PROGRAM WYCHOWAWCZY

Spis treści

 

I. PODSTAWA PRAWNA...................................................................................................................................................... 2

II. SPOSOBY REALIZACJI  ZADAŃ  WYCHOWAWCZYCH......................................................................................... 4

III. CELE PROGRAMU........................................................................................................................................................... 6

1.     KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCYCH ZDOBYWANIU WIEDZY I JEJ WYKORZYSTANIU W PRAKTYCE......................................................................................................................................................................6

2.  ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI, OBOWIĄZKOWOŚCI I   

ODPOWIEDZIALNOŚCI....................................................................................................................................................8

3.KSZTAŁTOWANIE POSTAW ETYCZNYCH, HIERARCHIZOWANIE WARTOŚCI.........................................................9

4.ROZWIJANIE POSTAW PROSPOŁECZNYCH...................................................................................................................11

5.ROZBUDZANIE ŚWIADOMOŚCI PROZDROWOTNEJ I PROEKOLOGICZNEJ..............................................................13

IV. METODY EWALUACJI......................................................................................................................................................... 15

V. MODYFIKACJA  I  ZMIANY CELÓW  WYCHOWAWCZYCH.............................................................................................16

 

 

I.                 PODSTAWA PRAWNA

 

Podstawą Prawną Szkolnego Programu Wychowawczego tworzą następujące dokumenty:

 

·        Konstytucja RP art.48 ust.1, art. 54 ust.3, art.53 ust.3, art. 72 ust.1,

·        Ustawa o Systemie  Oświaty z dn. 7 września 1991r. art.1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40,

·        Załącznik nr 1 Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999r.( Dz. U. nr 14 z 23 lutego 1999r., poz.129),

·        Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami,

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z dn. 26 lutego 2002r. Dz. U. nr 51 poz. 458 (z późniejszymi zmianami),

·        Podstawa Programowa. Rozporządzenie MEN z dn. 23.12.2008r,

·        Program Polityki Prorodzinnej Państwa z 17 listopada 1998r,

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach                     ( Dz.U. poz.532), zwane dalej „R4”,

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r.  w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U. Nr 26, poz.226), zwane dalej „R2”,

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 22 marca 2011r. w sprawie Krajowego Programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2016  ( Dz.U. Nr 78, poz.428), zwane dalej „R3”,

·        Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2012r. poz. 124),

·        Konwencja o Prawach Dziecka ONZ,

·        Europejska Karta Praw Człowieka,

·        Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu,

·        Konsultacje środowiskowe mające na celu rozpoznanie oczekiwań rodziców i potrzeb dziecka w sferze opiekuńczo- wychowawczej,

·        Wnioski Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców.

 

 

 

 

II. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

Zadania wychowawcze realizowane są w ramach:

·lekcji wychowawczych,

·lekcji przedmiotowych,

·zajęć pozalekcyjnych: zajęć świetlicowych, zajęć sportowych, zajęć WDŻWR,

·wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych,

·współpracy z rodzicami, która obejmuje:

 - natychmiastowy kontakt w niepokojących sytuacjach wychowawczych      

   (telefoniczny, listowny, osobisty),

- stały kontakt podczas zebrań, okresowych spotkań i konsultacji,

- stały kontakt i współdziałanie z Radą Rodziców,

- spotkania z pedagogiem szkolnym i psychologiem,

·pracy Samorządu Uczniowskiego,

·wystaw prac plastycznych, inscenizacji teatralnych przygotowywanych przez uczniów na terenie szkoły,

·wyjść do placówek kulturalno-oświatowych – wyjazdy do teatru, muzeum, kina,

·indywidualnej pracy psycho-pedagogicznej z uczniem,

·współpracy z instytucjami wspierającymi funkcjonowanie szkoły i rodziny  ( PPP, Sąd Rodzinny, GOPS, PCPR, Rodzinny  

   Dom Dziecka, Policja, Straż Pożarna, NZOZ Medicus),

·zajęć grupowych o charakterze psycho-edukacyjnym i terapeutycznym,

·akcji charytatywnych i ekologicznych,

·zawodów i imprez sportowych,

·rekolekcji,

·Prowadzenia  filmoteki i kroniki szkolnej,

·stałego uaktualniania strony internetowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

III.        CELE PROGRAMU

 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Zadanie wychowania dzieci leży przede wszystkim po stronie rodziców, a szkoła stanowi w tym względzie istotne wsparcie. Rolą nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie rodziców w wychowaniu mającym na celu budowanie postaw społecznych i rozbudzanie strony poznawczej ucznia, ukształtowanej na poszukiwaniu dobra i prawdy.

 

1.    Cel ogólny:

 

KSZTAŁTOWANIE  UMIEJĘTNOŚCI  SŁUŻĄCYCH  ZDOBYWANIU  WIEDZY                            

I JEJ  WYKORZYSTANIU W PRAKTYCE

 

 

Cele operacyjne

 

 

Sposoby realizacji

Osoba odpowiedzialna

 

Uwagi

 

a) Planujemy i organizujemy

własny czas pracy

* Wybór samorządu klasowego-ustalenie planu pracy,

* Ukazywanie sposobów spędzania czasu wolnego od pracy i  

   nauki,

* Preferowanie aktywności ruchowej i umysłowej,

* Propagowanie  czynnego wypoczynku dla zdrowia i rozwoju

   psychofizycznego dziecka,

* Organizowanie giełdy pomysłów na temat dobrej organizacji  

   czasu pracy,

* Planujemy i realizujemy cele osobiste,

* Podsumowujemy efekty naszej pracy.

wychowawcy

nauczyciele przyrody     i biologii

nauczyciele WF-u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Wykorzystujemy różne źródła wiedzy

* Bierzemy udział w różnych formach kształcenia:

- lekcje biblioteczne,

- zajęcia multimedialne,

- lekcje muzealne np. w Izbie Pamięci Reymonta,

- spektakle teatralne, filmy, prelekcje, scenki tematyczne,

- wystawy,

- wycieczki krajoznawczo – turystyczne,

- spotkania z ciekawymi  ludźmi,

- konkursy,

- projekt edukacyjny.

 

 

wychowawcy

nauczyciele

rodzice

 

 

   c) Poznajemy techniki

skutecznego uczenia się

* Spotykamy się z osobami potrafiącymi wskazać techniki

   uczenia się: wychowawcy, pedagog, psycholog, logopeda,

* Wdrażamy różne formy i techniki  aktywizujące na 

    zajęciach: praca w grupach, praca z komputerem, dyskusja, 

   burza mózgów, drama, pantomima, zajęcia artystyczne.

 

 

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

psycholog

logopeda

 

 

 

d). Rozbudzanie ciekawości świata i rozwijanie zainteresowań ucznia

*Organizujemy zajęcia mające na celu pracę z uczniem  

  zdolnym i słabym,

*Bierzemy udział w zajęciach pozalekcyjnych, kołach

  zainteresowań,  zawodach sportowych, konkursach,

  olimpiadach, w zespole tańca ludowego, w projektach

  unijnych ( Youngster, Moja przyszłość),

*Organizujemy wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze.

 

 

wychowawcy

nauczyciele

 

 

e). Motywowanie do      zdobywania wiedzy i nauki

*Dostrzeganie postępów w nauce,  stosowanie oceniania

  Kształtującego (O.K.),

* Systematyczne ocenianie pracy i postępów,

* Popularyzowanie osiągnięć ucznia (tablice szkolne, strona  

   internetowa, kronika szkolna, media),

* Wskazywanie i udostępnianie uczniom różnych źródeł

   wiedzy,

*Spotkania motywujące z pedagogiem.

 

nauczyciele

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Cel ogólny:

 

 

ROZWIJANIE  SAMODZIELNOŚCI, OBOWIĄZKOWOŚCI 

I  ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 

Cele operacyjne

 

 

Sposoby realizacji

Osoba odpowiedzialna

 

Uwagi

 

a) Ustalamy normy i zasady

postępowania oraz kształtujemy odpowiedzialność

* Układamy klasowe kontrakty będące w zgodzie ze Statutem

   Szkoły:

- pracujemy w grupach wymyślając i zapisując normy i zasady 

  postępowania oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania,

- konkretyzujemy odpowiedzialność,  

- przydzielamy zadania indywidualne i grupowe,

- kontrolujemy efektywność wprowadzonych zasad,

- stosujemy system kar i nagród.

 

 

Wychowawcy

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Uczymy się samodzielności   w podejmowaniu decyzji               i działań

* Samodzielnie poszukujemy informacji na  zadany

   temat- inspirująca rola nauczyciela,

* Organizujemy konkursy i prace społeczne na rzecz klasy,                

   szkoły, środowiska lokalnego,

*  Organizujemy spotkaia z ekspertem zawodowym dla klas

   III gimnazjum

nauczyciele

wychowawcy

pedagog szkolny

ekspert zawodowy

 

 

 

 

 

c) Rozwój wolicjonalny

*Uczymy się stawiania celów i dobierania do nich sposobów

  realizacji,

* Poznajemy pojęcie pracowitości,  rzetelności i wytrwałości.

 

 

wychowawcy

nauczyciele

rodzice

 

 

3. Cel ogólny:

 

  KSZTAŁTOWANIE  POSTAW  ETYCZNYCH,  HIERARCHIZOWANIE  WARTOŚCI

 

 

 

Cele operacyjne

 

 

Sposoby realizacji

Osoba odpowiedzialna

 

Uwagi

 

a) Uczymy dostrzegania własnych  potrzeb                    i rozpoznawania swoich możliwości

* Wgląd w siebie, wypowiedzi uczniów na temat 

    własnych  potrzeb,

* Indywidualne rozmowy z nauczycielem, wychowawcą,

* Spotkania ze szkolnym pedagogiem, psychologiem.

 

wychowawcy

pedagog szkolny

pracownicy PPP

 

 

b) Wychowujemy w tolerancji i poszanowaniu inności

* Uczymy tolerancji wobec drugiego człowieka,                    

   w szczególności poszanowania jego kultury i religii,

* Rozwijamy motywację do udzielania wzajemnej pomocy w

   klasie – jestem opiekunem słabszych (przydzielanie par),

*Organizujemy pomoc koleżeńską.

 

wychowawcy

nauczyciele

katecheta

ksiądz

 

 

 

c) Rozwijamy umiejętności

rozróżniania dobra od zła (wskazujemy wzorce,

pozytywne postawy)

* Wskazujemy przykłady z życia codziennego, cechy

   bohaterów literackich, narodowych , absolwentów szkoły,

* Poszukujemy autorytetów,

* Dyskutujemy na temat obowiązków i praw dziecka wg

   Konwencji Praw Dziecka,

* Spotykamy się z pedagogiem szkolnym,

* Spotykamy się z ludźmi godnymi szacunku,

* Tworzymy własne systemy wartości  poprzez aktywne

  uczestnictwo w poznawaniu norm moralnych i etycznych

  (WDŻWR, lekcje wychowawcze, lekcje religii).

 

nauczyciele j.polskiego

      pedagog szkolny

wychowawca

ksiądz

katecheta

nauczyciel WOS

 

d). Kształtujemy kulturę osobistą uczniów

*Podnosimy poziom kultury osobistej uczniów, dbamy o

  kulturę słowa,

*Kształtujemy właściwy stosunek do osób dorosłych i

  rówieśników,

*Kształtujemy umiejętności zachowania  się w miejscach

  publicznych, restauracjach, hotelach, środkach komunikacji,

* Pamiętamy o obowiązku noszenia stroju galowego podczas 

  uroczystości szkolnych.

 

 wychowawcy

 nauczyciele

 

 

e) Tworzymy i uczestniczymy w tradycji szkoły, wsi, regionu i państwa

* Poznajemy historię i tradycję naszej szkoły, wsi, 

* Organizujemy i uczestniczymy w  uroczystościach

    szkolnych i klasowych,

* Dbamy o miejsce Pamięci Narodowej,

* Uczestniczymy z pocztem sztandarowym w uroczystościach

   szkolnych i  lokalnych,

* Reprezentujemy społeczność uczniowską w ważnych

  wydarzeniach na terenie szkoły, regionu,

* Zapraszamy ludzi zasłużonych dla historii  wsi, regionu,       

   państwa,

*Spotykamy się z przedstawicielami innych polskich szkół         

   i polonią kanadyjską w ramach współpracy rodzin  

   reymontowskich,

*Bierzemy udział w zawodach sportowych  w ramach których

   popularyzowana jest idea integracji wśród uczniów innych

   szkół oraz w środowisku lokalnym,

*Prowadzimy wymiany międzynarodowe Ludowego

   Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Solec,

*Organizujemy uroczyste zakończenie roku szkolnego klas  VI

  szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum,

* Dokumentujemy wydarzenia w kronice  szkolnej, na stronie

  Internetowej,na gazetkach ściennych, w mediach.

 

 

 

 

Wychowawcy

nauczyciele

rodzice

uczniowie

bibliotekarz

choreograf DZPiT Solec

przedstawiciele Urzędu Gminy

 

 

 

 

 

4.    Cel ogólny

 

ROZWIJANIE  POSTAW  PROSPOŁECZNYCH

 

 

Cele operacyjne

Sposoby realizacji

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

 

a) Uwrażliwiamy na problemy innych ludzi uczymy umiejętności wspierania ich

*  Przeprowadzamy wywiady środowiskowe

   (diagnoza problemu),

* Otaczamy opieką ludzi potrzebujących pomocy w

   środowisku szkolnym, lokalnym i krajowym,

* Organizujemy pomoc koleżeńską  (np. pomoc w nauce),

* Wyposażamy w podręczniki szkolne uczniów w trudnej

   sytuacji materialnej,

*Współpracujemy z instytucjami i organizacjami działającymi  

  na rzecz osób potrzebujących.

 

 

 

wychowawcy

nauczyciele

 

 

b) Uczymy sposobów

rozwiązywania problemów

* Wspólne diagnozowanie problemów,   

* Szukamy pomocy poprzez dotarcie do odpowiednich ludzi i 

   instytucji – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ,

   GOPS, PCPR, Policja, Sąd,

* Informujemy o anonimowym numerze telefonu dla uczniów

  potrzebujących pomocy (telefon zaufania dzieci i młodzieży),

*Umieszczamy na stronie internetowej szkoły i tablicy    

  pedagoga szkolnego informacje do  kontaktu z instytucjami 

  wspomagającymi funkcjonowanie szkoły i rodziny.

 

 

 

wychowawcy

nauczyciele

pedagog szkolny

pracownicy instytucji wspierających

 

 

c) Kształtujemy umiejętności

komunikowania się

* Uczymy umiejętności komunikowania się,

* Kształtujemy w uczniach  postawy asertywne,

* Tworzymy i zapisujemy listę cech dobrego słuchacza i

   mówcy. Podkreślamy rolę odpowiedniego doboru języka,

   intonacji, jasności sformułowań,

* Rozbudzamy w uczniach  postawy asertywne.

 

wychowawcy

nauczyciele

 

 

d) Uczymy funkcjonowania w grupie

* Pracujemy w grupach nad różnymi zadaniami,

* Organizujemy gry zespołowe, uroczystości klasowe, szkolne

   i lokalne,

*Kształtujemy umiejętności różnych ról społecznych.

   

 

 

 

wychowawcy

nauczyciele WOS-u

 

 

 

e) Angażujemy w życie społeczne  szkoły nauczycieli, uczniów, rodziców.

* Planujemy i organizujemy: wycieczki szkolne i klasowe,    

   spotkania młodzieżowe z uczniami innych szkół oraz

   pikniki środowiskowe, spotkania edukacyjne dla   

   rodziców – przydzielamy zadania nauczycielom, rodzicom i

   uczniom,

* Organizujemy uroczystości szkolne, Dni Otwarte dla absolwentów klas VI i dla rodziców oddziału przedszkolnego.

 

 

wychowawcy

nauczyciele

rodzice

uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

5.    Cel ogólny:

 

ROZBUDZANIE  ŚWIADOMOŚCI  PROZDROWOTNEJ  I  PROEKOLOGICZNEJ

 

 

Cele operacyjne

 

 

Sposoby realizacji

Osoba odpowiedzialna

 

Uwagi

 

a) Zapoznajemy z różnymi

sposobami spędzania czasu wolnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b). Rozwijamy umiejętności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych

* Szukamy recepty na nudę – ciekawe formy spędzania czasu

    wolnego,

* Organizujemy różnorodne spotkania i zabawy. Uczniowie                             

   z rodzicami pod   kierunkiem nauczycieli organizują

   wycieczki do instytucji  kulturalno-oświatowych:

  - analizują repertuar,

  - wyznaczają termin,

  - opracowują program wycieczki z uwzględnieniem zasad 

    bezpieczeństwa (wychowanie komunikacyjne), ustalają 

    koszty, zbierają ciekawostki – są przewodnikami.

* Wychowawcy i nauczyciele W-F-u organizują wyjazdy do

   pływalni miejskiej.

 

 

 

wychowawcy

nauczyciele WF-u

 

 

 

 

 

 

 

*Dbamy o bezpieczeństwo (BHP i P.poż):

   - przeprowadzamy próbną ewakuację wewnętrzną oraz z

     udziałem PSP oraz OSP,

*Organizujemy zajęcia dotyczące pierwszej pomocy

   przedmedycznej,

*Uczestniczymy w zajęciach EB,

* Uczestniczymy w zajęciach technicznych - wychowanie

   komunikacyjne.

 

 

c) Informujemy                             o zagrożeniach  społecznych              i uzależnieniach

* Organizujemy prelekcje dotyczące zagrożeń zdrowia i życia:

- alkoholizm, nikotynizm, narkomania (dopalacze), internet, 

  AIDS

*  Uświadamiamy uczniów i ich rodziców o konsekwencjach

    uzależnień,

* Realizujemy zagadnienia zawarte w Szkolnym Programie

   Profilaktyki,

* Wdrażamy programy dotyczące promocji zdrowia oraz

    współpracy z instytucjami wspierającymi i terapeutycznymi,

* Zapoznajemy uczniów z przepisami dotyczącymi

   odpowiedzialności nieletnich wobec prawa,

* Włączamy się w ogólnopolskie akcje i kampanie : Dzień Bez

   Papierosa, Światowy Dzień AIDS,  Międzynarodowy Dzień

   Zapobiegania Narkomanii,

* Przygotowujemy uczniów do pozaszkolnego konkursu

  Młodość bez nałogów, związanego z edukacją prozdrowotną,

* Bierzemy udział w zawodach sportowych o tematyce

   prozdrowotnej.

* Zapraszamy specjalistów: pedagoga, psychologa,

   pielęgniarkę, policjanta, strażaka,

* Realizujemy programy profilaktyczne,

* Tworzymy  gazetki klasowe z tematyką zdrowotną.

 

 

wychowawcy

pedagog szkolny

psycholog

nauczyciele przyrody

nauczyciel biologii

nauczyciele WF-u

policjant

strażak

pielęgniarka

lekarz

 

 

 

 

d) Rozwijamy świadomość

potrzeb wynikających z faz rozwojowych człowieka

* Uczestniczymy w zajęciach WDŻWR,

* Proponujemy listę anonimowych pytań na które

   uczniowie chcieliby otrzymać odpowiedzi,

* Rozwijamy świadomość na temat rozwoju człowieka, jego

   potrzeb i wynikających z tego zagrożeń.

 

nauczyciele przyrody

nauczyciele biologii

nauczyciel WDŻWR

nauczyciel religii

 

 

e) Informujemy o zagrożeniach środowiska przyrodniczego

*  Organizujemy pogadankę na temat „ Człowiek- przyjaciel,

    czy wróg przyrody?”,

*  Zbieramy surowce wtórne np. makulaturę,

*  Zbieramy informacje na temat lokalnych problemów

    ekologicznych,

*  Zapraszamy osoby, które dbają o bezpieczeństwo środowiska w naszym regionie np. spotkanie z

    komendantem Straży Pożarnej, spotkanie z policjantem, spotkanie z leśnikiem,

*  Odwiedzamy instytucje przyczyniające się do ochrony środowiska.

nauczyciele przyrody

nauczyciele biologii

wychowawcy

strażak

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. METODY EWALUACJI

 

 

Metodami ewaluacji są:

 

 

·        sprawozdania podsumowujące pracę wychowawczą ( po każdym semestrze),

·        obserwacje funkcjonowania ucznia,

·        osiągnięcia ucznia,

·        zapisy w dziennikach lekcyjnych,

·        analiza ankiet,

·        apele, prezentacje, uroczystości szkolne, konkursy,

·        wystawy prac i osiągnięć ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

V. MODYFIKACJA I ZMIANY CELÓW WYCHOWAWCZYCH

 

Wnioski w zakresie modyfikacji programu wychowawczego są zgłaszane przez:

 

1.      Dyrektora Szkoły,

2.      Nauczycieli przedmiotów,

3.      Zespół wychowawczy,

4.      Radę Rodziców,

5.      Uczniów.

 

*Modyfikacje i zmiany celów wychowawczych zatwierdzane są poprzez przegłosowanie uchwały na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

Program wychowawczy zweryfikowano i zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 września 2014r.

 

 

Przewodniczący  Zespołu do spraw  Programu  Wychowawczego – Bogusława  Filińska