Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

            Solec 6         09 – 500 Gostynin

 

tel./fax (0–24) 235 79 33

e-mail: s.solec@wp.pl          www.solec.net.pl

 

 

Regulamin dowozu i odwozu uczniów

 

Podstawa prawna:

Art. 17 pkt 2, 3 i 3a oraz art 14 a pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

                                                                         § 1

Przepisy ogólne

1.      Organizatorem dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy Gostynin jest Urząd  Gminy Gostynin, który zapewnia bezpłatny transport i opiekę uczniom, jeżeli droga dziecka przekracza:

·         3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,

·         4 km - w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjum,

·         3 km - w przypadku dzieci z oddziałów przedszkolnych (pięcioletnich i sześcioletnich).

2.      Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w pierwszym tygodniu września, każdego roku.

3.      Organizator dowozu określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego.

4.      Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

5.      Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów                           

                                                         § 2

Uczeń

1.      Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły:

Uczeń ma prawo do:

a)      zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu;

b)     zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy;

c)      zapewniania mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu;

d)     opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia do autobusu;

 

 

 

2.      Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a)      wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu lub pod nieobecność opiekuna,

b)     wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu ,

c)      zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

d)     żądać zatrzymania autobusu  w miejscu do tego nie przeznaczonym,

e)      dokonywać zniszczeń w autobusie.

3.      Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych i który wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami podpisał                  

 i dostarczył do szkoły do dnia 10 września każdego roku szkolnego, kartę zgłoszenia uczniów dojeżdżających  załącznik nr 1a  do niniejszego regulaminu.

4.      Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w autobusie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.

5.      Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w miejscu ustalonym przez organizatora dowozu.

6.      Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.

7.      Przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną ostrożność  tak,  aby  nie  narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.

§ 3

                                      Szkoła- przywozy

1.      Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych i odwożonych od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz

od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

2.      Rodzice, których dziecko dojeżdża lub odjeżdża autobusem PKS do szkoły zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkoły.
(Dziecko korzystające z dojazdów obligatoryjnie uczestniczy w zajęciach świetlicy).
Karta jest do pobrania u wychowawcy świetlicy, wychowawcy klasy, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

3.      Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych.

4.      Uczniów z autobusu po przyjeździe do szkoły opiekun kursu przekazuje w szkole nauczycielowi dyżurującemu lub świetlicowemu.

5.      Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni, a następnie przebywają pod
   opieką nauczyciela dyżurującego do godz. 800.

6.      Uczniowie, którzy maja zajęcia na II piętrze po rozebraniu się w szatni przechodzą
od razu na świetlicę małą.

7.      Uczniowie kl. I i III, którzy nie dojeżdżają autobusem przed zajęciami wchodzą na świetlicę małą.

8.      O godz. 825 nauczyciele kl. I i III zabierają dzieci do swoich klas na zajęcia lekcyjne.

9.      O godz. 800  następuje rozlokowanie korytarza dolnego i dzieci, które będą miały zajęcia na korytarzu górnym przechodzą pod klasy.

10.  Uczniowie przyjeżdżający autobusem PKS – 820 wchodzą do szkoły pod opieka nauczyciela dyżurującego w autobusie i przechodzą pod klasy gdzie będą mieli pierwsze lekcję

11.  Wyjątek stanowią uczniowie kl. II, którzy bezpośrednio po przyjściu do szkoły wchodzą do sali nr 6.

12.  Uczniowie, którzy przyjeżdżają autobusem-landrynką 820 wchodzą na teren szkoły
z zatoczki autobusowej pod opieka nauczyciela dyżurującego w autobusie.

13.  Po wejściu na teren szkoły znajdują się pod opieka nauczyciela pełniącego dyżur.
 Od godziny 740 przed szkołą opiekę nad dziećmi przejmuje nauczyciel dyżurujący
w dużej świetlicy.

14.  Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz  za bezpieczeństwo dzieci powracających po zajęciach z przystanku  do domu.

15.  Za bezpieczeństwo dziecka przychodzącego lub przywożonego przez rodzica do szkoły odpowiedzialny jest rodzic. Szkoła przejmuje ten obowiązek od momentu wejścia dziecka na teren szkoły.

16.  W sytuacji kiedy przed lub po zajęciach dziecko ma potrzebę zrobienia zakupów w sklepie spożywczym. Rodzic zobowiązany jest do podpisania deklaracji wyrażającej zgodę na powyższe wyjście.( Zał. Nr 4)

17.  Opiekun dowozu współpracuje z dyrektorem oraz wychowawcami świetlicy zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły oraz przebywającymi na świetlicy
w zakresie:

·         prawidłowej organizacji dowozów,

·         zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas odwozów i dowozów oraz podczas przebywania na świetlicy,

18.Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym
     regulaminie. Podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub
     wypadku autobusu.

19. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie
z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, poinformowania dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.

20. W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów kierowca niezwłocznie informuje o awarii organizatora dowozu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego lub ponownego uruchomienia autokaru.

21. W sytuacji awarii i konieczności oczekiwania na podstawienie drugiego autobusu opiekun autobusu informuje o tym zdarzeniu sekretariat szkoły lub dyrektora szkoła. Sekretariat może również poinformować o zaistniałym zdarzeniu rodziców dzieci

§ 4

                                      Szkoła- odwozy

1.      Uczniowie powracający do domu autobusem po zakończeniu zajęć, oczekują na autobus
 w świetlicy szkolnej
lub w innym miejscu wyznaczonym przez nauczyciela świetlicy.

2.      Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć, uczniowie dojeżdżający oczekują

na kurs autobusu w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym miejscu.

3.       W przypadku ( dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus szkolny, zobowiązany jest on do udania się do sekretariatu

szkoły i zgłoszenia swojego spóźnienia pracownikowi administracyjnemu/ nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły.

4.       Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych
w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów dowozu oraz kierowcy.

5.      Opiekun świetlicy zobowiązany jest przekazać opiekunowi kursu (autobusu) ilość uczniów zgodną ze stanem faktycznym odjeżdżających danym kursem.

6.      Opiekun kursu w czasie odwozu po przybyciu autobusu  na przystanek przy szkole odbiera uczniów od opiekuna świetlicy i przejmuje nad tymi uczniami opiekę, a w drodze
z przystanku do domu rodzice dzieci lub ich prawni opiekunowie. ( karta – zał. Nr 2a  ) .

7.      W przypadku dzieci do lat 7 opiekun autokaru przekazuje dziecko rodzicowi lub pełnoletniemu opiekunowi lub upoważnionej osobie.

8.      W przypadku nie odebrania dziecka do lat 7 z autobusu opiekun kursu zobowiązany jest do telefonicznego kontaktu z rodzicem.

9.      W przypadku braku kontaktu opiekun zobowiązany jest do powrotu z dzieckiem do szkoły i zgłoszenia tego faktu opiekunowi świetlicy

bądź pracownikom administracji lub dyrektorowi szkoły.

10.  Pracownik administracji lub dyrektor szkoły informuje rodzica o nieodebraniu dziecka
z przystanku autobusowego.

11.  W chwili braku kontaktu z rodzicami szkoła kontaktuje się z kolejna osobą z listy osób upoważnionych do odbioru dziecka.

12.  W sytuacji wyczerpania wszystkich możliwości szkoła powiadamia o tym fakcie policję.

13.  Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka

w zajęciach, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.

14.  Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy.

 

§ 5

Przepisy końcowe

1.      Niniejszy regulamin zostanie przedstawiony wszystkim uczniom dowożonym oraz ich rodzicom na zebraniu szkolnym, najpóźniej

w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują: podczas trwania dowozów- opiekun; w innym czasie - dyrektor szkoły.

3.      Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.