PROCEDURY  EWAKUACJI UCZNIÓW

I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁ. ST. REYMONTA
W SOLCU  W  SYTUACJI  ZAGROŻENIA POŻAREM

 

 

I.            CEL PROCEDURY

 

Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły Podstawowej

im. Władysława St. Reymonta w Solcu w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

 

II.         PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

 

Określenie trybu postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialność osób realizujących poszczególne etapy ewakuacji. Począwszy od stwierdzenia              ( możliwości wystąpienia) zdarzeń mających znamiona sytuacji zagrożenia, wskazujących na konieczność podjęcia czynności związanych z ewakuacją
z budynku.

 

III.       PODSTAWY URUCHAMIANIA PROCEDURY

 

1.    Pożar (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami gaśniczymi);

2.    Niebezpieczeństwo skażenia powietrza (toksycznym środkami przemysłowymi i innymi chemicznymi substancjami niebezpiecznymi, rozprowadzonymi na terenie szkoły), jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza przekracza 15 min.

3.    Zagrożenie katastrofą budowlaną;

4.    Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią butli;

5.    Inne.

 

 

 

IV.        SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU

 

1.    Alarmowanie o zagrożeniach odbywa się w ramach:

 

a)    wewnętrznego systemu alarmowania poprzez:

-          ogłoszenie alarmu

 

-          użycie dzwonka elektrycznego (ewentualnie ręcznego):

 

3 krótkie powtarzane dźwięki z przerwą ok. 20 sek. i ponowne powtarzanie cyklu przez 3 min

 

2.    Sygnał alarmowy w razie pożaru może włączyć każdy, kto zauważył ogień, nie dający się ugasić podręcznymi środkami gaśniczymi lub inne niebezpieczeństwo bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu uczniów oraz pracowników. W innych przypadkach decyzję podejmuje dyrektor szkoły lub jego zastępca.

 

3. Dzwonek elektryczny wykorzystywany jako sygnał alarmowy w szkole 
    znajduje się na parterze budynku na portierni

 

V.  DROGI I PUNKTY EWAKUACYJNE SZKOŁY

 

1.    Ewakuacją kieruje dyrektor, z-ca dyrektora lub osoba do tego upoważniona.

2.    Opuszczając budynek należy stosować się do znaków informacyjnych stanowiących o kierunku dróg ewakuacji i wyjściach ewakuacyjnych ze szkoły (strzałki na ścianach) oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

3.    W trakcie opuszczania budynku należy zadbać o sprawne i szybkie przemieszczanie się uczniów w kierunku wyjść ewakuacyjnych, w miarę możliwości prawą stroną klatki schodowej – umożliwi to swobodne poruszanie się po kondygnacjach służbom ratunkowym, np. straży pożarnej z wężami gaśniczymi.

 

4.    W razie ewakuacji obowiązuje bezwzględny zakaz schodzenia do szatni, np. celem zabrania odzieży!

 

5.   Ewakuacja odbywa się w następujący sposób i w poniższej kolejności:

 

PARTER - ewakuuje się trzema wyjściami: od str. sali gimnastycznej,
 od str. portierni i wyjściem głównym na boisko

PUNKT PRZEDSZKOLNY - ewakuuje się swoim wyjściem

SALA GIMN. - ewakuuje się wyjściem od str. tej sali na boisko;

I PIĘTRO – ewakuuje się wyjściem na boisko od str. wschodniej

II PIĘTRO – ewakuuje się po pierwszym piętrze, wyjściem na boisko
od str. wschodniej;

 

W miarę możliwości ewakuacja odbywa się w następującej kolejności:

 

-          osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie zdarzenia;

-          osoby znajdujące się na kondygnacji powyżej niebezpiecznego zdarzenia;

-          pozostałe osoby.

 

Następnie poszczególne klasy udają się do punktów zbiórek
(por. plan sytuacyjny ewakuacji z budynku)

 

 

PRACOWNICY NIE MAJĄCY POD OPIEKĄ UCZNIÓW – na boisku szkolnym.

 

 

VI.     OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI

 

1.  Ściśle stosować się do poleceń przełożonych lub prowadzących akcję
     ratowniczą;

2.  Wyłączyć i zabezpieczyć urządzenia elektryczne i gazowe;

3.    Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych;

4.    Sprawdzić pomieszczenia czy nie pozostały w nich jakieś osoby;

5.    Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań;

6.    Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce zbiórki;

7.    W trakcie opuszczania budynku swoim zachowaniem wpływać na sprawny i spokojny przebieg akcji, w sposób nie wywołujący paniki;

8.    Na miejscu ewakuacji nauczyciel z uczniami i pozostali pracownicy przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu do budynku i dalszej pracy i nauki.

9.    W przypadku pożaru drzwi i okna powinny zostać zamknięte, a klucze pozostawione w drzwiach.

10. W przypadku skażenia chemicznego wewnątrz budynku drzwi i okna powinny być otwarte, w przypadku skażenia na zewnątrz drzwi i okna należy zamknąć.

 

VII.    PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA

 

DYREKTOR SZKOŁY

-          podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji (pełnej czy częściowej);

-          uruchamia procedurę ewakuacyjną;

-          nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze;

-          nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych;

-          nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji wodnej, elektrycznej oraz gazowej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych;

-          wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych;

-          współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

 

-          informację o zagrożeniu natychmiast przekazują do sekretariatu szkoły osobiście lub za pośrednictwem innego pracownika szkoły;

-          wstrzymują wejście na teren szkoły;

-          otwierają wyjścia ewakuacyjne;

-          w dalszej kolejności otwierają bramę prowadzącą na teren szkoły celem umożliwienia wjazdu samochodów ratowniczych;

-          uruchamiają sygnał alarmowy dzwonkiem elektrycznym lub ręcznym;

-          sprawdzają pomieszczenia szatni, nie udostępniając ich uczniom;

-          pomagają wyprowadzić uczniów na zewnątrz budynku

-          wyłączają, na polecenie dyrektora szkoły (w razie potrzeby bez polecenia), zawór wodny i główne bezpieczniki.

 

NAUCZYCIEL – sprawujący opiekę

-          sprawuje opiekę tylko nad klasą (grupą), z którą prowadzi zajęcia lub z klasą, z którą rozpoczyna zajęcia – jeśli ewakuacja odbywa się w trakcie przerwy;

-          ogłasza alarm dla uczniów danej klasy;

-          zabiera dziennik lekcyjny ze sobą;

-          nakazuje i nadzoruje przebieg ewakuacji podopiecznych;

-          przekazuje informację o miejscu zbiórki dla danej klasy;

-          przelicza stan osobowy klasy (grupy) w chwili opuszczania sali lekcyjnej;

-          wychodząc z sali jako ostatni, pozostawia drzwi domknięte
z kluczem w zamku!

-          na miejscu zbiórki obowiązkowo sprawdza obecność wśród uczniów, a następnie sprawdza ich stan zdrowia;

-          w przypadku braku ucznia należy natychmiast ten fakt zgłosić najbliższemu przedstawicielowi służb ratowniczych;

-          w przypadku stwierdzenia lub zgłoszenia urazów lub problemów zdrowotnych należy: doprowadzić ucznia do punktu pomocy, poinformować dyrektora szkoły, udzielić pierwszej pomocy
i w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe;

-          niedopuszczalne jest zezwolenie na rozejście się uczniów (podopiecznych) do domów, bez wcześniejszego powiadomienia o zdarzeniu rodziców;

 

NAUCZYCIEL – nie sprawujący opieki

-          wspomaga nauczycieli w kierowaniu uczniów do wyjść;

-          kontroluje pomieszczenia inne, niż sale lekcyjne, w których mogą przebywać ludzie, np. toalety

-          w miarę potrzeb i możliwości zabiera ze sobą dokumentację szkolną, np. dzienniki z pokoju nauczycielskiego;

-          kieruje ruchem osób opuszczających budynek, ze szczególnym uwzględnieniem, aby przebiegał bezpośrednio w kierunku wyjść ewakuacyjnych.

 

 

SEKRETARIAT SZKOŁY

 

-          zgodnie z decyzją dyrektora powiadamia odpowiednie służby
     ratownicze:

Policja                                                                997

Straż Pożarna                                                    998

Pogotowie Ratunkowe                                               999

Tel. alarmowy kom.                                           112

Pogotowie Energetyczne                                  991

Pogotowie Gazowe                                            992

Pogotowie Ciepłownicze                                   993

Pogotowie Wod-Kan                                         994

Wojew. Centrum Zarządzania Kryzysowego     987

 

-          zabezpiecza dokumentację szkoły przed osobami trzecimi
     i przygotowuje ją na wypadek konieczności ewakuacji;

-          zabezpiecza sprzęt komputerowy przed możliwością utraty 
     danych.
VIII.    PODSTAWA PRAWNA

 

  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
     z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej. (Dz. U. z dnia 8 października 1993 r.)
2. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.
       z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516)
3. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229,  z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

                                                             Opracowali dn. 01.09. 2017:
                                                                  Tomasz Kołodziejski
                                                                 Zbigniew Wasielewski