PLAN  PRACY  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

 

W SOLCU

 

NA ROK  2018/2019

 

 

 

  PLAN  PRACY  SZKOŁY  ZOSTAŁ  OPRACOWANY  W  OPARCIU O :

1.     Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. Zm. )

2.     Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól ( Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ).

3.     Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn.. zm.).

4.     Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

5.     Statut Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Solcu.

6.      Program wychowawczy.

7.     Program profilaktyczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPEKT DYDAKTYCZNY

Doskonalenie pracy dydaktycznej

 

ZADANIA

WSKAŹNIKI REALIZACJI I DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

UWAGI

Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej

 

I. analiza programów nauczania skuteczności programu w odniesieniu do warunków naszej szkoły

- zatwierdzenie zestawu programów,

- opracowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia i rodziców

 

 

 

Dyrektor

Nauczyciele przedmiotów

 

 

 

Czerwiec

 

 

Działania sprzyjające podniesieniu jakości edukacji

I. Badanie możliwości edukacyjnych uczniów klas pierwszych – test dojrzałości szkolnej ucznia klasy pierwszej.

I. Dębińska

wrzesień

 

 

II. Nauka języków obcych.:

 

1.     Język angielski w klasach I-III.

2.     J. angielski w ,,O”

3.     J. angielski w Punkcie Przedszkolnym

 

 

 

 

M. Schulz

B. Filińska
M. Schulz

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Organizacja procesu wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

I Opracowanie kart I PET

Nauczyciele

Pedagog

 

 

Wrzesień

 

 

II. Organizacja zajęć dla w/w uczniów.

Nauczyciele gimnazjum

Pedagodzy

Wrzesień

 

 

III. realizacja projektów:

1.     Projekt edukacyjny w III klasie gimnazjalnej

 

 

Nauczyciele gimnazjum

 

 

Grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

Motywowanie uczniów do nauki

I.                   Udział uczniów w konkursach wewnątrzszkolnych.

 

1. Konkursy organizowane przez Samorząd Uczniowski (wg planu pracy SU)

 

2 Konkurs czytelniczy : Konkurs Pięknego Czytania i Interpretacji Utworów Literackich

.

3.Konkurs recytatorski „Mówimy Reymontem”

 

 

4 .Konkurs ortograficzny.

 

 

 

Opiekun S U

 

 

E. Nyckowska

 

 

E. Nyckowska

 

 

K. Jastrzębska

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Marzec

 

 

 

II Udział uczniów w konkursach pozaszkolnych.

 

1.     Przedmiotowe:

a. plastyczny –według spływających ofert

 

 

b. Ortograficzny „Mistrz Ortografii” (wg ofert szkół)

 

 

 

c. Recytatorski

·     ” Pięknie być człowiekiem”

·     „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”

 

d. Reymontowski (obchody dni patrona szkoły)

 

 

e. Piękna jesteś Ziemio Gostynińska

 

f. Matematyczny – według spływających ofert

 

g. Edukacja wczesnoszkolna

·     „Młodsza Liga Szkolna kl. III ”

 

h. Muzyczny – według spływających ofert

 

2.     Kuratoryjne

·     Biologiczny

·     Historyczny

·     Fizyczny

·     Matematyczny

·     Polonistyczny

·     Geograficzny

·     J. angielski

·     J. niemiecki

 

3.     Sportowe - wg terminarza

·     Zawody sportowe w Białotarsku

·     Tenis stołowy, unihokej, piłka nożna, lekkoatletyka…..

 

4.     J. angielski                           

 

 

 

J. Kołodziejczak J.Michalak

Nauczyciele I-III,

PP i OP.

 

E. Nyckowska

K. Smyczyńska

Nauczyciele I-III

 

E. Nyckowska

K. Smyczyńska

Nauczyciele 0-III

 

K. Smyczyńska  E.Nyckowska

 

 

 

Nauczyciele matematyki

 

 

K. Jastrzębska

 

P.Pilichowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

 

Wychowawcy kl. I-III

 

T. Kołodziejski

E.Kwiatkowska

 

B.Filińska

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Maj /czerwiec

 

 

Maj/czerwiec

 

 

 

Wrzesień

Maj

 

 

 

Cały rok

 

Maj

 

Cały Rok

 

 

 

Maj

 

 

 

 

Pażdziernik

 

 

 

 

Kwiecień

 

Listopad/czerwiec

 

 

 

III . Czytelnictwo w szkole

1.     Sporządzenie wykazu lektur.

2.     Analiza stanu czytelnictwa

 

Nauczyciele j. polskiego i edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciele

Wrzesień

 

Czerwiec

 

 

IV Systematyczna kontrola zeszytów przedmiotowych

Nauczyciele przedmiotów

Na bieżąco

 

 

Przygotowanie uczniów do   egzaminu gimnazjalnego w kl. III

I. Organizowanie dodatkowych zajęć.

 

1.     .Zajęcia prowadzone w ramach kół dla uczniów kl. III gimnazjum

·       Chemiczne

 

 

 

 

 

A. Ostrowska

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

II .Przeprowadzanie próbnych egzaminów w kl. III g,
    VIII

 

 

Nauczyciele przedmiotów

 

Grudzień

 

 

III. Analiza wyników egzaminu w kl. III g, VIII

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

Badanie efektów kształcenia

I. Przeprowadzanie badania wyników nauczania, analiza wyników, opracowanie wniosków.

 

II. Wskazywanie na osiągnięcia i sukcesy uczniów.

Zespoły

 

 

Nauczyciele przedmiotów

Wrzesień

 

 

Czerwiec

 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

I. Podnoszenie kwalifikacji wg planu doskonalenia zawodowego nauczycieli-oddzielny dokument.

 

Dyrektor

Nauczyciele

 

Cały rok

 

 

II. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.

 

1.     Przeprowadzanie rad szkoleniowych

2.     Lekcje koleżeńskie.

 

 

 

Dyrektor

Nauczyciele

 

 

 

Cały rok

 

 

III. Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego.

Dyrektor

Nauczyciele

 

 

 

Rozbudzanie zainteresowań i pasji uczniów

I. Zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami uczniów.

Koło matematyczne

Chór

Koło j. angielskiego

Koło chemiczne

Zespół taneczny

SKS

 

 

J. Kołodziejczak

P. Pilichowicz

B.Filińska

A. Ostrowska

Instruktor tańca

T. Kołodziejski

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

II. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową
    w kl . IV

 

 

J. Michalak

 

Czerwiec

 

 

III Spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

1.      Spotkanie z policjantem.

2.      Spotkanie z leśnikiem i myśliwym

3.      Spotkanie z pracownikiem wydziału dla nieletnich

4.      Spotkanie z doradcą zawodowym

5.      Spotkanie z muzykami

6.      Spotkanie z pracownikami piekarni

7.      Spotkanie z pracownikami PPP w Gostyninie

 

 

 

Pedagodzy

Nauczyciele kl.I-III

Pedagog

 

Pedagog

P. Pilichowicz

Nauczyciele kl. I-III

Pedagog

 

 

 

 

W miarę dysponowania czasem wolnym zaproszonych ludzi

 

 

 

IV. Konkursy przedmiotowe

 

 

Nauczyciele przedmiotów

 

Wg

Harmonogra-mu

 

 

 

V. Wykorzystanie biblioteki szkolnej

 

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

Cały rok

 

 

VI. Rozwijanie działalności sportowej poprzez udział w zawodach i spartakiadach, zajęciach na basenie i lodowisku.

T. Kołodziejski,
E. Kwiatkowska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego

Cały rok

 

 

 

I.  Pobudzanie działalności rekreacyjnej i turystycznej poprzez organizowanie:

 

1. Wycieczek:

·       jednodniowych

·       kilkudniowych

·       rowerowych

·       pieszych

 

3. Wyjazdu do szkoły muzycznej

 

4. Plenerów  wiosennych „Plener u Wójta”

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele PP i OP

Nauczyciele I-III

Wychowawcy

 

 

 

P. Pilichowicz

 

J. Kołodziejczak J. Michalak

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

  

 

 

Marzec

 

Wg kalendarza

 

 

 

 

Atrakcyjność i efektywność zajęć.

 

 

I. Korzystanie z dostępnych środków audiowizualnych.

Nauczyciele

 

Cały rok

 

 

II. Korzystanie z dostępnych programów komputerowych oraz dostępu do Internetu.

 

 

Nauczyciele

 

Cały rok

 

 

ASPEKT WYCHOWAWCZY

ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI PRACY WYCHOWAWCZEJ

 

Zapobieganie agresji, wandalizmowi, uzależnieniom oraz przestępczości

 

 

I. Zadania ogólno-wychowacze, profilaktyka wychowawcza

Pedagog

Wychowawcy

Cały rok

 

 

II.. Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

Dyrektor

Cały rok

 

 

III. Preorientacja zawodowa.

Pedagog

Wychowawcy

Doradca Zawodowy

 

 

 

IV. Integracja klas:

1.     Ogniska

2.     Wycieczki

3.     Dyskoteki

 

Wychowawcy

Opiekun S U

Cały rok

 

 

 

VI. Realizacja szkolnego programu wychowawczego

 

Nauczyciele

 

 

Cały rok

 

 

Rozwijanie samorządowej działalności

I. Wybór trójek klasowych

 

Uczniowie, wychowawcy

Wrzesień

 

 

II. Wybór opiekuna SU i rady SU

Uczniowie

Wrzesień

 

 

III. Przypomnienie praw i obowiązków uczniów „Kodeks szkolnych”

Wychowawcy klas

Wrzesień

 

 

IV. Debata nad WSO

·       Aneks do WSO

Członkowie Rady Pedagogicznej

Wrzesień

 

 

V. Udział uczniów w akcjach:

 

1. Sprzątanie świata

2. Porządkowanie grobu Nieznanego Żołnierza wg dyżurów

3. Utrzymanie porządku w klasach

4. Dyżury w szatni

5. Akcja „Góra Grosza”

6. Akcja „Pomóż i Ty”

7. Przegląd zespołów ludowych.

8. Kocham- nie biję

 

 

Wychowawcy

 

Opiekun  S U

 

 

 

 

 

 

J. Gutowska

 

Pedagodzy

 

 

 

Kwiecień

Wrzesień

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

Cały Rok

 

 

 

 

VI  Przeprowadzanie akcji na rzecz osób potrzebujących pomocy.

 

Cała społeczność uczniowska

 

Cały rok

 

 

 

VII. Udział uczniów w organizacji „życia szkoły”

 

 

Cała społeczność uczniowska

 

Cały rok

 

 

VIII. Uczenie demokracji. Spotkania z przedstawicielami     
           różnych zawodów.

1.     Udział w posiedzeniu Rady Gminy

2.     Wywiad z przedstawicielem samorządu

3.     Angażowanie uczniów w sprawy publiczne.

 

 

Pedagodzy

SU

 

Wg planu pracy SU

 

 

Uczestnictwo w kulturze

I. Organizacja wyjazdów:

 

1. Do kina

2. Na spektakle teatralne.

3.Do muzeów

4. Zwiedzanie wystaw

5. Cyrk

6. Dom Kultury

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Wg ofert

 

 

II. Kontakt z kulturą i wspieranie twórczości własnej uczniów

1.     Edukacja kulturalna na zajęciach.

2.     Prezentacja dokonań uczniów

·       Plastycznych

·       Literackich

·       Muzycznych

·       Sportowych

·       Tanecznych

 

 

 

 

J. Kołodziejczak

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

P. Pilichowicz

T. Kołodziejski

J. Gutowska

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

Przygotowanie  do życia w społeczeństwie

I. Nasza ojczyzna mała i duża

 

1. Obchody uroczystości (załącznik kalendarza roku szkolnego)

Nauczyciele wg kalendarza roku szkolnego z uwzględnieniem (miejsce, termin imprez)

 

 

Cały rok

 

 

II. Uczymy się współpracy

1. Szerokie wykorzystanie form zespołowych w realizacji programów edukacyjnych i wychowawczych

 

 

Nauczyciele

 

 

Na bieżąco

 

 

III. Praca dla innych

1. Organizacja uczniowskiej pomocy koleżeńskiej.

Wychowawcy

SU

W miarę potrzeb

 

 

IV. Kształtowanie właściwych relacji.

 

1.Uczeń-uczeń

2. Uczeń – nauczyciel

3. Nauczyciel-rodzice

4. Nauczyciel-nauczyciel

 

 

 

Uczniowie

Nauczyciele

Rodzice

Dyrektor/Nauczyciele

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

V. Udział uczniów w organizacji życia szkoły.

 

Dyrektor

Cały rok

 

 

Współpraca szkoły z rodzicami

I. Organizowanie zebrań ogólnych z rodzicami.

 

Dyrektor

Wychowawcy

 

Wrzesień

Styczeń

Czerwiec

 

 

II. Spotkania rodziców z wychowawcami klas

 

Wychowawcy

 

Cały rok

 

 

III. Udział Rady  Rodziców w życiu szkoły

 

Dyrektor

Wychowawcy

Cały rok

 

 

IV. Popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców poprzez:

1.     Dyrektora

 

2.     Wychowawców

3.     Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

4.     Pedagoga szkolnego

5.     Policjanta

6.     Sanepid

 

 

Dyrektor

Wychowawcy

Wychowawcy  PP-VII, VIII  i  IIIg, Pedagog

 

 

 

Styczeń

 

Na zebraniach

 

 

 

 

 

 

ASPEKT  OPIEKUŃCZY

ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO

 

 

Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu uczniów pochodzących z rodzin patologicznych

I.                   Diagnoza sytuacji rodzinnej ucznia.

 

Dyrektor

Wychowawcy

 

 

Cały rok

 

 

II Współpraca z

1.     Poradnią PPP

2.     Opieką społeczną

3.     Pracownikami Sądu dla Nieletnich

 

Dyrektor

Wychowawcy

Pedagodzy

 

Cały rok

 

 

Upowszechnianie wśród uczniów zdrowego stylu życia.

I. Integralne podejmowanie działań na rzecz zdrowia trzech środowisk: szkoły, rodziny i społeczności lokalnej

 

 

Dyrektor

Wychowawcy

 

Cały rok

 

 

Opieka zdrowotna

I. Współpraca z ośrodkiem zdrowia.

Wychowawcy

 

Cały rok

 

 

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie lekcji i przerw śródlekcyjnych oraz podczas oczekiwania na odwozy

Nauczyciele

Cały rok

 

 

III. Wdrażanie do różnych form aktywności fizycznej

Nauczyciele  WF

Cały rok

 

 

Pomoc materialna uczniom

I. Organizowanie dożywiania dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

GOPS

Dyrektor

Nauczyciele

Rada Rodziców

Cały rok

 

 

Darmowe podręczniki dla klas : I-VIII, III g

Dyrektor

 

Wrzesień

 

 

 

Stypendia socjalne

Dyrektor

Wychowawcy

Październik

Maj

 

 

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne

Dyrektor

Wychowawcy

Wrzesień

 

 

 

Dofinansowanie dzieci będących w trudnej sytuacji do:

1.     Wypoczynku letniego

2.     Wycieczek

3.     Wyjazdów do kina i teatru.

 

 

Dyrektor

Wychowawcy

 

 

Na bieżąco w miarę potrzeb

 

 

 

WSPOŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 

Promocja szkoły- wykreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku

 

I. Zapoznanie z życiem i twórczością Wł. St. Reymonta.

1. Aktualizacja gazetki „O Patronie szkoły”

2. Organizowanie apeli, improwizowanie scenek z utworów Reymonta.

3. Udział dzieci w konkursach międzyszkolnych.

 

 

 

Nauczyciele
j. polskiego

 

 

Na bieżąco

 

 

II. Promocja polskiego folkloru-sztuki i tradycji wiejskiej.

1. Doprażanie „Szkolnej Izby Pamięci Wł. ST. Reymonta.

2. Pozyskiwanie strojów ludowych

 

3. Recytowanie fragmentów chłopów.

4. Śpiewanie ludowych piosenek

5. Udział DZPiT Solec w zlocie szkół Reymontowskich

6. Działalność zespołu tanecznego „Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec”

7. Wyjazd do….(poznanie tradycji, kraju, uczestnictwo w życiu codziennym)

 

K. Smyczyńska

 

Dyrektor

 

K. Smyczyńska
E. Nyckowska

P. Pilichowicz

Nauczyciele j.polskiego

Instruktor tańca

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

III. Publikacje w:

1.     Prasie lokalnej

2.     Internecie – strona internetowa szkoły.

Dyrektor

Nauczyciel informatyki

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

Praca rodziców na rzecz szkoły

I. Pomoc Rady Rodziców  w organizacji pracy szkoły

 

Rodzice

Na bieżąco

 

 

II. Obecność rodziców na uroczystościach szkolnych i klasowych

 

Dyrektor

Wychowawcy

 

Zgodnie z planem imprez i uroczystości

 

 

III. Aktywne włączanie się rodziców w życie szkoły

 

Dyrektor

Wychowawcy

 

Na bieżąco

 

 

Współpraca z władzami samorządowymi i innymi strukturami.

I. Prezentowanie dokonań szkoły oraz jej działania na sesjach Rady Gminy.

 

Dyrektor

 

Pażdziernik

 

 

II. Gminne Centrum Kultury.

1. Umożliwienie uczniom grającym, tańczącym i  śpiewającym udziału w uroczystościach gminnych.

Dyrektor

 

W miarę potrzeb

 

 

 

III. Współpraca z bankiem PKO BP-wdrażanie uczniów do systematycznego oszczędzania

I. Dębińska

Cały rok

 

 

Zbieranie informacji o możliwości dalszego kształcenia

I. Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi

1. Wyjazdy na spotkania promocyjne szkół.

2. Zapraszanie przedstawicieli szkół  średnich

 

Dyrektor

Wychowawcy

Pedagog

 

Kwiecień

 

 

POPRAWA BAZY

 

 

Wzbogacanie bazy dydaktycznej.

I. Zakup pomocy dydaktycznych

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

Na bieżąco

 

W miarę możliwości

 

 

II. Zakup programów komputerowych

 

 

Dbamy o bazę materialną szkoły.

I.                   Doposażenie placu zabaw

II.                Adaptacja strychu – pozyskanie nowych sal

 

 

III. Zgromadzenie odpowiednich potrzebnych rekwizytów i przyborów do gimnastyki podstawowej.

 

 

IV. Wyposażanie sal lekcyjnych w nowe meble.

 

 

Dbałość o wystrój szkoły.

I. Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły.

 

 

II. Ekspozycja prac plastycznych na korytarzu.

 

Na bieżąco

 

 

III. Bieżąca aktualizacja gazetek

 

 

IV. Dbałość o kwiaty

 

 

 

Zespół do spraw Planu Pracy Szkoły:                                                                                          

p. Jolanta Michalak - przewodnicząca                                                                                 

p .Ewelina Kwiatkowska– członek
p. Ewelina Biniewicz – członek
p. Paweł Pilichowicz - członek