowiązkowych, zajęć dodatkowych, informacji o konkursach, kalendarzem uroczystości i uczniów odpowiedzialnych za przygotowanie, nauczycieli uczących w danej szkole , zmian pracowników;

r)     podanie do wiadomości tygodniowego planu zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych;

s)     przypomnienie o zasadach bezpiecznego zachowania się w szkole i na drodze do szkoły;

t)      podanie szkolnego kalendarza roku;

 

 

 

(IV) Zasady oceniania

 

Ocenianiu podlega:

 

1.    Zachowanie ucznia

 

2.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

3.    Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

 

4.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

·       Informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

·       Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

·       Motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;

·       Dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 

5.    Ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

 

 

6.    Ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według przyjętej skali i w formach przyjętych w szkole uczniowi spełniający obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

 

7.    Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

 

(V) Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia:

 

(1.) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

 

·       Stosunek do nauki: W stosunku do swoich możliwości, warunków i wkładu pracy uczeń osiąga wyniki:

a)              wysokie   3

b)             przeciętne   2

c)              raczej niskie   1

d)             zdecydowanie zbyt niskie  0  

 

 

(2.) Frekwencja:

 

 Usprawiedliwienia, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych

 

Nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych i w świetlicy szkolnej usprawiedliwiają rodzice lub prawni opiekunowie w terminie do pierwszej godziny wychowawczej. Uczeń posiada dzienniczek do korespondencji: rodzic – wychowawca, podpisany imieniem i nazwiskiem. Na pierwszej stronie powinny znajdować się podpisy obojga rodziców lub opiekunów. Rodzic może zwolnić telefonicznie dziecko, a później przekazać pisemne potwierdzenie . Spóźnienia usprawiedliwia uczeń w formie ustnej a w sytuacjach wątpliwych rodzic w formie pisemnej lub telefonicznej.

 

 

a) Uczeń ma wszystkie nieobecności i spóźnienia usprawiedliwione

 w terminie    3

b) Uczeń ma niewielka liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności

 (łącznie do 15)    2

c) Uczeń czasami opuszcza lekcje lub spóźnia się (łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych od 16 do 25)   1

d) Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia 0

 

Nieobecności uczniów na zajęciach usprawiedliwiają rodzice (opiekunowie) na piśmie w terminie 1 tygodnia od daty nieobecności. Spóźnienia usprawiedliwiają rodzice (opiekunowie) lub uczeń w formie ustnej lub pisemnej wychowawcy klasy lub nauczycielowi, na którego zajęcia spóźnił się.

 

(3.) Sumienność, poczucie odpowiedzialności

 

·      Udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie

 

 a) Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć (posiada zeszyt przedmiotowy, podręcznik, ma odrobioną pracę domową ustną lub pisemną, posiada niezbędne przybory wynikające ze specyfiki przedmiotu), uważa w czasie lekcji, jest aktywny, zachowuje się poprawnie. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji musi mieć uzasadnienie (usprawiedliwiona nieobecność w szkole, usprawiedliwienie od rodziców). Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z danego przedmiotu. Jest sumienny i odpowiedzialny, wywiązuje się z powierzonych zadań oraz sam dobrowolnie się ich podejmuje.   3

 

 b) Uczeń ma niewiele uwag dotyczących stosunku do zajęć edukacyjnych jest sumienny i odpowiedzialny, wywiązuje się z powierzonych zadań. (łącznie do 10 uwag).   2

 

 c) Uczeń ma kilkanaście uwag dotyczących stosunku do zajęć edukacyjnych

 (łącznie do 20 uwag). Często jest niesumienny i nieodpowiedzialny, zdarza mu się nie wykonywać powierzonych zadań. 1

 

d) Uczeń nagminnie lekceważy obowiązki edukacyjne. Niezbędna jest interwencja u wychowawcy, dyrektora, rodzica lub opiekuna) Jest niesumienny i nieodpowiedzialny. Odmawia wykonywania zadań. 0

 

(4.) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

 

a)    W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, mienia publicznego i własności prywatnej, chętnie pomaga kolegom, jest aktywny w działaniach na rzecz zespołu. 3

    

b)    Uczeń zwykle postępuje uczciwie i reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje pracę własną i cudzą, mienie publiczne i prywatne, nie uchyla się od pomocy kolegom.   2

 

c)     Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, nie zawsze reaguje na przejawy zła, zdarzyło się, że nie wykazywał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub innych, naraził na uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, niechętnie pracuje na rzecz zespołu. 1

 

 

d)    Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje pracy i własności, odmawia działania na rzecz zespołu.   0

 

 

 

 

(5.) Dbałość o dobro i tradycje szkoły

 

a)    Uczeń aktywnie uczestniczy w konkursach, olimpiadach, akademiach i uroczystościach, albo prowadzi intensywne samokształcenie (np. podejmuje i starannie samodzielnie wykonuje prace nadobowiązkowe z różnych przedmiotów), co przynosi mu osiągnięcia w postaci sukcesów naukowych, sportowych, artystycznych lub w innych dziedzinach, rozsławiając dobre imię tradycje szkoły.  3

 

b)    Uczeń uczestniczy w konkursach, olimpiadach, akademiach  i uroczystościach lub prosi nauczycieli o wskazówki do samodzielnej pracy, uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji, zależy mu na dobru i tradycjach szkoły.   2

 

 

c)     Uczeń nie jest zainteresowany udziałem w konkursach, olimpiadach,

 akademiach i uroczystościach, są mu obojętne dobro i tradycje

 szkoły.    1

 

d)    Uczniowi nie zależy na dobru i tradycjach szkoły, odmawia udziału w konkursach, olimpiadach, akademiach i uroczystościach. 0

 

(6.) Dbałość o piękno mowy ojczystej

 

a)     Uczeń w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować.   3

 

b)      Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowach lub dyskusji.  2

 

 

c)       Uczeń często używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusji. 1

 

d)      Uczeń zwykle używa wulgaryzmów, nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy, czy dyskusji. 0

 

 

(7.) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 

a)  Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz troski

 o zdrowie własne i innych, prawidłowo reaguje na występujące

 zagrożenia    3

 

b)  Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył  takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę. 2

 

c)     Czasami (kilkakrotnie) trzeba było zwracać uczniowi uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować lub powoduje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa jego lub innych osób, niekiedy lekceważy on takie zagrożenie, ale reaguje na zwracane mu uwagi.  1

 

d)   Zachowanie ucznia często stwarza zagrożenie, lekceważy on niebezpieczeństwo, nie reaguje na zawracane mu uwagi. 0

 

 

(8.) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

 

a)    Uczeń jest taktowny , kulturalny, życzliwie usposobiony, szanuje godność osobistą własną i innych.   3

 

b)    Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie albo niekulturalnie, nie uszanował godności własnej lub innych. 2

 

c)     Uczeń często bywa nietaktowny i niekulturalny, uchybia godności własnej i innych osób.   1

 

 

d)    Uczeń zwykle jest nietaktowny i niekulturalny, agresywny, uchybia godności własnej lub innych osób.  0

 

 

 (9.) Okazywanie szacunku innym osobom.

 

Właściwe zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

 

 

a) Uczeń jest zawsze taktowny, kulturalny, zwraca się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Zachowuje kulturę słowa, umie dyskutować.   3   

 

 b) Uczeń zazwyczaj jest kulturalny, taktowny, okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom. Zdarzyło się, że użył mało kulturalnego słownictwa. Złe zachowanie potrafi sam ocenić i wyciągnąć wnioski. (ma 1 do 2 uwag)   2

 

c) Uczeń często nie jest taktowny i kulturalny, nie okazuje szacunku innym, ale rozumie swoje złe zachowanie. Często używa wulgaryzmów (ma 3 do 5 uwag)   1

 

 d) Uczeń zwykle nie jest taktowny i kulturalny, nie okazuje szacunku innym. Zwykle używa wulgaryzmów. Nie chce zmienić swojego zachowania, nie przejawia chęci poprawy.   0

 

 (10.) Postawa wobec nałogów i uzależnień:

a)    Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, sam deklaruje, że jest od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladowania. 3

  

b) Jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły i sytuacja taka nie powtórzyła się.   2

c) Kilkakrotnie (2-4 razy) stwierdzono, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły.    1

 

b)    Uczeń palił papierosy, pił alkohol lub przyjmował narkotyki, czym naraził na uszczerbek własne zdrowie i dobre imię szkoły.  0

 

(11.) Dbałość o wygląd zewnętrzny:

 

 Dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju:

 

 a) Uczeń dba o swój wygląd, jest czysty, nie zapomina o zmianie obuwia. Podczas uroczystości szkolnych jest stosownie ubrany, posiada strój galowy: biała bluzka lub koszula, granatowe spodnie, spódniczka, półbuty, beżowe rajstopy w kolorze naturalnym. 3

 (Za niestosowne uważa się makijaż, gołe plecy, brzuch, dekolt, farbowanie włosów, pomalowane paznokcie, noszenie kolczyków w nieodpowiednich miejscach, dziewczęta mogą nosić kolczyki w uszach, na lekcje w-f wszystkie ozdoby powinny być zdjęte)  

 

 b) Czasami (do 5 razy) zwracano uczniowi uwagę na złamanie zasad dotyczących wyglądu zewnętrznego  2  

 

 c) Uczniowi trzeba często przypominać zasady dotyczące wyglądu zewnętrznego (od 6 do 10 uwag)  1

 

 d) Uczeń zazwyczaj nie stosuje się do ustalonych zasad dotyczących wyglądy zewnętrznego (powyżej 10 uwag)  0

 

 (12.) Zasady korzystania z komórek i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu w szkole.

 

Podczas pobytu w szkole nie wolno używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Nie wolno filmować, fotografować, utrwalać głosu i upubliczniać wizerunku nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów, bez ich wiedzy i zgody. Nie wolno nagrywać i upubliczniać, i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji.

Za pobyt w szkole rozumie się czas od momentu wejścia na teren szkoły, do momentu jego opuszczenia. W razie potrzeby uczeń i rodzice lub prawni opiekunowie maja możliwość kontaktowania się z dzieckiem poprzez szkolny aparat telefoniczny.

Jeśli uczeń użyje komórki lub innego urządzenia elektronicznego, nauczyciel lub pracownik szkoły ma prawo je zabrać.

Po odbiór wezwany jest rodzic lub prawny opiekun.

   

a) Uczeń podczas pobytu w szkole nie używa komórki, dyktafonu, mp-3, aparatu fotograficznego i innych urządzeń zakłócających naukę i zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.                                                                                       3

b) Zdarzyło się (1 raz), że uczeń użył komórki lub innego urządzenia elektronicznego podczas pobytu w szkole.  2

c) Uczeń (2 razy) użył komórki lub innego urządzenia elektronicznego podczas pobytu w szkole.                                      1

d) Uczeń często (3 i więcej razy) używał komórki lub innych urządzeń elektronicznych.   0

 Dopuszczone jest korzystanie z telefonów komórkowych na zajęciach w celach dydaktycznych, za zgodą nauczyciela.  

 

 W przypadku popełnienia przez ucznia wykroczeń: posiadania, sprzedaży i zażywania narkotyków, picia alkoholu lub podawania go innym, kradzieży, rozboju, zachowania wymagającego interwencji policji lub straży pożarnej, gróźb pod adresem uczniów i nauczycieli i pracowników szkolnych, fałszowania dokumentów szkolnych, otrzymuje ocenę naganną z zachowania bez względu na ilość uzyskanych punktów.

 

 

(VI) Zasady wystawiania ocen zachowania

 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów

 oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz

 kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej

 niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach

 ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

a)    funkcjonowanie ucznia w środowisku szkoły,

b)    reprezentowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

3.Wychowawca wystawia ocenę po konsultacji z nauczycielami, opiekunami świetlicy oraz z osobami sprawującymi opiekę w autobusie i innymi

 pracownikami szkoły i uczniami.

4. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca na zakończenie każdego semestru

5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

 Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel

 uzasadnia ustaloną ocenę.

 

 Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonej w statucie szkoły.

 

 Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego zachowania oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu

 umiarkowanym lub znacznym począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,

 polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz

 ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV do VI i od I gimnazjum do III gimnazjum, polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w statucie szkoły

 

 Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania

 jest ostateczna, z wyjątkiem kiedy uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun)

 zgłoszą zastrzeżenia do Dyrektora szkoły w ciągu 7 dni, że ocena została

 ustalona niezgodnie z przepisami.

 

 Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia

 w szczególności:

 

·       wywiązywanie się z obowiązków ucznia ,

·       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

·       dbałość o honor i tradycje szkoły,

·       dbałość o piękno ojczystej mowy,

·       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

·       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

·       okazywanie szacunku innym osobom.

 

 Śródroczną ocenę zachowania ustala się według skali określonej w statucie

 szkoły z tym ,że śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania

 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

 umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

5 a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego

 stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić

 wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na

 podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo

 indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni

 psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni

 specjalistycznej.

 

 

 Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się

 według następującej skali:

 

 * wzorowe

 * bardzo dobre

 * dobre

 * poprawne

 * nieodpowiednie

 * naganne

 

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

 b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy

 programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu

 w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę

 klasyfikacyjną zachowania.

 

7. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną

 ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy

 programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie

 szkoły nie kończy szkoły.

 

8. Do śródrocznego i końcowego oceniania poszczególnych kategorii od 0-3

 służy tabela, według której nauczyciel ocenia poszczególnych uczniów.

 Tabela jest załącznikiem do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

 Zachowania dla każdego wychowawcy

 

9. Punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (1-9) sumuje się i przelicza

 w następujący sposób:

 

Łączna liczba punktów  Zachowanie

   

 35 - 36  wzorowe

 30 - 34  bardzo dobre

 24 - 29  dobre 

 17 - 23  poprawne

 9 - 16  nieodpowiednie

 0 - 8  naganne

 

10. Wystawiając końcoworoczną ocenę z zachowania wychowawca sumuje

 punktacje semestru pierwszego i drugiego. Oblicza średnią arytmetyczną

 z obydwu semestrów:

Łączna liczba punktów (36) Zachowanie

 35 - 36  wzorowe

30 - 34   bardzo dobre

24 - 29   dobre  

17 - 23   poprawne

 9 - 16   nieodpowiednie

 0 - 8   naganne

 11. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów , nie może

 mieć oceny wyższej niż poprawna.

 

12.Suma punktów stanowi podstawę do wystawienia oceny końcoworocznej.

 Uczeń zawsze ma możliwość poprawienia się, dodatkowo wykazania

 w działalności na rzecz szkoły, musi szczególnie wyróżnić się zachowaniem

 w przyjętych przez szkołę kryteriach oceny z zachowania.

 

13.Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza

szkołą zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania

 

14.Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia

 do dyrektora szkoły , jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być

zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

15. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna

 zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi

 trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję która:

 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną

 ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą

 większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos

 przewodniczącego komisji.

 

16.W skład komisji wchodzą:

 

 a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne

 stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 b) wychowawca klasy,

 c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia

 edukacyjne w danej klasie,

 d) pedagog,

 e) psycholog,

 f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 h) przedstawiciel rady rodziców.

 

17. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna

 zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

18. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

 * skład komisji,

 * termin posiedzenia komisji,

 * wynik głosowania,

 * ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

19. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

 

 

XI Wewnątrzszkolne Zasady

Oceniania Klasyfikowania i Promowania

w Edukacji Wczesnoszkolnej

 

 

Wewnątrzszkolne Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania dla edukacji wczesnoszkolnej w kl. I - III został opracowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. St. Władysława Reymonta w Solcu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. r. z późniejszymi zmianami.

 

 

(I) Organizacja roku szkolnego

 

 

1.  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia klas I - III

 polega na rozpo­znawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych z programu nauczania oraz formułowaniu oceny opisowej.

 

2. Wprowadzony w klasach kształcenia zintegrowanego system oceniania ma na celu:

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

- pomoc uczniom w planowaniu swojego rozwoju;

- motywowanie ucznia do dalszej pracy;

- dostarczenie rodzicom (lub prawnym opiekunom) informacji o postępach; trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

- umożliwienie nauczycielowi doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

2.    Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły, w kalendarzu roku szkolnego, ustala terminy semestrów i przerw międzysemestralnych (zgodnie z decyzją Kuratora Oświaty). W kalendarzu roku szkolnego dyrektor ustala także terminy posiedzeń klasyfikacyjnych semestralnych i rocznych.

 

 

 

(II) Planowanie pracy nauczycieli kl. I - III

 

1.  Każdy nauczyciel kl. I - III przed rozpoczęciem kolejnego semestru jest zobowiązany do przygotowania rozkładu treści nauczania na dany semestr, opracowany w oparciu o pro­gram nauczania ze Szkolnego Zestawu Programów Nauczania.

 

2.  Rozkład treści nauczania zawiera:

 - blok tematyczny;

 - temat dnia;

 - zadania edukacyjne;

 - kierunek edukacji;

 - środki dydaktyczne;

Rozkład treści nauczania należy przedstawić Dyrektorowi Szkoły do formalnego sprawdzenia przed rozpoczęciem każdego semestru.

 

3.  Nauczyciel klas I - III informuje o zasadach oceniania zachowania oraz o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych tych uczniów. Uczniów na pierwszych zajęciach dydaktycznych, a rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu we wrześniu.

 

4.  Zapoznanie z zasadami oceniania dokonuje się w następujący sposób:

 

a)    ucznia

-        adnotacje w dzienniku elektronicznym,

-        zeszytach przedmiotowych,

-        zeszytach ćwiczeń.

 

b)   rodziców

-        adnotacje w dzienniku elektronicznym,

-        protokoły zebrań z rodzicami.

 

 

5. „Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasady oceniania zachowania” są do wglądu dla uczniów jak i rodziców u wychowawcy klasy.

 

6. Oceny uzyskane w wyniku bieżącego oceniania oraz klasyfikowania semestralnego i rocznego są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

7. Na prośbę ucznia i jego rodzica nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, w przy­padku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych, w przypadku rodzica w czasie spotkania lub ze­brania czy spotkań indywidualnych.

 

 

8. Ocena opisowa w kl. I — III:

 a) pełni funkcję informacyjną, korekcyjną i motywacyjną,

 b) informuje ucznia, co zrobił źle, co dobrze, a co zmienić by było lepiej,

 c) ma motywować do dalszego działania i dokonania korekty,

 d) dostarcza rodzicom, nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach i osobistych osiągnięciach ucznia.

 

9. Za najistotniejsze w ocenianiu uczniów w kl. I — III uznaje się:

 a) wkład pracy dziecka,  

 b) efekt, jaki ono osiąga,

 c) jego możliwości.

 

10. Nauczyciel, oceniając ucznia, jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzo­no specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym, wynikającym z programu nauczania, w uzasadnionych przypad­kach uczeń może być zwolniony na czas określony z edukacji ruchowej (zwolnienie lekar­skie).

 

 

(III) Ocenianie bieżące

 

1. Ocenianie bieżące to:

a) ocena werbalna,

b) ocena gestem i mimiką,

c) znaki umowne od 6 do l z komentarzem słownym.

 

2. Znaki umowne uczeń otrzyma za:

 

(6) (wspaniale) - samodzielnie wykonuje zadania, ćwiczenia, prace wykraczające poza pro­gram, rozwiązuje zadania problemowe wymagające dodatkowych przemyśleń, wykazuje własną inicjatywę twórczą.

(5) (bardzo dobrze) -uczeń wykonał zlecone zadania bezbłędnie i samodzielnie.

(4) (dobrze) - uczeń wykonał zlecone zadanie popełniając niewielkie błędy, które po ocenieniu i omówieniu poprawił.

(3) (postaraj się) - uczeń wykonał zadanie popełniając dużo błędów, często prosi o pomoc nauczyciela.

(2) (pracuj więcej) - uczeń ma poważne kłopoty podczas wykonywania zleconych mu zadań, pracuje pod kontrolą nauczyciela, który dość często udziela mu wskazówek.

(1)  (źle) - uczeń wykonał zlecane mu zadanie całkowicie błędnie, nie potrafi pracować samo­dzielnie, ma trudności w opanowaniu przekazywanych mu treści.

 

3. Ocena cząstkowa może być obniżona o „ - ” , lub podwyższona o „ +”.

 Bierze się pod uwagę zaangażowanie ucznia, jego możliwości indywidualne

 oraz warunki domowe.

 

4. Znaki umowne w przełożeniu na oceny cząstkowe są wpisywane do zeszytów, do dzienników lekcyjnych, za opanowanie przez ucznia określonych wiadomości i umiejętności z określonej edukacji:

a)  mówienie i słuchanie,

b) pisanie i czytanie,

c)  umiejętności matematyczne,

d) umiejętności przyrodniczo - społeczne,

e)  umiejętności artystyczne,

f)   umiejętności fizyczno- ruchowe.

(IV) Ocenianie semestralne

 

1.  Ocenianie semestralne odbywa się na zakończenie każdego semestru. Podstawą do wysta­wienia oceny opisowej jest analiza wyników kształcenia udokumentowanych w dzienniku lekcyjnym.

 

2.  W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi przekazywanymi ustnie rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniu.

 

3.  Ocena opisowa za pierwszy semestr zawiera zalecenia dla ucznia dotyczące zarówno postępów w edukacji jak i postępów w rozwoju społeczno-emocjonalnym.

 

4.  Następstwem zrealizowanego materiału są testy sprawdzające i oceniające poziom wiado­mości, umiejętności i sprawności.

 

5.  Testy sprawdzające i prace pisemne są udostępniane do wglądu rodzicom.

 

6.  Każdy uczeń ma możliwość poprawy tej partii materiału, która była objęta testem spraw­dzającym w terminie ustalonym przez nauczyciela.

 

7.  Na śródroczne spotkanie z rodzicami nauczyciele przygotowują informacje o semestralnym klasyfikowaniu ucznia w formie oceny ustnej.

 

 a) Oryginał oceny opisowej zostaje w dzienniku elektronicznym.

 b) Rodzice na zebraniu śródrocznym otrzymują kopie przygotowanej oceny opisowej.

 

 

 

(V) Ocenianie roczne

 

 

1.    Roczne ocenianie uczniów uwzględnia wyniki uzyskane w obu semestrach.

 

2.    Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do

 klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego

 

3.    W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić

o promowaniu ucznia klasy I i III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów)

 

 

(VI) Klasyfikowanie semestralne i roczne

 

1. Klasyfikowanie semestralne i roczne w kl. I – III Szkoły Podstawowej im. St. Władysława Reymonta polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

2.    Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu

 umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega

 na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych w danym

 roku szkolnym i ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć

 edukacyjnych.

 

3.    Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne dla uczniów

 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są

 ocenami opisowymi.

 

4. Klasyfikowanie semestralne przeprowadzone jest w terminie ustalonym przez radę pedago­giczną i zgodnym z kalendarzem roku szkolnego.

 

5. Uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach zintegrowanych, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w Szkolnym Planie Naucza­nia.

 

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 

7. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego lub jego rodziców (prawnych opiekunów), z powodu nieobecności nieuspra­wiedliwionych, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

8. O możliwości nieklasyfikowania ucznia nauczyciel prowadzący

 zajęcia zintegrowane w danej klasie informuje dyrektora najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacyjnym semestralnym posiedzeniem rady pedagogicznej według wzoru:

 

 

 


 Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

 Solec 6; 09 – 500 Gostynin

 

 tel. 24 - 235 - 79 - 33

e-mail: s.solec@wp.pl www: http://solec.net.pl

 

 

 

Solec, dn. ……….….

Klasa ……………………………

Wychowawca ………………….

Uczniowie niekasyfikowani:

-

-

-

 

………………………………

    Podpis wychowawcy

 

 

9. O możliwości nieklasyfikowania nauczyciel pisemnie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) na 14 dni przed klasyfikacyjnym semestralnym

 posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na 2 dni przed posiedzeniem

 klasyfikacyjnym semestralnym rady pedagogicznej. Termin egzaminu ustala

 z uczniem, nauczycielem i ro­dzicami (prawnymi opiekunami) dyrektor szkoły.

 

11. Jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna stworzyć, w miarę możliwości, uczniowi szansę uzupełnienia braków po­przez:

a) pomoc koleżeńską.

b) pracę dodatkową z uczniem.

 

 

(VII) Promowanie uczniów klas I – III

 

 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

 

 

1 a. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lun na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I – II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić

 o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej , na podstawie

 opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-

 pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu

 z rodzicami ( prawnymi opiekunami) ucznia.

 

3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia

 tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)

 

(VIII) Ocena zachowania

 

 

1. Klasyfikowanie semestralne i roczne w kl. I – III Szkoły Podstawowej im. St. Władysława Reymonta polega na podsumowaniu zachowania ucznia

 w danym roku szkolnym oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

2. Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu

 umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega

 na podsumowaniu zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej

 rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3. Ocena zachowania semestralna i roczna jest oceną opisową.

 

4.    W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.

 

5. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

 a) stosunek do nauki (zaangażowanie),

 b) frekwencję,

 c) rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań (poszukiwanie oryginalnych

 rozwiązań),

 d) takt i kulturę w stosunkach z innymi,

 e) kontakty z rówieśnikami,

 f) dbałość o wygląd zewnętrzny,

 g) sumienność, poczucie odpowiedzialności,

 h) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 

6. Wychowawca klasy na początku roku omawia kryteria oceniania na pierwszym zebraniu.

 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

 b) promocję do klasy programowo wyższej

 

8.    Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.