Zał. Nr 1

 

Szkoła Podstawowa  im. Wł. St. Reymonta  w Solcu

Solec 6         09 – 500 Gostynin

tel./fax (0–24) 235 79 33

e-mail: s.solec@wp.pl          www.solec.net.pl

 

 

                                      KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

               DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  W ROKU SZKOLNYM  ………/……….

 

 

I.       Dane osobowe dziecka:

 

Imię i nazwisko…………………………………………...……………..…KLASA...............................

Data i miejsce urodzenia……………………………………………………...Pesel…………………...

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………

 

II. Dane rodziców/prawnych opiekunów:

 

 Matka (opiekun prawny)                                                             Ojciec (opiekun prawny)

 

 ……………………………………………                             ……………………………………

(imię, nazwisko)                                                                                                    (imię, nazwisko)

 

……………………………………………                              ……………………………………

(telefon)                                                                                                                        (telefon)

 

III. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy i samodzielnych powrotach do domu:

1. Dziecko odbierane będzie przez:

Proszę podać wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka.

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Seria i numer dowodu osobistego

Telefon

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

IV. Dziecko moje będzie przebywało na świetlicy do godzin:

 

Lp.

Dzień tygodnia

Godziny odbioru
dziecka przez rodzica *

Godziny powrotu
dziecka autobusem *

Godziny samodzielnego
 powrotu dziecka
do domu
(deklaracja rodzica) *

1.

PONIEDZIAŁEK

 

 

 

2.

WTOREK

 

 

 

3.

ŚRODA

 

 

 

4.

CZWARTEK

 

 

 

5.

PIĄTEK

 

 

 

* Rubryki które nie dotyczą dziecka wykreślić

 

V. Wszelkie zmiany rodzic zobowiązany jest zgłosić pisemnie do sekretariatu szkoły.

 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

                 

……………………………………………………..

          Podpis Rodzica / prawnego opiekuna                                     

 

PRZYJMUĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:

 

1.      Dziecko korzystające z autobusu szkolnego jest zobowiązane do uczestniczenia w zajęciach świetlicowych i respektowaniu regulaminu świetlicy.

2.      O zwolnieniu dziecka z zajęć świetlicowych w danym dniu wychowawca świetlicy powinien być powiadamiany pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów.

3.      W wyjątkowych sytuacjach losowych dopuszcza się zwolnienie dziecka przez rodzica ze świetlicy szkoły telefonicznie (24 235 79 33).

4.      Odpowiedzialność wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do świetlicy.

  1. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło

10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osoba małoletnią, należy rozumieć jako zgodę

na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.

  1. Rodzic/opiekun dziecka do 10 roku życia osobiście odbiera je ze świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka

 przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.

  1. Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samodzielnie wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic

(opiekun) czyli osoba wydająca zgodę.

  1. Samowolne opuszczenie świetlicy lub zajęć opiekuńczych bez pisemnego zwolnienia od rodziców/prawnych opiekunów będzie traktowane jak ucieczka

z lekcji i będzie skutkować postępowaniem wg ,,Procedur w przypadku opuszczenia przez ucznia świetlicy, zajęć opiekuńczych i autobusu bez pozwolenia”

9.      Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego

 dziecka uczęszczającego do świetlicy.

10.  Samodzielnie opuścić świetlicę może dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.

11.  Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy szkolnej 740-1600.

12.  Dziecko jest zobowiązane do przybycia na świetlicę bezpośrednio rano po przyjeździe autobusem i po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
W przypadku nie przybycia ucznia do świetlicy, nauczyciel świetlicy nie bierze odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.

 

 

 

 

……………………………………………….                                               ……………………………………………………..

                                         Data                                                                                        Podpis Rodzica / prawnego opiekuna