Zał. Nr 1

 

Szkoła Podstawowa  im. Wł. St. Reymonta  w Solcu

Solec 6         09 – 500 Gostynin

tel./fax (0–24) 235 79 33

e-mail: s.solec@wp.pl          www.solec.net.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  W ROKU SZKOLNYM  ………/……….

 

 

I.       Dane osobowe dziecka:

 

Imię i nazwisko…………………………………………...……………..…KLASA...............................

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………

 

II. Dane rodziców/prawnych opiekunów:

 

 Matka (opiekun prawny)                                                             Ojciec (opiekun prawny)

(imię, nazwisko)                                                                                                    (imię, nazwisko)

……………………………………………                              ……………………………………

(telefon)                                                                                                                              (telefon)

 

III. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy i samodzielnych powrotach do domu:

1. Dziecko odbierane będzie przez upoważnione osoby na  podstawie dobrowolnej zgody  udzielonej na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. a w powiązaniu z wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

 

Proszę podać wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka.

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Telefon

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

IV. Dziecko moje będzie przebywało na świetlicy do godzin:

Lp.

Dzień tygodnia

Godziny odbioru
dziecka przez rodzica *

Godziny powrotu
dziecka autobusem *

Godziny samodzielnego
 powrotu dziecka
do domu
(deklaracja rodzica) *

1.

PONIEDZIAŁEK

 

 

 

2.

WTOREK

 

 

 

3.

ŚRODA

 

 

 

4.

CZWARTEK

 

 

 

5.

PIĄTEK

 

 

 

* Rubryki które nie dotyczą dziecka wykreślić

 

V. Wszelkie zmiany rodzic zobowiązany jest zgłosić pisemnie do sekretariatu szkoły.

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.            

……………………………………………………..

                                                                                                                        Podpis Rodzica / prawnego opiekuna                                      

 

PRZYJMUĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:

 

1.      Dziecko korzystające z autobusu szkolnego jest zobowiązane do uczestniczenia w zajęciach świetlicowych i respektowaniu regulaminu świetlicy.

2.      O zwolnieniu dziecka z zajęć świetlicowych w danym dniu wychowawca świetlicy powinien być powiadamiany pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów.

3.      W wyjątkowych sytuacjach losowych dopuszcza się zwolnienie dziecka przez rodzica ze świetlicy szkoły telefonicznie (24 235 79 33).

4.      Odpowiedzialność wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do świetlicy.

 1. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osoba małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
 2. Rodzic/opiekun dziecka do 10 roku życia osobiście odbiera je ze świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.
 3. Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samodzielnie wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic (opiekun) czyli osoba wydająca zgodę.
 4. Samowolne opuszczenie świetlicy lub zajęć opiekuńczych bez pisemnego zwolnienia od rodziców/prawnych opiekunów będzie traktowane jak ucieczka z lekcji i będzie skutkować postępowaniem wg ,,Procedur w przypadku opuszczenia przez ucznia świetlicy, zajęć opiekuńczych i autobusu bez pozwolenia”

9.      Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

10.  Samodzielnie opuścić świetlicę może dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.

11.  Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy szkolnej 700-1700.( piątek godz. 1600)

12.  Dziecko jest zobowiązane do przybycia na świetlicę bezpośrednio rano po przyjeździe autobusem i po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
W przypadku nie przybycia ucznia do świetlicy, nauczyciel świetlicy nie bierze odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.

       13 . Jednocześnie oświadczam o spełnieniu obowiązku informacyjnego polegającego na poinformowaniu osób upoważnionych do odbioru mojego dziecka, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych, w tym danych osób odbierających dzieci
  z przedszkola i/lub szkoły jest Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Panią Annę Wojciechowską.
 2. Adres: Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta, Solec 6, 09-500 Gostynin,

tel. 24-235-79-33, e-mail: s.solec@wp.pl

 1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szkole pełni Pan Robert Mokok,

e-mail: iod-szkoly@gminagostynin.pl

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1lit.a RODO w powiązaniu z art. 14 RODO, w celu możliwości odbioru uczniów z szkoły (świetlicy szkolnej).
 2. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający
  z regulacji prawnych przez okres nie dłuższy niż to niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 4.
 4. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4.

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….                                               ……………………………………………………..

                                         Data                                                                                        Podpis Rodzica / prawnego opiekuna