• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

       SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁ. ST. REYMONTA W SOLCU

       

P R O G R A M Y

 

 

 

P A R T N E R Z Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Konkurs Recytatorski -,,Mówimy Reymontem”

1. Organizator: p. Katarzyna Smyczyńska

2. Patronat: p. dyr. Bogusława Filińska

3. Czas i miejsce konkursu: 23 maja 2022 r. w sala 112

4. Cele.

  • Popularyzacja twórczości Reymonta.
  • Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
  • Poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów Reymonta.
  • Rozbudzanie wrażliwości na piękno prozy Reymonta.
  • Wyszukiwanie i promocja nowych talentów.

Zasady uczestnictwa:

1.Konkurs organizowany jest :

a) dla uczniów kl. IV- VII szkoły podstawowej,

2. Do konkursu może przystąpić każdy chętny uczeń/uczennica.

3. Każdy uczestnik recytuje ten sam fragment prozy Reymonta, wybrany przez nauczyciela-opiekuna.

4. Karty zgłoszenia do konkursu oraz teksty do nauczenia u p. K. Smyczyńskiej

5. Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:

- znajomość tekstu na pamięć,
- interpretacja utworu ( tempo, intonacja, modulacja głosu),
-kultura słowa,
-ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny)

Skład jury:

 Przewodnicząca: p. dyr. Bogusława Filińska           

Członek: p. Katarzyna Smyczyńska                                           

Członek: p. Jolanta Kołodziejczak          

         

Nagroda.

- Uczeń/uczennica, który zajmie I miejsce w szkole podstawowej weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim - ,,Mówimy Reymontem”.

- Za uzyskanie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i celujące oceny (cząstkowe) z języka polskiego.